Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Prechod klimaticky neutrálnu a digitálnu Európu môže začať. Komisia predstavila pracovný program na rok 2020

Európska komisia prijala svoj pracovný program na rok 2020. Stanovuje v ňom opatrenia, ktoré prijme v roku 2020 s cieľom premeniť politické usmernenia predsedníčky Ursuly von der Leyenovej na hmatateľné výhody pre európskych občanov, podniky a spoločnosť. Tento prvý pracovný program motivuje potreba využiť príležitosti, ktoré so sebou prinesie dvojitá transformácia – ekologická a digitálna.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti povedala: Táto Komisia je odhodlaná riešiť výzvy našej generácie, ako sú zmena klímy, digitalizácia a migrácia. Sme odhodlaní preniesť do života Európsky ekologický dohovor a zlepšiť šance európskych občanov a podnikov, aby uspeli v digitálnej transformácii. Tento pracovný program pomôže vybudovať ambicióznejšiu Úniu.“

Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, uviedol: Premeniť naše ambície na skutočnosť možno len tímovým úsilím všetkých inštitúcií, členských štátov a kľúčových partnerov. Do pracovného programu Komisie sa preto premietli aj hlavné priority Európskeho parlamentu a Európskej rady. Navyše po prvýkrát máme integrované poznatky o dlhodobých trendoch, ktoré formujú naše hospodárstva a spoločnosti. Pri práci na perspektívnych politikách, ktoré budú rozhodne odpovedať na potreby všetkých Európanov a posilnia geopolitickú pozíciu našej Únie, nám strategický výhľad poslúži ako kompas.

Prechod na spravodlivú, klimaticky neutrálnu a digitálnu Európu môže začať

V roku 2020 začne Európska komisia meniť 6 hlavných ambícií predsedníčky von der Leyenovej na konkrétne iniciatívy, ktoré sa potom prerokujú a vykonajú v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi a ďalšími partnermi:

  • Európsky ekologický dohovor: Komisia predložila v decembri 2019 a januári 2020 prvé kľúčové iniciatívy a následne navrhne európske právne predpisy v oblasti klímy, ktorých úlohou bude urobiť z cieľa nulovej bilancie emisií uhlíka do roku 2050 súčasť legislatívy. Všetko toto úsilie prepojí Európsky klimatický pakt, do ktorého sa zapoja regióny, miestne spoločenstvá, občianska spoločnosť, školy, priemysel a jednotlivci. EÚ bude zároveň viesť medzinárodné rokovania pred konferenciou COP26 v Glasgowe. Komisia predloží iniciatívy na boj proti strate biodiverzity a na základe stratégie „z farmy na stôl“ bude podporovať poľnohospodárov, aby poskytovali kvalitné, cenovo dostupné a bezpečné potraviny udržateľnejšími spôsobmi.
  • Európa pripravená na digitálny vek: Nová európska stratégia v oblasti údajov našej Únii umožní čo najlepšie využiť nesmiernu hodnotu iných ako osobných údajov ako čoraz rozšírenejšieho a čoraz lepšie opätovne využiteľného aktíva v digitálnom hospodárstve. V tom je zahrnuté optimálne využívanie potenciálu digitálnych údajov a rozvoj a šírenie umelej inteligencie s ohľadom na naše európske hodnoty a základné práva. Nová priemyselná stratégia pre Európu posilní naše priemyselné a inovačné kapacity, zatiaľ čo akt o digitálnych službách utuží jednotný trh v oblasti digitálnych služieb a pomôže poskytnúť menším podnikom potrebnú právnu jasnosť a rovnaké podmienky.
  • Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí: Komisia v januári 2020 predstavila prvé návrhy týkajúce sa silnej sociálnej Európy a následne prijme opatrenia, ktorými sa dvojitá klimatická a digitálna transformácia stane súčasťou nášho jedinečného sociálneho trhového hospodárstva, aby sa v ňom spájala sociálna spravodlivosť, udržateľnosť a hospodársky rast. Komisia predloží s úctou k národným tradíciám návrhy na zaručenie spravodlivých minimálnych miezd pre pracovníkov v EÚ, na vytvorenie európskeho systému zaistenia v nezamestnanosti a na zabezpečenie účinného a spravodlivého zdaňovania. Komisia takisto navrhne európsku záruku pre deti s cieľom zabezpečiť, aby mali deti prístup k základným službám, a posilní záruku pre mladých ľudí na podporu ich vzdelávania, ako aj potrebnej odbornej prípravy a pracovných príležitostí.
  • Silnejšia Európa vo svete: Komisia vypracuje nové stratégie spolupráce s našimi susedmi v Afrike a na západnom Balkáne. Komisia bude naďalej presadzovať otvorenie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom. Zároveň sa bude snažiť udržať dynamiku tým, že navrhne spôsoby na posilnenie prístupového procesu vrátane metodiky rozširovania a posilneného investičného rámca. Budeme sa naďalej zasadzovať o to, aby sa posilnil, aktualizoval a zmodernizoval systém založený na pravidlách s cieľom prispôsobiť ho dnešnej realite. Na posilnenie geopolitickej úlohy Komisie budú mať všetky iniciatívy pracovného programu silný vonkajší rozmer.
  • Podpora európskeho spôsobu života: Komisia predloží nový pakt o migrácii a azyle, ktorý je ústredným článkom reformy azylovej politiky. Komisia tiež podporí ochranu zdravia Európanov a povedie boj proti rakovine. Jej iniciatívy pomôžu zvýšiť investície do zručností ľudí a pomôcť im zvládnuť výzvy spojené s digitálnou a klimatickou transformáciou. Komisia zároveň predloží novú stratégiu bezpečnosti EÚ, v ktorej stanoví oblasti, kde môže Únia priniesť pridanú hodnotu a tým podporiť členské štáty pri zaisťovaní bezpečnosti – od boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti až po predchádzanie a odhaľovanie hybridných hrozieb, kybernetickú bezpečnosť a zvyšovanie odolnosti našej kritickej infraštruktúry.
  • Nový impulz pre európsku demokraciu: Komisia otvorí spolu s ostatnými inštitúciami a partnermi EÚ Konferenciu o budúcnosti Európy, cez ktorú zapojí občanov do činnosti EÚ. Komisia bude naďalej v EÚ chrániť kultúru dodržiavania zásad právneho štátu. Zároveň budeme venovať pozornosť tomu, ako nová demografická situácia ovplyvňuje všetko od zamestnanosti, po sociálnu ochranu, verejné zdravie, verejné financie a regionálnu politiku, digitálnu pripojiteľnosť, zručnosti a integráciu, a pripravíme odozvu napríklad iniciatívami v oblasti starnutia.
Viac..  EÚ: Brusel a Peking sa blížia k uzavretiu dohody o investíciách

Uplatňovanie politickej diskontinuity

Pri príprave pracovného programu Komisia preskúmala všetky návrhy, ktoré v súčasnosti čakajú na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, a navrhuje 34 z nich stiahnuť a zmeniť. Niektoré z nich nezodpovedajú novým politickým prioritám Komisie; v prípade väčšiny iniciatív je však Komisia naďalej pevne odhodlaná dosiahnuť svoje ciele. Komisia bude skôr, ako niektoré právne predpisy formálne stiahne, zvažovať, ako lepšie a efektívnejšie sledovať ich ciele, a poradí sa s Európskym parlamentom a Radou.

Posilnenie tvorby a implementácie politík s perspektívou do budúcnosti

Od roku 2020 bude Komisia vo väčšej miere využívať svoje strategické prognostické kapacity na určenie dlhodobých trendov, lepšie stanovovanie priorít Komisie a tvorbu politík založených na dôkazoch. Posilnený rámec lepšej právnej regulácie zabezpečí, že politiky prinesú hmatateľné výsledky a uľahčia život ľudí a podnikov. Komisia konkrétne vypracuje aj nový nástroj založený na zásade „jeden za jeden“, aby sa zabezpečilo, že každé novozavedené zaťaženie je pre ľudí a podniky – najmä SMP – bude vykompenzované znížením administratívnych nákladov na úrovni EÚ v tej istej oblasti politiky. V úsilí o zjednodušovanie bude Komisiu podporovať aj Platforma pre budúcu mobilitu.

Plnenie spoločného programu

Na príprave svojho pracovného programu Komisia ešte pred jeho predstavením úzko spolupracovala s Európskym parlamentom, členskými štátmi a poradnými výbormi. Komisia, Európsky parlament a Rada teraz začnú rokovania o vytvorení zoznamu spoločných priorít, v ktorých sa dohodnú na rýchlych krokoch vpred.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europska rada

Lídri EÚ sa chcú do konca januára dohodnúť na type očkovacích preukazov

Lídri Európskej únie sa chcú do konca januára dohodnúť na type očkovacích preukazov. Ako na …