ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia chce aktívnejšie zapojiť občanov do štartujúcich projektov politiky súdržnosti

Komisia iniciuje dve nové pilotné akcie zamerané na aktívnejšie zapojenie občanov do štartujúcich projektov politiky súdržnosti. Cieľom pritom je podporovať činorodú účasť občanov a organizácií občianskej spoločnosti na plánovaní, investovaní a monitorovaní finančných prostriedkov EÚ, a dosiahnuť tak v týchto oblastiach lepšie výsledky. Orgány riadiace Kohézne fondy a organizácie občianskej spoločnosti v rámci týchto pilotných akcií budú mať k dispozícii odborné poradenské služby a podporu, aby mohli nadobudnúť vedomosti a zručnosti potrebné pri zavádzaní projektov politiky súdržnosti.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová vyhlásila: Politika súdržnosti je v prvej línii boja proti problémom, ktorým občania Únie v súčasnosti čelia, či ide o problémy súvisiace so zmenou klímy a inováciou, ťažkosti pri sociálnom začleňovaní a nadobúdaní zručností alebo problémy pri konektivite. Preto je dôležité, aby ich slovo malo väčšiu váhu v tom, ako sa táto politika realizuje. Výhody z ozajstnej účasti občanov v tomto procese bezpochyby pocítia tak subjekty verejného sektora, ako aj organizácie občianskej spoločnosti.

Podstatou prvej pilotnej akcie je sprostredkovanie špičkových odborných znalostí Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a špecifikovanej pomoci orgánom riadiacim finančné prostriedky EÚ, ktoré potrebujú na to, aby do zavádzania nových iniciatív vedeli zapojiť občanov a propagovať transparentnosť a zodpovednosť. Výzva riadiacim orgánom, ktoré chcú využiť túto iniciatívu, je otvorená od dnes a podrobnosti sú k dispozícii na webovej stránke.

druhej pilotnej akcii Komisia vyčlení 250 000 EUR na „miestne“ financovanie inovačných nápadov a podporu iniciatív na zapojenie občanov. Pôjde najmä o nápady a iniciatívy menších a miestnych organizácií občianskej spoločnosti. Cieľom bude vyskúšať nové koncepcie účasti občanov a stimulovať, propagovať a podporovať zapojenie občanov do realizácie politiky súdržnosti, aby sa tak zlepšilo vykonávanie projektov a občania sa vedeli viac identifikovať s dosiahnutými výsledkami. Výzva organizáciám na predkladanie nápadov sa uverejní v budúcich týždňoch. Zohľadnia sa pri nej odpovede, ktoré organizácie poskytnú na konferencii na otázku, čo potrebujú na to, aby mohli zohrávať aktívnu úlohu pri spolutvorbe politík, účasti na nich a ich monitorovaní.

Viac..  M. Šimečka: Právo vyjadriť sa k zákonom nemôže verejnosti zobrať nikto, kto sa považuje za demokrata

Ďalšie kroky

Obe akcie sa budú realizovať počas 12 mesiacov. Výsledky sa uverejnia v správe a rukoväti s poznatkami získanými z rôznych projektov a tipmi, ako občanov zapájať do politiky súdržnosti. Cieľom je podporiť podobné iniciatívy v programoch politiky súdržnosti v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027.

Súvislosti

Politika súdržnosti s celkovým rozpočtom 350 miliárd EUR je hlavnou investičnou politikou EÚ a jedným z jej najkonkrétnejších prejavov solidarity. Dobre fungujúce inštitúcie a dobrá správa vecí verejných sú kľúčom úspechu týchto investícií. Občania zohrávajú dôležitú úlohu v dosahovaní väčšej transparentnosti a zodpovednosti subjektov verejného sektora i efektívnosti a účinnosti verejných investícií.

Európska komisia v tejto súvislosti 6. februára 2020 v Bruseli organizovala konferenciu na vysokej úrovni, ktorej téma znela „Zapájanie občanov do dobrej správy vecí verejných v oblasti politiky súdržnosti“. Jej zámerom je preskúmať, ktoré iniciatívy v rámci politiky súdržnosti fungovali a posilnili účasť a angažovanosť občanov, ako aj získať príklady z politiky súdržnosti a inšpirovať sa nimi pri zapájaní občanov v iných oblastiach. Otvorená a transparentná debata so všetkými zúčastnenými stranami umožní poznať hľadisko používateľov, pokiaľ ide o otázku, ako priblížiť politiku súdržnosti občanom. Konferencia sa uskutoční pod politickým vedením a za účasti komisárky pre súdržnosť a reformy Elisy Ferreirovej.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices