peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rada EÚ určila svoje priority pre rozpočet na rok 2021

Rada prijala tieto závery, v ktorých stanovila svoje priority pre rozpočet EÚ na rok 2021.

„1. Rada zdôrazňuje, že rozpočtový postup na rok 2021 bude prvým v novom programovom období 2021 – 2027. Z tohto hľadiska bude rozpočet zohrávať dôležitú úlohu pri stanovovaní a dosahovaní cieľov a priorít Únie.

2. Rada zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky inštitúcie a orgány Únie pri zostavovaní a plnení rozpočtu na rok 2021 dodržiavali všetky prvky nového viacročného finančného rámca (VFR) a boli s nimi v súlade.

3. Rada opätovne zdôrazňuje, že rozpočet by sa mal zostaviť v súlade s rozpočtovými zásadami stanovenými v nariadení o rozpočtových pravidlách[1], konkrétne so zásadami jednotnosti, ročnej platnosti, správneho finančného riadenia a transparentnosti.

4. Rada sa domnieva, že rozpočet na rok 2021 by mal byť realistický, v súlade so skutočnými potrebami, malo by sa zabezpečiť obozretné zostavenie rozpočtu a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia medziinštitucionálnej dohody[2], by sa mali ponechať dostatočné rezervy v rámci stropov VFR na riešenie nepredvídaných okolností. Rozpočet na rok 2021 by mal zároveň poskytnúť dostatočné zdroje na zabezpečenie vykonávania programov Únie a na to, aby sa záväzky už prijaté v rámci súčasného VFR mohli zaplatiť včas, ak je to nevyhnutné a v náležite odôvodnených prípadoch, po vykonaní všetkých možných presunov v rámci rozpočtu, prostredníctvom využitia dostupnej flexibility, a to s cieľom predísť akýmkoľvek nezaplateným pohľadávkam, ktoré predložili členské štáty.

5. Rada podčiarkuje, že rozpočtová disciplína by sa mala zachovať na všetkých úrovniach, a zdôrazňuje potrebu financovať všetky nevyhnutné výdavky prostredníctvom stanovenia priorít a bez toho, aby boli ohrozené rozpočtové zásady.

6. Rada zdôrazňuje potrebu predvídateľnosti príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie a platieb z rozpočtu EÚ členským štátom, pričom pripomína, že nadhodnotenie aj podhodnotenie rozpočtu predstavuje pre štátne rozpočty neželané výzvy. Rada v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby v roku 2021 transparentným spôsobom poskytovala spoľahlivé a presné prognózy všetkých príjmov vrátane ročnej sumy splatnej Spojeným kráľovstvom v súlade s dohodou o vystúpení[3], čo členským štátom umožní včas stanoviť ich očakávaný príspevok do rozpočtu EÚ.

7. Rada zdôrazňuje, že využívanie korekčných rozpočtových nástrojov, napríklad opravných rozpočtov, by sa malo obmedziť na odôvodnené minimum, tieto nástroje by sa mali zaviesť včas s cieľom zabrániť narušeniu fungovania programov Únie a mali by sa financovať v prvom rade prerozdelením prostriedkov. Rada predovšetkým vyzýva Komisiu, aby návrhy opravných rozpočtov založené na príjmoch predkladala samostatne a bezodkladne po tom, ako budú k dispozícii príslušné informácie. Rada opätovne potvrdzuje silné odhodlanie čo najskôr zaujať pozíciu k návrhom opravných rozpočtov.

8. Rada sa domnieva, že počet zamestnancov všetkých inštitúcií, orgánov a agentúr by mal odzrkadľovať dohodu o VFR a musí byť predmetom nepretržitého monitorovania a kontroly. Rada okrem toho naliehavo vyzýva všetky inštitúcie, orgány a agentúry Únie, aby dodržiavali svoje plány pracovných miest, ako aj finančné krytie a úroveň ekvivalentov plného pracovného času pre zmluvných pracovníkov. Komisia sa nabáda, aby interne kompenzovala primeranú úroveň ekvivalentov plného pracovného času a zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov pri delegovaní úloh, ktoré predtým vykonávali jej vlastní pracovníci, na výkonné agentúry alebo podobné orgány, keď im navrhne nový alebo upravený mandát.

Viac..  SMER-SD: Predseda strany R. Fico poslal výzvu predsedníčke eurokomisie, v ktorej má informovať o posledných udalostiach

9. Rada vyzýva Komisiu, aby návrh rozpočtu na rok 2021 predložila včas, čo Rade umožní vykonať podrobnú technickú analýzu a pripraviť dôkladne jej pozíciu. Rada nabáda Komisiu, aby nepretržite zlepšovala obsah svojich rozpočtových dokumentov tým, že ich urobí jednoduchšími, ako aj stručnejšími a transparentnejšími. Rada okrem toho naliehavo vyzýva Komisiu, aby k návrhu rozpočtu pripojila úplný súbor príslušných dokumentov uvedených v článku 41 nariadenia o rozpočtových pravidlách vrátane správ o pokroku pri dosahovaní cieľov programu.

10. Rada vyzýva všetky inštitúcie na účinnú a konštruktívnu spoluprácu, čo umožní plynulý priebeh rozpočtového postupu a zostavenie rozpočtu na rok 2021 v lehotách stanovených Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Rada okrem toho vyzýva Komisiu, aby vystupovala ako nestranný sprostredkovateľ počas celého rozpočtového postupu. Rada vyzýva Komisiu, aby zabezpečila včasný prístup k návrhom prvkov pre spoločné závery obsahujúcim všetky relevantné informácie (najmä o záväzkoch a platbách), s cieľom uľahčiť zmierovací postup. Navyše Rada zdôrazňuje, že rokovania o rozpočte na rok 2021 by sa mali vyhnúť tomu, aby sa sústreďovali na záležitosti, ktoré nie sú priamo spojené s ročným rozpočtovým postupom.

11. Rada opätovne potvrdzuje, že týmto usmerneniam prikladá mimoriadny význam, a očakáva, že Komisia bude na ne pri príprave návrhu rozpočtu na rok 2021 náležite prihliadať.

12. Tieto usmernenia sa zašlú Európskemu parlamentu a Komisii, ako aj ostatným inštitúciám.“


[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

[2] Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).

[3] Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7.).

Správa je publikovaná v originálnom znení, bez redakčných úprav.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …