rodova rovnost
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Rodová rovnosť nebola začlenená do rozpočtu EÚ rovnakým spôsobom ako zmena klímy či biodiverzita

Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti je prax systematického zohľadňovania rodového hľadiska pri príprave, navrhovaní, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení politík a činností. Európsky dvor audítorov vykonáva audit s cieľom posúdiť, či Komisia využíva uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v rozpočte EÚ na presadzovanie rovnosti.

Rodová rovnosť je jednou zo základných hodnôt zakotvených v zmluvách EÚ. Podľa nedávnej štúdie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) môže mať nepresadzovanie rovnosti výrazne negatívny vplyv na zamestnanosť, produktivitu a rast HDP. Inštitút EIGE tiež zistil, že hoci sa v EÚ od roku 2013 dosiahol pokrok v oblasti rodovej rovnosti, v členských štátoch bol pokrok nerovnomerný.

Už pri viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2014 – 2020 sa Európsky parlament, Rada a Komisia dohodli, že podľa potreby uplatnia v rozpočtových postupoch „rodové prvky“. Pri nedávnom internom preskúmaní výdavkov súčasných programov EÚ sa však zistilo, že rodová rovnosť nebola začlenená do rozpočtu EÚ rovnakým spôsobom ako zmena klímy či biodiverzita. Namiesto toho sa na riešenie diskriminácie na základe pohlavia použili osobitné programy, najmä tie, ktoré sa týkajú zamestnanosti a sociálnych otázok.

„Zohľadnenie rodového hľadiska pri rozhodovaní o rozpočte EÚ a jeho vykonávaní má zásadný význam pre podporu rovnosti medzi ženami a mužmi“, uviedla Eva Lindström, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za tento audit. „Chceme zistiť, či Komisia uplatňuje túto zásadu v rozpočte EÚ. Ide o dôležitú analýzu, ktorá sa má uskutočniť v rámci prebiehajúcich rokovaní o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027“.

V audítorskej správe, ktorá sa má uverejniť v prvom štvrťroku 2021, sa posúdi najmä to, či:

  • existuje vhodný rámec na podporu rodovej rovnosti,
  • je do VFR a ročných rozpočtov EÚ začlenené rodové hľadisko,
  • je Komisia schopná preukázať výsledky v oblasti rodovej rovnosti hlavných programov
    financovania EÚ.
Viac..  I. Korčok sa v Bruseli stretol s rezortnou kolegyňou, žiadal urýchlené vyšetrenie smrti Jozefa Chovanca

Rozsah auditu zahŕňa spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), európske štrukturálne
a investičné fondy (EŠIF) a program Erasmus.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …