radioaktivita
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia si splnila povinnosti týkajúce sa jadrovej bezpečnosti, tvrdia audítori EÚ

Zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť spravidla nesú členské štáty EÚ používajúce jadrovú energiu, no Európska komisia má v tejto oblasti tiež konkrétnu zodpovednosť, a to za právne predpisy a dohľad. Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov si Komisia tieto povinnosti plní, stále je však priestor na aktualizáciu právneho rámca a jej interných usmernení.

Mierové využívanie jadrovej energie v EÚ sa riadi Zmluvou o Euratome z roku 1957. Zodpovednosť za bezpečnosť zariadení nesú predovšetkým držitelia licencií (prevádzkovatelia) jadrových zariadení, nad ktorými vykonávajú dohľad vnútroštátne regulačné orgány. Spoločenstvo Euratom stanovilo v smerniciach základné normy ochrany zdravia pracovníkov a verejnosti pred nebezpečenstvami v dôsledku ionizujúceho žiarenia. Rada po porade s Európskym parlamentom a na základe návrhov Komisie prijíma a pravidelne aktualizuje smernice týkajúce sa jadrovej bezpečnosti, základných bezpečnostných noriem a nakladania s rádioaktívnym palivom a vyhoretým palivom.

Komisia okrem toho vykonáva dohľad nad transpozíciou týchto smerníc do vnútroštátnej legislatívy členských štátov, a keď je to potrebné, iniciuje postupy v prípade nesplnenia povinnosti. Preskúmava tiež, či sú plánované investičné projekty v jadrovom priemysle v súlade so Zmluvou o Euratome. Komisia má právo overovať prevádzku a efektívnosť zariadení členských štátov na monitorovanie úrovne rádioaktivity vo vzduchu, vode a v pôde. Komisia ďalej prevádzkuje, riadi a rozvíja systém Európskeho spoločenstva pre rýchlu výmenu informácií v prípade rádiologickej havarijnej situácie (ECURIE), vytvorený po havárii v Černobyle v roku 1986 na výmenu informácií v prípade jadrovej havarijnej situácie. Náš audit bol zameraný na činnosti Komisie na základe právomocí a zodpovednosti, ktoré jej boli pridelené v Zmluve.

„Komisia si v zásade plní povinnosti v oblasti jadrovej bezpečnosti,“ uviedol João Figueiredo, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Odporúčame však aktualizovať právny rámec, prístupy a postupy, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú pri posudzovaní transpozície smerníc 2 SK o Euratome, vydávaní stanovísk k investíciám v jadrovom priemysle a kontrole zariadení na monitorovanie rádioaktivity.“

Audítori preskúmali kontroly Komisie týkajúce sa vykonávania troch aktuálnych smerníc o Euratome v členských štátoch: smernice o nakladaní s rádioaktívnym materiálom, zmenenej smernice o jadrovej bezpečnosti a smernice o základných bezpečnostných normách. Veľký počet členských štátov oznámil Komisii v stanovenej lehote opatrenia na vykonávanie smernice o základných bezpečnostných normách a zmenenejsmernice o jadrovej bezpečnosti. Nie všetky členské štáty však správne implementovali smernicu o nakladaní s rádioaktívnym materiálom. Komisia v tejto súvislosti iniciovala 15 postupov v prípade nesplnenia povinnosti, z ktorých väčšina v čase nášho auditu ešte stále prebiehala.

Viac..  Ministri energetiky EÚ diskutujú o obmedzení dodávok plynu i ďalších sankciách voči Rusku

Na konci roka 2019 bolo v 14 členských štátoch EÚ (vrátane Spojeného kráľovstva) v prevádzke 124 jadrových reaktorov. V štyroch z týchto členských štátoch prebiehala výstavba nových reaktorov. V prípade rádiologickej havarijnej situácie je úloha Komisie obmedzená na riadenie systému ECURIE, keďže zabezpečenie mechanizmov havarijnej pripravenosti a odozvy je v zodpovednosti jednotlivých štátov. Doplnkom Komisie k systému ECURIE je Európska platforma pre výmenu údajov o radiácii (EURDEP), webová platforma, ktorá orgánom poskytuje rádiologické monitorovacie údaje takmer v reálnom čase. Audítori dospeli k záveru, že tento systém vo všeobecnosti fungoval dobre, aj keď by bolo možné vykonať určité zlepšenia.

A napokon audítori upozornili, že súčasný rámec pre vydávanie stanovísk o súlade investičných projektov v jadrovej oblasti so Zmluvou o Euratome zaostáva za najnovšou politikou a legislatívnym a technologickým vývojom. Odporúčajú tiež prehodnotiť a posilniť postupy používané na overovanie efektívnosti zariadení členských štátov na monitorovanie rádioaktivity.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …