bicykel, ovzdusie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Znečistenie ovzdušia stále prekračuje v mnohých mestách bezpečné úrovne, upozorňujú audítori EÚ

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov (EDA) šesť rokov po tom, ako Komisia vyzvala na postupné zmeny, neexistuje jasný náznak, že mestá v EÚ zásadne menia svoje prístupy k presunu ľudí v mestách a k prechodu mestskej dopravy na udržateľnejšie a ekologickejšie druhy dopravy. Konkrétne, nedošlo k výraznému zníženiu využívania súkromných automobilov a znečistenie ovzdušia v mnohých mestách stále prekračuje bezpečné úrovne.

Európska únia investuje veľa peňazí, aby pomohla mestám uľahčiť ľuďom presúvať sa ekologickejšie. Na obdobie rokov 2014 – 2020 poskytla približne 16,5 mld. EUR na mestskú mobilitu, najmä na čistú dopravu (metro a električky), ale aj na cyklistické trate a inteligentné dopravné systémy.

„Výrazné zlepšenie udržateľnejšej mobility v našich mestách si môže vyžadovať viac času, ale nie je možné bez záväzku členských štátov. Všetky zainteresované strany na úrovni EÚ, vnútroštátnej, regionálnej a mestskej úrovni by mali spolupracovať na dosiahnutí tohto cieľa,“ povedala Iliana Ivanova, členka EDA zodpovedná za túto správu. „V úplne novom európskom ekologickom dohovore sa zdôrazňuje význam postupnej zmeny v našich mestách, ktorá je už v omeškaní.“

Audítori preskúmali, či podpora EÚ pomohla pri zvyšovaní udržateľnosti mobility v mestských oblastiach a či mestá urobili od prijatia balíka opatrení v oblasti mestskej mobility v roku 2013 pokrok. Preskúmali verejnú dopravu, znečistenie a dopravné preťaženie v ôsmich metropolitných centrách v štyroch členských štátoch: Hamburgu a Lipsku v Nemecku, Neapole a Palerme v Taliansku, Lodži a Varšave v Poľsku, Barcelone a Madride v Španielsku.

Účinná verejná dopravná sieť, ktorá integruje okolité oblasti a zahŕňa rôzne dopravné možnosti, je zásadne dôležitá pre podnecovanie občanov k prechodu od súkromných áut na čistejšie druhy dopravy, ako je chôdza, bicyklovanie a verejná doprava, konštatujú audítori.

Viac..  Únia podniká kroky k znižovaniu emisií látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu

Od roku 2013 Komisia vydala usmernenia k riešeniu výziev mestskej mobility a zvýšila financovanie EÚ na projekty. To umožnilo mestám v Európe zaviesť celý rad iniciatív na zlepšenie kvality a kvantity verejnej dopravy. Audítori však poznamenávajú, že projekty financované EÚ 2 SK neboli vždy založené na dôkladných stratégiách mestskej mobility a neboli také účinné, ako sa plánovalo. Mestá čelia výzvam v súvislosti s účinným a udržateľným využívaním podpory EÚ z dvoch hlavných príčin: zabezpečenie dostatočného vlastného financovania na pokrytie nákladov na prevádzku a údržbu a vypracovanie koherentných politík v oblasti parkovania, zón bez dopravy a cyklistiky. Audítori tiež zistili, že projekty boli často v oneskorení a plánované počty pasažierov sa nedosiahli.

Od roku 2019 Komisia začala vydávať pre členské štáty konkrétne odporúčania o mestskej mobilite v rámci procesu európskeho semestra. Audítori zdôrazňujú, že tieto odporúčania je potrebné následne kontrolovať v súvislosti s tým, ako sa využíva financovanie zo strany EÚ a vnútroštátne financovanie. Taktiež vyzývajú Komisiu, aby od členských štátov požadovala lepšie údaje o mestskej mobilite v ich veľkých mestách a pravidelné informovanie o pokroku. Okrem toho, mestá bez dôkladného plánu udržateľnej mestskej mobility by už viac nemali dostávať financovanie zo strany EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices