Breton
Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton. PHOTO: © European Union.

Komisia predstavila novú priemyselnú stratégiu pre konkurencieschopnú, zelenú a digitálnu Európu

Komisia predkladá novú stratégiu, ktorej cieľom je pomôcť európskemu priemyslu stať sa vedúcou silou dvojakej transformácie smerom ku klimatickej neutralite a dosiahnutiu vedúceho postavenia v oblasti digitálnych technológií. Cieľom tejto stratégie je predstavovať hnaciu silu konkurencieschopnosti Európy a jej strategickej autonómie v čase geopolitických posunov a rastúcej konkurencie na celosvetovej úrovni.

Balíkom iniciatív sa vymedzuje nový prístup k európskej priemyselnej politike, ktorý je pevne zakotvený v európskych hodnotách a tradíciách sociálneho trhu. Stanovuje sa v ňom celý rad opatrení na podporu všetkých aktérov v európskom priemysle vrátane veľkých a malých spoločností, inovatívnych startupov, výskumných centier, poskytovateľov služieb, dodávateľov a sociálnych partnerov. Cieľom osobitnej stratégie pre malé a stredné podniky (MSP) je znižovať byrokratickú záťaž a pomôcť početným MSP v Európe podnikať na celom jednotnom trhu aj za jeho hranicami, získať prístup k financovaniu a postaviť sa na čelo digitálnej a ekologickej transformácie. Iniciatívy zahŕňajú aj konkrétne kroky na odstránenie prekážok brániacich dobre fungujúcemu jednotnému trhu, ktorý je najväčšou prednosťou Európy a vďaka ktorému môžu všetky naše podniky rásť a konkurovať v Európe aj mimo nej.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „Európsky priemysel je motorom rastu a prosperity v Európe. A najlepšie sa mu darí, keď využíva to, čo ho robí silným: svojich ľudí a ich nápady, talent, rozmanitosť a podnikateľského ducha. To všetko má v situácii, keď Európa stojí na prahu ambicióznej ekologickej a digitálnej transformácie, vo svete, ktorý je čoraz nestabilnejší a nepredvídateľnejší, ešte väčší význam než kedykoľvek predtým. Európsky priemysel má všetky predpoklady na to, aby sa stal vedúcou silou, a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ho podporili.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton uviedol: Európa má najsilnejší priemysel na svete. Naše spoločnosti – veľké aj malé – nám poskytujú pracovné miesta, prosperitu a strategickú autonómiu. Riadenie ekologickej a digitálnej transformácie a vyhýbanie sa vonkajším závislostiam v novom geopolitickom kontexte si vyžaduje radikálnu zmenu, s ktorou musíme začať okamžite.“

Uverejnený balík opatrení priemyselnej politiky zahŕňa tieto iniciatívy:

 • Nová priemyselná stratégia

V záujme potvrdenia vedúceho postavenia európskeho priemyslu prispeje nová priemyselná stratégia k dosiahnutiu troch kľúčových priorít: zachovaniu globálnej konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a rovnakých podmienok doma aj vo svete, zabezpečeniu toho, aby sa Európa stala do roku 2050 klimaticky neutrálnou, a formovaniu digitálnej budúcnosti Európy.

V stratégii sa stanovujú kľúčové hnacie sily priemyselnej transformácie Európy a navrhuje sa v nej komplexný súbor budúcich opatrení, ku ktorým patrí:

 • Akčný plán pre oblasť duševného vlastníctva s cieľom zachovať si technologickú suverenitu, podporiť rovnaké podmienky na celosvetovej úrovni, účinnejšie bojovať proti krádežiam duševného vlastníctva a prispôsobiť právny rámec ekologickej a digitálnej transformácii.
 • Keďže hospodárska súťaž motivuje naše spoločnosti k najlepším výsledkom, prebiehajúcou revíziou pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže vrátane prebiehajúceho hodnotenia kontroly fúzií a kontroly vhodnosti usmernení o štátnej pomoci sa zabezpečí, aby boli naše pravidlá vhodné pre hospodárstvo, ktoré sa rýchlo mení, je čoraz digitálnejšie a musí sa stať ekologickejším a obehovejším.
 • Potrebujeme spravodlivú hospodársku súťaž doma aj v zahraničí. Okrem toho, že Komisia čo najlepšie využije súbor mechanizmov na ochranu obchodu, prijme do polovice roku 2020 bielu knihu s cieľom riešiť rušivé účinky spôsobené zahraničnými dotáciami na jednotnom trhu a prístup k verejnému obstarávaniu a finančným prostriedkom EÚ zo zahraničia. Problém súvisiaci so zahraničnými dotáciami sa bude riešiť v návrhu právneho nástroja v roku 2021. Zároveň sa bude pracovať na posilnení globálnych pravidiel týkajúcich sa priemyselných dotácií v Svetovej obchodnej organizácii a prijmú sa opatrenia na riešenie chýbajúceho recipročného prístupu k verejnému obstarávaniu v tretích krajinách.
 • Komplexné opatrenia na modernizáciu a dekarbonizáciu energeticky náročných odvetví, podpora udržateľných odvetví a odvetví inteligentnej mobility, podpora energetickej efektívnosti a zabezpečenie dostatočných a stálych dodávok nízkouhlíkovej energie za konkurencieschopné ceny.
 • Posilnenie priemyselnej a strategickej autonómie Európy zabezpečením dodávok kritických surovín prostredníctvom akčného plánu týkajúceho sa kritických surovín a liekov založeného na novej farmaceutickej stratégii EÚ a podporením rozvoja strategických digitálnych infraštruktúr a kľúčových podporných technológií.
 • Aliancia pre čistý vodík s cieľom urýchliť dekarbonizáciu priemyslu a zachovať vedúce postavenie priemyslu, za ktorou nasleduje aliancia pre nízkouhlíkový priemyselaliancia pre priemyselné cloudy a platformy a aliancia pre suroviny.
 • Ďalšie právne predpisy a usmernenia k zelenému verejnému obstarávaniu.
 • Opätovné zameranie sa na inovácie, investície a zručnosti.

Popri komplexnom súbore opatrení, a to horizontálnych aj zameraných na konkrétne technológie, bude Komisia systematicky analyzovať riziká a potreby rôznych priemyselných ekosystémov. Pri tejto analýze bude Komisia úzko spolupracovať s inkluzívnym a otvoreným priemyselným fórom, ktoré sa má zriadiť do septembra 2020. Budú ho tvoriť zástupcovia z oblasti priemyslu vrátane MSP, veľkých spoločností, sociálnych partnerov, výskumných pracovníkov, ako aj členských štátov a inštitúcií EÚ. V prípade potreby budú odborníci z konkrétnych odvetví vyzvaní, aby sa podelili o svoje znalosti. Komisia bude aj naďalej každoročne usporadúvať Dni priemyslu, na ktorých sa budú stretávať všetci aktéri.

Viac..  Antitrustová politika: Komisia prijala nové nariadenie o skupinovej výnimke
 • Nová stratégia pre MSP

Malé a stredné podniky zohrávajú kľúčovú úlohu v európskej priemyselnej štruktúre, poskytujú dve tretiny pracovných miest a sú kľúčové pre úspech tohto nového priemyselného prístupu. Cieľom tejto stratégie je pomôcť MSP, aby boli vedúcou silou dvojitej transformácie, čo znamená aj zabezpečenie prístupu k vhodným zručnostiam.Komisia v záujme budovania kapacít MSP na transformáciu zmodernizuje sieť European Enterprise Network prostredníctvom osobitných poradcov pre udržateľnosť. Okrem toho rozšíri centrá digitálnych inovácií v každom regióne v Európe, aby umožnila MSP začleniť digitálne inovácie. Tým sa otvoria možnosti pre dobrovoľníctvo a odbornú prípravu v oblasti digitálnych technológií. Komisia s cieľom uľahčiť pôsobenie MSP na jednotnom trhu a mimo neho navrhuje opatrenia na odstránenie regulačných a praktických prekážok pri podnikaní alebo rozširovaní podniku. V rámci týchto krokov Komisia zintenzívňuje svoje úsilie s cieľom zabezpečiť rýchlu platbu, najmä prostredníctvom nového virtuálneho monitorovacieho strediska, ako aj alternatívneho riešenia sporov. Komisia bude takisto podporovať zriadenie fondu na investovanie do prvotných verejných ponúk akcií MSP v rámci špecializovaného nástroja pre MSP Fondu InvestEU s cieľom zjednodušiť MSP možnosť stať sa verejne obchodovateľnými spoločnosťami v Európe. Posilní aj podnikanie žien, a to stimulovaním investícií do spoločností a fondov vedených ženami. Komisia okrem toho vyzýva členské štáty, aby zabezpečili jednotné kontaktné miesto na pomoc spoločnostiam. Cieľom je vytvoriť z Európy najlepšie miesto na začatie podnikania a rast. Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi na príprave štandardu EÚ pre štáty týkajúceho sa startupov s cieľom vymieňať si a prijímať najlepšie postupy na urýchlenie rastu MSP a startupov v oblasti špičkových technológií. Na zabezpečenie politického záväzku pre tieto opatrenia zaistí vyslanec EÚ pre MSP na vysokej úrovni úzke partnerstvo a koordináciu s členskými štátmi EÚ prostredníctvom vnútroštátnych vyslancov pre MSP, ako aj s regionálnymi a miestnymi orgánmi. Posilní aj perspektívu MSP v právnych predpisoch EÚ.

 • Jednotný trh, ktorý je prínosom pre naše podniky aj spotrebiteľov

Jednotný trh je jedným z najväčších úspechov Európy a poskytuje európskym podnikom rozsiahly domáci trh. Stimuluje hospodársku súťaž a obchod v rámci EÚ. Poskytuje občanom EÚ širší výber tovaru a služieb a viac pracovných a podnikateľských príležitostí. Európskym spoločnostiam poskytuje finančný pákový efekt potrebný na to, aby sa stali lídrami na celosvetovej scéne.

Európania však aj naďalej čelia prekážkam, ktoré im bránia plne využívať potenciál jednotného trhu. Podľa odhadov by odstránenie týchto prekážok mohlo do konca desaťročia priniesť až 713 miliárd EUR. V uverejnenom Oznámení o prekážkach na jednotnom trhu je uvedená široká škála prekážok na jednotnom trhu z pohľadu európskych podnikov a spotrebiteľov. Poukazuje na hlavné príčiny týchto prekážok: reštriktívne a zložité vnútroštátne pravidlá, obmedzené administratívne kapacity, nedokonalú transpozíciu pravidiel EÚ a ich nedostatočné presadzovanie.

Komisia na odstránenie týchto prekážok prijíma akčný plán na lepšie vykonávanie a presadzovanie pravidiel jednotného trhu, ktorého cieľom je riešiť prekážky, ktoré vyplývajú z porušovania práva EÚ. Akčný plán je založený na obnovenom partnerstve medzi členskými štátmi a Komisiou v ich spoločnej zodpovednosti za zabezpečenie riadneho presadzovania a uplatňovania pravidiel jednotného trhu. V tejto súvislosti sa v akčnom pláne zriaďuje osobitná skupina Komisie a členských štátov s cieľom posilniť spoluprácu pri presadzovaní pravidiel jednotného trhu. Komisia bude podporovať vnútroštátne a miestne orgány v ich úsilí o správne vykonávanie európskych právnych predpisov a bez váhania podnikne rázne kroky proti porušovaniu pravidiel jednotného trhu.

SÚVISLOSTI

Priemysel zohráva dôležitú úlohu pri podpore európskeho hospodárskeho rastu a prosperity. Európsky priemysel je celosvetovým lídrom v mnohých odvetviach, predstavuje 20 % celkovej pridanej hodnoty EÚ a poskytuje pracovné miesta 35 miliónom ľudí v EÚ.

Európska rada v marci 2019 vyzvala na prípravu komplexnej a dlhodobej stratégie pre priemyselnú politiku EÚ spoločne s integrovaným prístupom na zabezpečenie hlbšieho a silnejšieho jednotného trhu. Potreba nového prístupu pre priemysel v Európe sa odráža v politických usmerneniach predsedníčky Komisie von der Leyenovej, v prioritách stanovených Európskym parlamentom a v strategickom programe Európskej rady na roky 2019 – 2024, v európskej zelenej dohode a v stratégii Komisie pre Formovanie digitálnej budúcnosti Európy.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

priemysel

Priemysel únie v marci medzimesačne klesol o 1,2 %, ale medziročne o 0,7 % stúpol

Priemyselná produkcia eurozóny podľa sezónne upravených údajov v marci medzimesačne klesla o 1,8 percenta a …