Borrell
Vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie Josep Borrell. PHOTO: © European Union.

Východné partnerstvo zostáva naďalej jedným z kľúčových prvkov zahraničnej politiky EÚ


Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku predložili návrh dlhodobých politických cieľov Východného partnerstva na obdobie po roku 2020. Sú zamerané na zintenzívnenie obchodu, posilnenie konektivity a prehĺbenie hospodárskej integrácie s Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskou republikou a Ukrajinou, posilnenie demokratických inštitúcií, právneho štátu, zvyšovanie odolnosti životného prostredia a odolnosti proti zmene klímy, podporu digitálnej transformácie a presadzovanie spravodlivých a inkluzívnych spoločností.

Vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie Josep Borrell uviedol: Sila našich susedov je aj silou Európskej únie. V tejto súvislosti možno konštatovať, že jedným z kľúčových prvkov zahraničnej politiky EÚ zostáva naďalej i Východné partnerstvo. Naše návrhy ďalej posilnia našich šesť partnerských krajín, pričom sa budú zohľadňovať spoločné priority a výzvy a zachová sa dôraz na dosahovanie hmatateľných a pozitívnych výsledkov pre všetkých občanov.

Komisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi uviedol: „Našim východným partnerským krajinám vysielame jasný signál: pomôžeme vám budovať silné hospodárstva a vytvárať rast a pracovné miesta prilákaním priamych zahraničných investícií a posilnením konektivity v kľúčových sektoroch, ako je doprava, energetika a životné prostredie. Budeme úzko spolupracovať na riešení súčasných výziev vo všetkých oblastiach vrátane prebiehajúcej pandémie COVID-19.“

Vychádzajúc z výsledkov partnerstva počas prvých 10 rokov návrh načrtáva, ako bude EÚ spolupracovať s partnerskými krajinami na riešení spoločných výziev a posilňovaní ich odolnosti s ohľadom na výzvy, čo bude prvoradým politickým cieľom po roku 2020. Ďalšia spolupráca medzi EÚ a jej partnermi tak bude zameraná na nové politické priority, aby sa podporila ekologická transformácia, digitálna transformácia a rozvoj hospodárstiev, ktoré by prinášali výhody pre všetkých, a to najmä viac pracovných príležitostí pre mládež a presadzovanie rodovej rovnosti.

Partnerstvo, ktoré je ČINORODÉ:

Spoločne za odolné, udržateľné a integrované hospodárstva

Posilňovanie hospodárstiev, znižovanie nerovnosti a rozvoj partnerských krajín ako miest, kde chcú ľudia budovať svoju budúcnosť. Cieľom zvyšovania obchodu, prehlbovania hospodárskej integrácie a investovania do MSP, konektivity, príležitostí vyplývajúcich z ekologickej a digitálnej transformácie a do ľudí je vytvoriť atraktívne podnikateľské prostredie, ktoré prinesie dôstojné, udržateľné pracovné miesta a hospodárske príležitosti na zabezpečenie prosperity pre všetkých. S cieľom posilniť rast sa zameriame na kľúčové odvetvia hospodárskeho rozvoja, ako sú energetika, doprava a životné prostredie.

Partnerstvo, ktoré CHRÁNI:

Spoločne za zodpovedné inštitúcie, právny štát a bezpečnosť

Dobrá správa vecí verejných a demokratické inštitúcie, právny štát, úspešné protikorupčné politiky, boj proti organizovanej trestnej činnosti, dodržiavanie ľudských práv a bezpečnosť vrátane podpory obyvateľstva zasiahnutého konfliktom sú základom silných a odolných štátov a spoločností. Sú aj dôležitými predpokladmi pre fungovanie trhového hospodárstva a udržateľný rast. Najmä právny štát je kľúčovým faktorom pri zabezpečovaní účinného podnikateľského prostredia a dôležitým aspektom pre prilákanie priamych zahraničných investícií. Treba obnoviť záväzok k základným prvkom partnerstva a lepšie merať skutočné výsledky a vplyvy reforiem a ich vnímanie zo strany občanov.

Partnerstvo, ktoré je EKOLOGICKÉ:

Spoločne zvyšovať odolnosť životného prostredia a odolnosť proti zmene klímy

Výzvy v oblasti životného prostredia a klímy si vyžadujú naliehavé opatrenia zo strany EÚ a partnerských krajín. EÚ bude partnerským krajinám pomáhať pri plnení ich vnútroštátne stanovených príspevkov k Parížskej dohode, modernizácii ich hospodárstiev, znižovaní ich uhlíkovej stopy a prechode na klimatickú neutralitu, pričom uznáva aj výzvy v oblasti investícií. Bude podporovať aj energetickú účinnosť budov, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a modernizáciu zdravotníctva.

Viac..  Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Partnerstvo, ktoré SPÁJA:

Spoločne za odolnú digitálnu transformáciu

Ak krajiny v susedstve EÚ dosiahnu vysokú mieru digitalizácie, umožní im to rásť a podnieti to udržateľný rozvoj. V tejto súvislosti bude EÚ ďalej investovať do digitálnej transformácie partnerských krajín v súlade s právnymi predpismi EÚ a osvedčenými postupmi a podporovať rozvoj vysoko inovačných digitálnych startupov v regióne. EÚ bude ďalej pomáhať partnerským krajinám pri zvyšovaní ich kybernetickej odolnosti.

Partnerstvo, ktoré POSILŇUJE:

Spoločne za odolné, spravodlivé a inkluzívne spoločnosti

Pre demokraciu majú zásadný význam slobodné a spravodlivé voľby a transparentné, zodpovedné orgány verejnej správy zamerané na občanov. Spolu s angažovanou občianskou spoločnosťou, slobodnými, pluralitnými a nezávislými médiami a ochranou práv občanov vrátane práv menšín ide o kľúčové prvky odolných, spravodlivých, inkluzívnych a demokratických spoločností. Spolupráca v týchto oblastiach bude pre EÚ dôležitou prioritou.

Súvislosti

Východné partnerstvo vzniklo v roku 2009 s cieľom posilniť a prehĺbiť politické a hospodárske vzťahy medzi EÚ, jej členskými štátmi a Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskou republikou a Ukrajinou. Partnerstvo sa vyvíja v súlade so záujmami, ambíciami a pokrokom každého partnera, čím umožňuje ku každému z nich pristupovať jednotlivo, zároveň však umožňuje pružne a inkluzívne riešiť spoločné a globálne výzvy a posilňovať regionálnu integráciu. Súčasné politické ciele boli vymedzené na základe agendy 20 cieľov do roku 2020, ktorá bola schválená v roku 2017.

Nové politické ciele vyplynuli zo štruktúrovaných konzultácií o budúcnosti Východného partnerstva, ktoré sa uskutočnili v roku 2019 za širokej a inkluzívnej účasti členských štátov, partnerských krajín, organizácií občianskej spoločnosti, akademickej obce, podnikov a finančných inštitúcií. Vo všeobecnosti existuje široký konsenzus o tom, že súčasný politický rámec Východného partnerstva je spoľahlivý a prináša ľuďom hmatateľné výsledky.

Ďalšie kroky

Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť očakávajú, že členské štáty a partnerské krajiny schvália návrh vzhľadom na nadchádzajúci samit Východného partnerstva v júni 2020, na ktorom sa udelí mandát na vypracovanie nového súboru konkrétnych cieľov, ktoré budú vychádzať zo súčasných 20 cieľov do roku 2020.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …