Sinkevicius
Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius. PHOTO: © European Union.

Výrobky uvedené na trh EÚ budú navrhnuté tak, aby vydržali dlhšie a aby sa dali jednoduchšie opraviť

Európska komisia prijala nový akčný plán pre obehové hospodárstvo. Predstavuje jeden z hlavných pilierov európskej zelenej dohody – nového európskeho programu pre udržateľný rast. Nový akčný plán sa svojimi opatreniami počas celého životného cyklu výrobkov zameriava na to, aby naše hospodárstvo bolo pripravené na ekologickú budúcnosť a aby sa zvýšila naša konkurencieschopnosť pri zabezpečení ochrany životného prostredia a nových práv pre spotrebiteľov. Nový plán nadväzuje na úsilie vynakladané od roku 2015 a zameriava sa na dizajn výrobkov a ich výrobu v kontexte obehového hospodárstva. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby použité zdroje zostali čo najdlhšie v hospodárstve EÚ. Do vypracovania plánu a súvisiacich iniciatív sa intenzívne zapojí aj podnikateľská komunita a zainteresované strany.

Výkonný podpredseda pre európsku zelenú dohodu Frans Timmermans uviedol: „Dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, ochrana nášho prírodného prostredia a posilnenie našej hospodárskej konkurencieschopnosti si vyžaduje plne obehové hospodárstvo. V súčasnosti je naše hospodárstvo stále prevažne lineárne. Len 12 % druhotných surovín a zdrojov sa vráti späť do hospodárstva. Mnohé výrobky sa príliš rýchlo pokazia, nedajú sa opätovne použiť, opraviť či recyklovať a mnohé z nich sa vyrábajú len na jedno použitie. Podniky aj spotrebitelia tak môžu využiť obrovský potenciál. Dnešným plánom sme zaviedli opatrenia na zmenu spôsobu výroby výrobkov a posilnili sme postavenie spotrebiteľov. Budú môcť robiť rozumné rozhodnutia, ktoré prinesú úžitok tak im, ako aj životnému prostrediu.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Máme len jednu planétu Zem, ale do roku 2050 bude naša spotreba na takej úrovni, akoby sme ich mali tri. Nový plán začlení obehovosť do našej každodennej reality a urýchli ekologickú transformáciu nášho hospodárstva. Ponúkame rozhodné kroky na zmenu základu udržateľného reťazca, ktorým je dizajn výrobkov. Opatrenia orientované na budúcnosť prinesú podnikateľské a pracovné príležitosti, poskytnú európskym spotrebiteľom nové práva, budú využívať inovácie a digitalizáciu a – rovnako ako príroda – zabezpečia, aby sa ničím neplytvalo.“

Prechod na obehové hospodárstvo je už v plnom prúde. Tento udržateľný model si už osvojili prvé európske podniky, orgány verejnej správy i samotní spotrebitelia. Komisia zabezpečí, aby prechod na obehové hospodárstvo prinášal príležitosti pre všetkých a aby sa na nikoho nezabudlo. V akčnom pláne pre obehové hospodárstvo, ktorý bol predložený ako súčasť priemyselnej stratégie EÚ, sa navrhujú tieto opatrenia:

 • Urobiť z udržateľných výrobkov v EÚ bežný štandard. Komisia navrhne nové právne predpisy k politike udržateľných výrobkov. Výrobky uvedené na trh EÚ budú navrhnuté tak, aby vydržali dlhšie a aby sa dali jednoduchšie opraviť, recyklovať a viackrát použiť. Recyklovaný materiál v čo najväčšej miere nahradí primárne suroviny. Jednorazové výrobky sa obmedzia, bude sa riešiť problém predčasného zastarávania a zakáže sa zničenie nepredaného trvanlivého tovaru.
 • Posilniť postavenie spotrebiteľov. Spotrebitelia budú mať prístup k spoľahlivým informáciám o takých otázkach, ako sú opraviteľnosť a trvácnosť výrobkov, vďaka čomu budú môcť robiť rozhodnutia s dôrazom na udržateľnú ochranu životného prostredia. Spotrebitelia budú môcť využívať skutočné „právo na opravu“.
 • Zamerať sa na sektory, ktoré využívajú najviac zdrojov, a teda majú vysoký potenciál obehovosti. Komisia zavedie konkrétne opatrenia týkajúce sa týchto oblastí:
  • elektronika a IKT – iniciatíva pre elektroniku v obehovom hospodárstve predĺži životnosť výrobkov a zlepší zber a spracovanie odpadu,
  • batérie a vozidlá – nový regulačný rámec pre batérie posilní udržateľnosť a zvýši obehový potenciál batérií,
  • obaly – nové povinné požiadavky o tom, čo sa na trhu EÚ povoľuje, vrátane zníženia (nadmerného) balenia,
  • plasty – nové povinné požiadavky na recyklovaný obsah s osobitným dôrazom na mikroplasty, ako aj bioplasty a biologicky rozložiteľné plasty,
  • textilné výrobky – nová stratégia EÚ pre textilné výrobky posilní konkurencieschopnosť a inovácie v tomto sektore a oživí trh EÚ s textilnými výrobkami z druhej ruky,
  • stavebníctvo a budovy – komplexná stratégia pre udržateľné zastavané územia podporí zásady obehovosti v prípade budov,
  • potraviny – nová legislatívna iniciatíva o ich opätovnom používaní, ktorej zámerom je nahradiť v stravovacích službách jednorazové obaly, stolový riad a príbory výrobkami na viacnásobné použitie.
 • Zabezpečiť menej odpadu. Dôraz sa bude klásť na samotné predchádzanie vzniku odpadu a jeho transformáciu na kvalitné druhotné zdroje, z čoho môže ťažiť dobre fungujúci trh s druhotnými surovinami. Komisia preskúma stanovenie jednotného modelu pre triedený zber odpadu a označovanie v rámci celej EÚ. V akčnom pláne sa tiež navrhuje súbor opatrení na minimalizáciu vývozu odpadu z EÚ a riešenie jeho nezákonnej prepravy.
Viac..  Eugen Jurzyca: Ak sa staré spotrebiče opravujú príliš dlho, ničia životné prostredie viac než by sa vyrobili nové

Súvislosti

Komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej predstavila 11. decembra 2019 európsku zelenú dohodu. Stanovuje sa v nej ambiciózny plán na dosiahnutie klimaticky neutrálneho obehového hospodárstva, v ktorom je hospodársky rast oddelený od využívania zdrojov. Obehové hospodárstvo znižuje tlak na prírodné zdroje a je predpokladom na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 a zastavenie straty biodiverzity. Polovica celkových emisií skleníkových plynov a viac ako 90 % straty biodiverzity a nedostatku vody je vyvolaná ťažbou a spracovaním zdrojov.

Obehové hospodárstvo bude mať čistý pozitívny prínos na rast HDP a vytváranie pracovných miest, keďže uplatňovanie ambicióznych opatrení týkajúcich sa obehového hospodárstva v Európe môže zvýšiť HDP EÚ o ďalších 0,5 % do roku 2030 a vytvoriť približne 700 000 nových pracovných miest.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …