nakladna doprava
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Zelené hraničné priechody by mali byť otvorené pre všetky nákladné vozidlá bez ohľadu na tovar, ktorý vezú


Komisia vydala nové praktické rady, ako uplatňovať jej usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc, aby sa nákladná doprava mohla pri súčasnej pandémii pohybovať naprieč EÚ. Aby mohli naďalej fungovať celoúnijné dodávateľské reťazce, žiada sa od členských štátov, aby bezodkladne určili všetky relevantné medzinárodné hraničné priechody v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) ako hraničné priechody so „zeleným jazdným pruhom“. Tieto zelené hraničné priechody by mali byť otvorené pre všetky nákladné vozidlá bez ohľadu na tovar, ktorý vezú. Prekročenie hranice vrátane všetkých kontrol a zdravotných skríningov by nemalo trvať viac než 15 minút.

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová v tejto súvislosti uviedla: „Dopravná sieť EÚ spája celú Úniu. Cieľom tohto usmerňujúceho dokumentu je chrániť dodávateľské reťazce EÚ za týchto ťažkých okolností a zabezpečiť, aby sa tovar aj pracovníci dopravného sektora dostali tam, kde sú najviac potrební, a to bezodkladne. Jednotný a koordinovaný prístup k cezhraničnej doprave je dnes významnejší než kedykoľvek predtým. Zelené jazdné pruhy sú zároveň osobitne navrhnuté na ochranu pracovníkov v doprave, ktorí v tejto kríze bojujú v prvej línii. Tento súbor odporúčaní im uľahčí už aj tak stresujúce poslanie a vnesie do ich práce viac bezpečnosti a predvídateľnosti.“

Hraničné priechody so zeleným jazdným pruhom

Postupy na hraničných priechodoch so zeleným jazdným pruhom by sa mali minimalizovať a efektívne obmedziť na to, čo je skutočne nevyhnutné. Kontroly a skríning treba vykonávať tak, aby vodiči nemuseli vychádzať z vozidiel, a samotní vodiči by mali byť podrobovaní iba minimálnym kontrolám. Od vodičov nákladných vozidiel by sa nemala vyžadovať žiadna dokumentácia okrem dokladu totožnosti a vodičského preukazu, a podľa potreby listu od zamestnávateľa. Mali by sa uznávať elektronicky predložené/zobrazené dokumenty.

Žiadne nákladné vozidlo ani vodiča nemožno diskriminovať, bez ohľadu na pôvod a destináciu, vodičovu národnosť či krajinu evidencie daného vozidla.

Vzhľadom na súčasný stav sa od členských štátov zároveň žiada dočasne pozastaviť všetky obmedzenia prístupu na cesty momentálne platné na ich území – napríklad zákaz jazdy cez víkend, v noci a v určitých sektoroch.

Komisia vyzýva členské štáty, aby zriadili tranzitné koridory bezpečného prejazdu, ktoré súkromným vodičom a ich cestujúcim, ako sú zamestnanci zdravotníctva a dopravného sektora, ako aj občania EÚ, ktorí sa vracajú domov, bez ohľadu na národnosť, umožnia priamy a prioritný prejazd krajinou každým potrebným smerom v rámci siete TEN-T. Mali by sa pritom držať výlučne vymedzenej trasy a zastavovať len na minimálne potrebné oddychové prestávky. Členské štáty by mali zabezpečiť funkčnosť aspoň jedného letiska na účely návratu občanov a prijímania letov medzinárodnej pomoci.

Posilnená spolupráca medzi členskými štátmi EÚ, ako aj s vonkajšími partnermi

Viac..  Robert Hajšel podrobne o stúpajúcich cenách energií: Protiopatrenia prichádzajú neskoro. VIDEO

V nadväznosti na videokonferenciu ministerstiev dopravy EÚ z 18. marca Komisia zriadila sieť národných kontaktných miest a platformu na poskytovanie informácií o vnútroštátnych dopravných opatreniach prijatých členskými štátmi v reakcii na koronavírus. Národné kontaktné miesta by mali podporovať účinné fungovanie hraničných priechodov so zeleným jazdným pruhom. Susediace krajiny mimo EÚ sú vyzvané k úzkej spolupráci s touto sieťou, aby sa zaistil tok tovarov všetkými smermi.

Uplatňovanie pravidiel na pracovníkov v doprave

Na zaistenie funkčnosti dopravy Komisia členským štátom odporúča prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí voľný pohyb všetkých pracovníkov medzinárodnej dopravy bez ohľadu na dopravný prostriedok. Treba predovšetkým upustiť od pravidiel ako dopravné obmedzenia a povinná karanténa dopravných pracovníkov, ktorí nemajú príznaky ochorenia. Členské štáty by napríklad nemali od dopravných pracovníkov vyžadovať potvrdenie od lekára, že sú zdraví. Na zaistenie bezpečnosti dopravných pracovníkov sú takisto potrebné posilnené hygienické a prevádzkové opatrenia na letiskách, v prístavoch, na železničných staniciach a v ďalších uzloch vnútrozemskej dopravy.Poznámka Komisie zahŕňa úplný zoznam odporúčaní na ochranu vodičov pred koronavírusom (príloha 2).

Medzinárodne uznávané osvedčenia o odbornej spôsobilosti by sa mali považovať za dostatočné na preukázanie toho, že pracovník pôsobí v medzinárodnej doprave. Pri absencii osvedčenia (pretože nie každý medzinárodný vodič ho má) by sa mal akceptovať list podpísaný zamestnávateľom (príloha 3).

Všetky tieto zásady by mali platiť aj pre občanov tretích krajín, pokiaľ sú nevyhnutní na zaistenie voľného pohybu nákladu v rámci EÚ a do nej.

Súvislosti

Pandémia koronavírusu výrazne narúša európsku dopravu a mobilitu. Európske dodávateľské reťazce zabezpečuje rozsiahla sieť služieb nákladnej dopravy využívajúcich všetky spôsoby dopravy. Kontinuálna a neprerušená doprava nákladu po zemi, vode a vo vzduchu má kľúčový význam pre fungovanie vnútorného trhu EÚ, ako aj pre účinnú reakciu na aktuálnu krízu v oblasti verejného zdravia.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia navrhla odobrať Maďarsku 7,5 miliardy EUR pre porušovanie zásad právneho štátu

Európska komisia (EK) v nedeľu odporučila pozastaviť poskytovanie finančných prostriedkov Maďarsku pre porušenie princípov právneho …