Dombrovskis
Podpredseda Európskej komisie pre hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí, Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union.

EÚ uvoľní 8 miliárd EUR na financovanie 100 tisíc malých a stredných podnikov


Európska komisia uvoľnila miliardu eur z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorá bude slúžiť ako záruka pre Európsky investičný fond (EIF), člena skupiny Európskej investičnej banky. To umožní EIF osobitnými zárukami motivovať banky a fondy, aby poskytli likviditu aspoň 100 tisíc európskym MSP a malým spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré ekonomicky zasiahla pandémia konavírusu. Celková suma financovania sa odhaduje na 8 miliárd EUR. Komisia si tak plní záväzok prijatý v oznámení z 13. marca, že ťažko zasiahnutým MSP okamžite poskytne finančnú pomoc, ktorá im bude k dispozícii už v apríli. Táto pomoc je súčasťou balíka opatrení skupiny EIB zo 16. marca, ktoré majú rýchlo zmobilizovať podporu pre európske MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou.

Jedným z bezprostredných hospodárskych dôsledkov pandémie koronavírusu je náhly nedostatok likvidity, ktorý má vplyv na malé a stredné podniky. Tieto spoločnosti zvyčajne krízou trpia najviac a aby ju mohli prežiť, treba ich podporiť primeranou likviditou. V situácii nedostatku likvidity však banky nie sú motivované požičiavať MSP, pretože vnímané riziko sa náhle zvyšuje. Na podporu týchto úverov sú preto potrebné záruky EÚ. EIF ponúka trhu špecializované záruky EFSI, ktoré majú zmierniť vplyv pandémie na malé a stredné podniky a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou.

Podpredseda Európskej komisie pre hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí, Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: Naše podniky v celej Európe zápasia s ťažkosťami. EÚ rýchlo reaguje s cieľom zmierniť tento šok a pomôcť malým a stredným podnikom, ktoré sú obzvlášť zraniteľné. Komisia a Európsky investičný fond dnes uvoľňujú financovanie vo výške 8 miliárd EUR, ktoré prinesie malým a stredným podnikom v Európe zasiahnutým dôsledkami pandémie koronavírusu okamžitú pomoc s likviditou. Finančné prostriedky budú cez miestne banky a veriteľov plynúť už tento mesiac na pomoc tým, ktorých kríza najviac zasiahla.“

Výkonný riaditeľ EIF Alain Godard povedal: V časoch krízy, aká tu ešte nebola, musia MSP dostať podporu, ktorú potrebujú. EIF intenzívne pracuje na tom, ako rýchlo a primerane reagovať na šírenie nákazy COVID-19. Dnes spolu s Komisiou spúšťame túto novú iniciatívu v hodnote 8 miliárd EUR. Hoci ide o dôležitý prvý krokskupina EIB bude ďalej hľadať riešenia, ktoré rýchlo uspokoja finančné potreby podnikateľov v celej Európe.

Miliarda EUR uvoľnená z EFSI v rámci nástroja záruk za úvery COSME a záruky InnovFin pre MSP v rámci programu Horizont 2020 umožňuje EIF poskytnúť finančným sprostredkovateľom záruky v hodnote 2,2 miliardy EUR a sprístupniť financovanie vo výške 8 miliárd EUR. Záruky EIF poskytne na trh cez zverejnenú výzvu na vyjadrenie záujmu niekoľkým stovkám finančných sprostredkovateľov vrátane bánk a alternatívnych veriteľov. Tieto záruky sa budú vyznačovať:

  • zjednodušeným a rýchlejším prístupom k záruke EIF,
  • vyšším krytím rizika – až do 80 % potenciálnych strát z jednotlivých úverov (na rozdiel od štandardných 50 %),
  • zameraním na úvery na prevádzkový kapitál po celej EÚ,
  • pružnejšími podmienkami vrátane odloženia splátok, zmeny ich harmonogramu alebo splátkových prázdnin.

Tieto nové prvky budú dostupné pre nových finančných sprostredkovateľov, ako aj pre tých súčasných, ktorí už s EIF pracujú. EIF rozšíri osobitné podmienky na viac ako 100 tisíc spoločností využívajúcich záruky z nástroja programu COSME a programu InnovFin pre MSP.

Ďalšie kroky

Po výzve na vyjadrenie záujmu získajú finanční sprostredkovatelia, ktorí majú uzavreté dohody s EIF v rámci týchto programov COSME a InnovFin, okamžite na požiadanie prístup k novým zárukám. Ostatní finanční sprostredkovatelia môžu získať prístup k zárukám po spracovaní ich žiadostí v zrýchlenom postupe. Takto sa už v apríli môžu dostať k ťažko postihnutým podnikom nové finančné prostriedky. MSP budú môcť priamo požiadať svoje miestne banky a fondy zapojené do systému – ich zoznam bude uvedený na stránke www.access2finance.eu.

Viac..  Pre pochybenia pri využívaní prostriedkov EÚ môže prísť Slovensko o milióny eur

Komisia a skupina EIB budú ďalej pracovať na dodatočných opatreniach a využijú všetky dostupné nástroje s cieľom pomôcť zvládnuť pandémiu koronavírusu a riešiť jej hospodárske dôsledky.

Súvislosti

Komisia a skupina EIB chcú uvoľniť z rozpočtu EÚ miliardu EUR, a preto vykonali sériu zmien svojich osobitných dohôd.

Európsky investičný fond (EIF) patrí do skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavným poslaním je podporovať mikropodniky a malé a stredné podniky v Európe tým, že im pomáha získať prístup k financovaniu. EIF navrhuje a vyvíja nástroje rizikového, ale aj rastového kapitálu, poskytovania záruk, ako aj mikrofinancovania, ktoré sa osobitne zameriavajú na tento segment trhu. V tejto úlohe EIF napomáha ciele EÚ v oblasti podpory inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, rastu a zamestnanosti.

COSME je program EÚ na roky 2014 – 2020 zameraný na konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (MSP) s celkovým rozpočtom 2,3 miliardy EUR. Najmenej 60 % programu je určených na zlepšenie prístupu MSP k finančným prostriedkom v Európe, a to pomocou dvoch finančných nástrojov. Nástroja na poskytovanie záruk za úvery v rámci programu COSME podporuje poskytovanie záruk a protizáruk finančným inštitúciám, aby mohli dávať MSP viac úverov a finančných prenájmov. Kapitálový nástroj pre rast v rámci programu COSME pomáha malým a stredným podnikom získavať rizikový kapitál, a to najmä v štádiu rozširovania a rastu.

Horizont 2020 je program EÚ na roky 2014 – 2020 zameraný na výskum a inovácie s celkovým rozpočtom 77 miliárd EUR. Finančné nástroje EÚ pre inovátorov v rámci programu Horizont 2020 pod názvom InnovFin majú za cieľ uľahčovať a urýchľovať prístup k finančným prostriedkom pre inovatívne podniky v celej Európe. Konkrétne záručný fond pre MSP InnovFin (SMEG) poskytuje záruky a protizáruky na dlhové financovanie vo výške 25 tisíc až 7.5 milióna EUR s cieľom zlepšiť prístup k financovaniu pre inovatívne MSP a podniky so strednou trhovou kapitalizáciou. V rámci InnovFin pre MSP, ktorý je spravovaný zo strany EIF, získavajú finanční sprostredkovatelia – banky a iné finančné inštitúcie – záruku za časť strát vzniknutých pri dlhovom financovaní, ktoré pokrýva tento nástroj.

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je finančný pilier Investičného plánu pre Európu, ktorý sa začal realizovať v novembri 2014 s cieľom zvrátiť klesajúci trend úrovne investícií a nasmerovať Európu na cestu hospodárskeho oživenia. Jeho inovatívny prístup sa zakladá na poskytovaní záruk z rozpočtu EÚ skupine EIB a umožňuje mobilizovať značné finančné prostriedky verejného a súkromného sektora na investície do strategických odvetví európskeho hospodárstva. Investičný plán pre Európu už vygeneroval investície vo výške viac ako 460 miliárd EUR a podporil 1,1 milióna startupov a MSP v celej Európe.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …