Schinas
Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas. PHOTO: © European Union.

Pandémia koronavírusu ovplyvňuje uplatňovanie azylových pravidiel a narúša presídľovanie

Komisia prijala usmernenie týkajúce sa vykonávania príslušných pravidiel EÚ v oblasti konaní o azyle a návrate a presídľovania v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktoré predstaví členským štátom. Reaguje tak na žiadosť členských štátov o poskytnutie odporúčaní, ako zabezpečiť kontinuitu konaní a dodržiavanie aspoň základných práv. Usmernenie bolo vypracované s podporou Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi.

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Pandémia má priamy vplyv na to, ako členské štáty uplatňujú pravidlá EÚ v oblasti azylu a návratu a narúša presídľovanie. Dnes chceme pomôcť členským štátom tým, že im poradíme, ako využiť flexibilitu pravidiel EÚ na zaistenie kontinuity konaní v maximálnej možnej miere a súčasne zabezpečiť plnú ochranu zdravia a práv ľudí. „Hoci sa možno náš spôsob života v posledných týždňoch výrazne zmenil – naše hodnoty a zásady musia zostať nemenné.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová doplnila: „Aj v prípade ohrozenia zdravia musíme zaručiť individuálne základné práva. Komisia si plne uvedomuje ťažkosti, ktorým členské štáty čelia v súčasnej situácii. V usmerneniach ponúkame rady a praktické riešenia, ktoré zohľadňujú odôvodnené obavy členských štátov a existujúce obmedzenia. Všetky opatrenia prijaté v oblasti azylu, presídľovania a návratu by tiež mali v plnej miere zohľadňovať opatrenia na ochranu zdravia, ktoré členské štáty zaviedli s cieľom predísť šíreniu koronavírusu. Osobitná starostlivosť a pozornosť by sa mala venovať zraniteľným osobám, najmä maloletým osobám bez sprievodu.“

Konania o azyle

Zdravotné opatrenia prijaté na obmedzenie osobného kontaktu medzi azylovými pracovníkmi a žiadateľmi majú vplyv na konania o azyle. Mala by sa využiť flexibilita, ktorú umožňujú pravidlá EÚ:

  • Registrácia a spracúvanie žiadostí by mali pokračovať. Mala by sa umožniť maximálna flexibilita, pokiaľ ide o lehoty a dĺžku obdobia potrebného na spracovanie a posúdenie žiadostí. Prekročenie lehôt pri registrácii by však nemalo znamenať, že žiadateľom sa nezaistia podmienky prijímania.
  • Osobné pohovory sa môžu viesť s využitím osobitných opatrení, napríklad na diaľku prostredníctvom videokonferencií, alebo sa od nich môže v prípade potreby úplne upustiť.
  • Dublinské nariadenie: Úzka spolupráca medzi členskými štátmi má zásadný význam pre hladké fungovanie dublinského systému. Komisia vyzýva všetky členské štáty, aby obnovili odovzdávanie žiadateľov ihneď, ako to bude prakticky možné vzhľadom na meniace sa okolnosti. Pred každým odovzdaním by členské štáty mali zvážiť situáciu v súvislosti s koronavírusom vrátane dôsledkov výrazného tlaku na systém zdravotníctva v zodpovednom členskom štáte. Ak sa odovzdania do členského štátu, ktorý je za bežných okolností zodpovedným členským štátom, nemôžu uskutočniť v rámci príslušnej lehoty, členské štáty sa vždy môžu na dvojstrannom základe dohodnúť, že odovzdanie sa uskutoční neskôr. Takáto prax by sa mala podporovať napríklad v prípade maloletých osôb bez sprievodu a v prípadoch zlučovania rodiny. Komisia a úrad EASO sú pripravené uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi.
  • Podmienky prijímania: Karanténne a izolačné opatrenia musia byť odôvodnené, primerané a nediskriminačné. Žiadateľom sa musí poskytnúť potrebná zdravotná starostlivosť. Zaistení žiadatelia by mali mať naďalej prístup do vonkajších priestorov a každé obmedzenie, ako je napríklad obmedzenie návštev, by sa malo dôkladne vysvetliť.
  • Odoberanie odtlačkov prstov: Podľa nariadenia Eurodac, ak nie je možné žiadateľovi o medzinárodnú ochranu odobrať odtlačky prstov z dôvodu opatrení prijatých na účely ochrany verejného zdravia, členské štáty by mali odobrať odtlačky prstov čo najskôr, najneskôr však do 48 hodín od pominutia týchto zdravotných dôvodov.
Viac..  KLUS: Európska integrácia Severného Macedónska by mala byť strategickou prioritou celej EÚ

Presídľovanie

Vypuknutie nákazy spôsobenej koronavírusom viedlo k vážnemu narušeniu operácií presídľovania: Členské štáty, ako aj Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) dočasne tieto operácie pozastavili. V maximálnej možnej miere by sa malo pokračovať vo vykonávaní prípravných činností, aby sa operácie presídľovania mohli bezproblémovo obnoviť. Komisia bude naďalej podporovať členské štáty pri plnení prísľubov na rok 2020 a bude flexibilná, pokiaľ ide o príslušné obdobie implementácie.

Návrat

Opatrenia prijaté na celom svete na zamedzenie šíreniu pandémie COVID-19 majú významný vplyv na návraty. Napriek dočasnému prerušeniu spôsobenému koronavírusom by práca v rámci konaní o návrate do tretích krajín mala pokračovať – najmä pokiaľ ide o činnosti, ktoré možno vykonávať napriek reštriktívnym opatreniam –, aby sme boli pripravení, keď bude opäť možné v návratových operáciách pokračovať. Viac než kedykoľvek pred tým, by prioritou mali byť dobrovoľné návraty, a to aj preto, že predstavujú nižšie riziko z hľadiska zdravia a bezpečnosti. Agentúra Frontex je pripravená pomáhať členským štátom pri organizovaní leteckých operácií. Mala by sa zachovať aj úzka spolupráca a kontakty s tretími krajinami v oblasti identifikácie, vybavovania dokladmi a návratu ich štátnych príslušníkov. Pokiaľ ide o zaistenie pred vyhostením, dočasné obmedzenia počas pandémie by sa nemali vykladať tak, že vo všetkých prípadoch automaticky znamenajú, že viac neexistuje odôvodnený predpoklad na odsun. Komisia vyzýva členské štáty, aby pri rozhodovaní o prijatí príslušných opatrení, individuálne preskúmali každý prípad s cieľom určiť, či existuje odôvodnený predpoklad na odsun.

Súvislosti

Komisia 16. marca 2020 vyzvala hlavy štátov alebo predsedov vlád, aby na počiatočné obdobie 30 dní zaviedli dočasné obmedzenie ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, ktoré bolo predĺžené do 15. mája. Vedúci predstavitelia túto výzvu schválili 17. marca a všetky členské štáty EÚ (okrem Írska) a krajiny pridružené k schengenskému priestoru odvtedy prijali vnútroštátne rozhodnutia o zavedení tohto cestovného obmedzenia. Výnimky z cestovného obmedzenia sa vzťahujú na osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, alebo na iné humanitárne dôvody na základe zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia.

Toto usmernenie doplnia špecializované tematické stretnutia organizované agentúrami EÚ, ktorých cieľom bude pomôcť členským štátom praktickými radami a uľahčiť výmenu najlepších postupov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …