Hogan
Komisár pre obchod Phil Hogan. PHOTO: © European Union-EP.

Opatrenia EÚ na ochranu obchodu sa ukázali ako účinné pri obmedzovaní nekalých obchodných praktík

Podľa výročnej správy, ktorú uverejnila Európska komisia, sa opatrenia EÚ na ochranu obchodu ukázali ako účinné pri obmedzovaní nekalých medzinárodných obchodných praktík. Antidumpingové alebo vyrovnávacie clá, ktoré Komisia uložila, viedli v priemere k 80 % zníženiu nekalého dovozu, nedotkli sa však ostatných dodávok zo zahraničia. Oproti predchádzajúcemu roku sa vďaka takýmto opatreniam EÚ zachovalo až o 23 000 viac pracovných miest.

Komisár pre obchod Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Na ochranu našich podnikov pred nekalými obchodnými praktikami, zachovanie pracovných miest a zabezpečenie rozmanitosti dodávok nutne potrebujeme silnú a účinnú ochranu obchodu. V čase zotavovania sa po kríze spôsobenej koronavírusom bude ešte dôležitejšie zaistiť, aby naše podniky pôsobili v prostredí spravodlivých trhových podmienok. Dovoz nepochybne ponúka našim spotrebiteľom a podnikom väčší výber za konkurenčné ceny. Musíme však dosiahnuť, aby dovoz do Európy prichádzal za spravodlivých podmienok, nebol dumpingový ani subvencovaný a aby sme sa od neho nestali príliš závislými. Preto som rád, že systém, ktorý na to máme, funguje a že reformy, ku ktorým sme pristúpili v posledných rokoch, sa nám vyplácajú.“

Správa vyzdvihuje najmä na tieto aspekty:

Pretrváva intenzívne úsilie EÚ zamerané na ochranu obchodu: V roku 2019 Komisia začala 16 prešetrovaní (oproti 10 v roku 2018) a uložila 12 nových opatrení (v roku 2018 ich bolo 6). Výsledkom usilovnej činnosti pri revíznom prešetrovaní existujúcich opatrení bolo uzavretie 18 revíznych prešetrovaní pred uplynutím platnosti opatrení, čo je o 11 viac ako v roku 2018. Na konci roka 2019 bolo v EÚ zavedených 140 opatrení na ochranu obchodu, teda o 5 % viac ako v predchádzajúcom roku. Tvorilo ich 121 antidumpingových opatrení, 16 antisubvenčných a tri ochranné opatrenia. Najviac opatrení EÚ na ochranu obchodu sa týka dovozu z krajín, ku ktorým patrí Čína (93 súčasných antidumpingových a antisubvenčných opatrení), Rusko (10 opatrení), India (7 opatrení) a USA (6 opatrení).

Narástol počet pracovných miest v EÚ, ktoré sa vďaka opatreniam podarilo zachovať: Opatrenia uložené v roku 2019 prispeli k tomu, že úžitok z opatrení EÚ na ochranu obchodu má až o 23 000 viac pracovných miest. Celkový počet priamych pracovných miest v EÚ, ktoré sa vďaka nástrojom na ochranu obchodu podarilo zachovať, sa tak zvýšil na 343 000.

Opatrenia EÚ na ochranu obchodu sú naďalej účinné pri obmedzovaní nekalého dovozu: Viedli v priemere k 80 % poklesu dovozu spôsobujúceho ujmu, vďaka čomu si môžu výrobcovia z EÚ udržať svoju činnosť a používatelia dotknutých výrobkov v EÚ majú naďalej úžitok z rozmanitých zdrojov dodávok.

Viac..  Počet komerčných letov v Únii bol vlani stále nižší ako pred pandémiou

Podnikli sa rázne kroky na ochranu trhu s oceľou v EÚ: V reakcii na dovozné clo na oceľ, ktoré v roku 2018 uvalili Spojené štáty, Komisia prijala začiatkom roka 2019 konečné ochranné opatrenia na celý rad výrobkov z ocele s pôvodom v akejkoľvek krajine. Išlo o nevyhnutný krok, aby sa zabránilo ďalšiemu prudkému nárastu dovozu, ktorý by mohol zhoršiť už aj tak neistú hospodársku situáciu výrobcov ocele z EÚ. Tieto opatrenia sa následne revízne prešetrili s cieľom zachovať tradičné obchodné toky a rôznorodosť zdrojov dodávok. Výrobkov zo železa a z ocele sa týkala aj polovica nových antidumpingových a antisubvenčných prešetrovaní v roku 2019.

Veľký dôraz sa kladie na presadzovanie predpisov a potláčanie obchádzania opatrení: V roku 2019 sa zaznamenal nárast prípadov, ktoré sa týkali obchádzania platných ciel napríklad cez iných vývozcov alebo iné krajiny. Komisia z vlastnej iniciatívy začala rekordný počet štyroch prešetrovaní obchádzania opatrení. Bolo medzi nimi aj doteraz najrozsiahlejšie takéto prešetrovanie, ktoré sa týkalo stolového a kuchynského riadu z Číny a rozšírilo uvalené clá na ďalších 30 spoločností.

Pristúpilo sa k novým ochranným opatreniam: Okrem ochranných opatrení na oceľ Komisia zaviedla aj ochranné opatrenia týkajúce sa ryže odrody „indica“ z Kambodže a Mjanmarska. Opatrenia prijaté podľa pravidiel všeobecného systému preferencií boli odozvou na podnety adresované Komisii od členských štátov EÚ, ktoré pestujú ryžu. Ide o prvé ochranné opatrenia, na ktoré sa EÚ po dlhom čase podujala.

Na obranu vývozcov v EÚ, ktorí sú predmetom prešetrovaní na ochranu obchodu vedených v iných krajinách, EÚ vyvíja veľké úsilie: Počet opatrení prijatých inými krajinami proti dovozu z EÚ sa v roku 2019 opäť vyšvihol, a to až na 175 prípadov. Očakáva sa, že tento vysoký trend sa v budúcnosti udrží, keďže v roku 2019 sa začali početné konania. Komisia veľmi dôrazne zasahovala do zahraničných prešetrovaní, ktoré sa nespravodlivo zameriavali na vývoz z EÚ. V dvoch prípadoch, na ktoré treba upozorniť, Komisia iniciovala urovnávanie sporov v obchodných konaniach v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Ide o antisubvenčné opatrenia, ktoré USA uložili na stolové olivy zo Španielska, a opatrenia uvalené na mrazené hranolčeky.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices