EU, komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia pomôže Slovensku pri príprave spravodlivej transformácie regiónu Horná Nitra

Európska komisia schválila všetky žiadosti 18 členských štátov o podporu pri príprave plánu spravodlivej transformácie územia. Tento plán bude musieť vypracovať každý členský štát, aby mohol čerpať prostriedky z mechanizmu spravodlivej transformácie. Mechanizmus spravodlivej transformácie je súčasťou investičného plánu európskej zelenej dohody a zmobilizuje najmenej 100 miliárd eur s cieľom poskytnúť dodatočnú a cielenú podporu regiónom, ktoré najviac zasiahne prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo a ktoré majú menšiu kapacitu sa s touto výzvou vysporiadať. Schválenie nadväzuje na osobitnú výzvu, ktorú Komisia vyhlásila koncom februára 2020 v rámci programu na podporu štrukturálnych reforiem.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová vyhlásila: Naše úsilie o plnenie cieľov európskej zelenej dohody pokračuje. Zmena klímy je aj naďalej aktuálna. Boj proti nej zostáva rovnako naliehavý ako predtým. Komisia odhodlane pomáha členským štátom pri zabezpečovaní spravodlivej transformácie vo všetkých európskych regiónoch. Táto podpora v rámci programu na podporu štrukturálnych reforiem predstavuje v tomto smere dôležitý krok – pomôže vytvoriť plány transformácie a umožní členským štátom využívať výhody mechanizmu spravodlivej transformácie. Tým sa zabezpečí, aby prechod na zelené hospodárstvo prebiehal spravodlivo a aby sa pri ňom na nikoho nezabudlo.

V rámci programu na podporu štrukturálnych reforiem poskytne Komisia odborné znalosti na mieru, aby pomohla celoštátnym a regionálnym orgánom napríklad:

  • posúdiť sociálne, hospodárske a environmentálne vplyvy transformácie a načrtnúť proces transformácie do roku 2030,
  • budovať dialóg medzi zainteresovanými stranami, ako sú občania, podniky a občianska spoločnosť, s cieľom dosiahnuť spoločnú víziu o tom, ako pri transformácii postupovať,
  • a určiť opatrenia na dosiahnutie úspešnej transformácie.

Ďalšie kroky

V nasledujúcich mesiacoch, do konca roka 2020, bude Komisia cielene podporovať členské štáty pri príprave plánov spravodlivej transformácie územia. Vypracovanie a dokončenie plánov (v úzkej spolupráci s príslušnými celoštátnymi, regionálnymi a miestnymi zainteresovanými stranami) bude v réžii členských štátov, ktoré tak budú za transformáciu zodpovedné. Plány sa potom predložia Komisii na schválenie.

Kontext

Komisia predložila 11. decembra 2019 európsku zelenú dohodu, vďaka ktorej sa má Únia stať do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym zoskupením na svete.

Komisia 14. januára 2020 oznámila investičný plán európskej zelenej dohody s cieľom pomôcť s financovaním transformácie. Nie všetky členské štáty však majú pri transformácii rovnakú štartovaciu pozíciu – niektoré zasiahne transformácia viac než iné. Mechanizmus spravodlivej transformácie je kľúčovým nástrojom, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo uskutočňoval spravodlivo a aby sa pritom na nikoho nezabudlo. Mechanizmus poskytuje cielenú podporu v najviac zasiahnutých regiónoch, v ktorých má pomôcť mobilizovať najmenej 100 miliárd EUR v rokoch 2021 – 2027, aby sa zmiernil sociálno-ekonomický vplyv transformácie. Osobitná pozornosť sa bude venovať regiónom, ktoré transformácia najviac zasiahne, ale majú menšiu kapacitu vysporiadať sa so súvisiacimi problémami.

Viac..  Komisia mení všeobecné pravidlá s cieľom uľahčiť a urýchliť zelenú a digitálnu transformáciu

Aby členské štáty získali finančné prostriedky, musia v dialógu s Komisiou vypracovať plány spravodlivej transformácie územia. V týchto plánoch členské štáty v úzkej spolupráci s príslušnými celoštátnymi, regionálnymi a miestnymi zainteresovanými stranami určia územia, ktoré by prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo najviac zasiahol, opíšu problémy ich rozvoja a načrtnú ich proces transformácie do roku 2030. Schválením týchto plánov zo strany Komisie sa uvoľní podpora členských štátov prostredníctvom 3 pilierov Mechanizmu spravodlivej transformácie: 1. Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý bude poskytovať granty mobilizujúce 30 – 50 miliárd EUR na sociálnu a hospodársku transformáciu v regiónoch, kde má prebiehať spravodlivá transformácia; 2. osobitnej schémy v rámci programu InvestEU, ktorá priláka súkromné investície do výšky 45 miliárd eur, a 3. úverového nástroja pre verejný sektor, ktorý zmobilizuje 25 – 30 miliárd eur verejných investícií.

Komisia poskytuje členským štátom pohotovú podporu prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP), aby im pomohla pri príprave plánov spravodlivej transformácie územia, a tým aj pri realizácii európskej zelenej dohody. Na tento účel Komisia koncom februára vyhlásila osobitnú výzvu v rámci SRSP s cieľom pomôcť pri príprave plánov spravodlivej transformácie územia. O túto podporu požiadalo 18 členských štátov (BE, BG, CY, CZ, EL, ES, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, PL, PT, RO, SE a SK) a Komisia schválila všetkých 18 žiadostí. Za posledné dva roky už Komisia poskytla regiónom praktickú podporu prostredníctvom SRSP s cieľom pomôcť pri príprave dlhodobých hospodárskych stratégií na ich odklon od uhlia. Ide napríklad o región Horná Nitra na Slovensku, Západné Macedónsko v Grécku alebo údolie Jiu v Rumunsku.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Akt o priemysle s nulovými emisiami: čisté technológie a ekologické pracovné miesta v EÚ

Komisia navrhla Akt o čistom nulovom priemysle s cieľom rozšíriť výrobu čistých technológií v EÚ …

Consent choices