Výzva na predloženie ponuky


ProRacio, n.o., ako obstrávateľ v zmysle § 8 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Riadenie projektu“

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

obchod

Saldo zahraničného obchodu sa po jednom mesiaci v júni opäť dostalo do mínusu

Vysoký nárast cien energetických komodít, ale aj iných vstupných materiálov, prispel aj v júni k …