Výzva na predloženie ponuky

ProRacio, n.o., ako obstrávateľ v zmysle § 8 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Riadenie projektu“

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Cezhraniční pracovníci nemôžu byť rukojemníkmi štátnych nariadení

Výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci dnes rokoval o postavení cezhraničných pracovníkov v …