Dombrovskis
Výkonný podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union.

EÚ posilní boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Európska komisia predstavila komplexný prístup na ďalšie posilnenie boja, ktorý EÚ vedie proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Komisia uverejnila ambiciózny a mnohostranný akčný plán konkrétnych krokov, ktoré prijme v nasledujúcich dvanástich mesiacoch, aby mohla lepšie presadzovať pravidlá EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, vykonávať nad nimi dohľad a koordinovať ich. Tento nový, komplexný prístup má odstrániť všetky zostávajúce nedostatky a prípadné slabé miesta pravidiel EÚ v tejto oblasti.

Výkonný podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Musíme skoncovať s presakovaním špinavých peňazí do nášho finančného systému. Dnes predložený komplexný a rozsiahly akčný plán ešte viac posilní náš obranný mechanizmus zameraný na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Naše pravidlá a ich vykonávanie by mali byť nepriestrelné. Sme odhodlaní počas nasledujúcich 12 mesiacov vykonať všetky tieto kroky – a to rýchlo a cielene. Zároveň posilňujeme aj globálnu úlohu EÚ v oblasti tvorby medzinárodných štandardov súvisiacich s bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.“

Komisia uverejnila aj transparentnejšiu, prepracovanú metodiku určovania vysokorizikových tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a ktoré sú preto pre finančný systém EÚ významnou hrozbou. Posilní sa tým naša spolupráca s tretími krajinami a zabezpečí sa užšia spolupráca s Finančnou akčnou skupinou (FATF).

Komisia prijala aj nový zoznam tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich rámcoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Akčný plán v oblasti komplexnej politiky EÚ na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Akčný plán je založený na šiestich pilieroch, z ktorých každý je zameraný na zlepšenie celkového boja EÚ proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj na posilnenie globálnej úlohy EÚ v tejto oblasti. Kombináciou týchto šiestich pilierov sa zabezpečí, že pravidlá EÚ budú harmonizovanejšie, a teda účinnejšie. Tieto pravidlá budú podliehať lepšiemu dohľadu a medzi orgánmi členských štátov sa zlepší koordinácia.

Ide o týchto šesť pilierov:

  1. Účinné uplatňovanie pravidiel EÚ: Komisia bude naďalej pozorne monitorovať, ako členské štáty vykonávajú pravidlá EÚ, s cieľom zabezpečiť, aby vnútroštátne pravidlá zodpovedali čo najvyšším štandardom. Ohlásený akčný plán zároveň nabáda Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), aby v plnej miere využil svoje nové právomoci v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
  2. Jednotný súbor pravidiel EÚ: hoci sú aktuálne pravidlá EÚ rozsiahle a účinné, členské štáty majú tendenciu ich uplatňovať každý inak. Rozchádzajúci sa výklad pravidiel preto vedie v našom systéme k medzerám, ktoré môžu zneužiť páchatelia trestnej činnosti. V snahe napraviť situáciu preto Komisia v prvom štvrťroku 2021 navrhne harmonizovanejší súbor pravidiel.
  3. Dohľad na úrovni EÚ: za dohľad nad pravidlami EÚ v tejto oblasti aktuálne zodpovedá jednotlivo každý členský štát, v dôsledku čoho sa v spôsobe dohľadu nad týmito pravidlami môžu objaviť nedostatky. V prvom štvrťroku 2021 Komisia navrhne zriadiť orgán dohľadu na úrovni EÚ.
  4. Koordinačný a podporný mechanizmus pre finančné spravodajské jednotky členských štátov: finančné spravodajské jednotky zohrávajú v členských štátoch kľúčovú úlohu pri identifikácii transakcií a činností, ktoré by mohli súvisieť s trestnou činnosťou. V prvom štvrťroku 2021 Komisia navrhne vytvorenie mechanizmu EÚ, ktorý pomôže ešte intenzívnejšie koordinovať a podporovať činnosť týchto orgánov.
  5. Presadzovanie trestnoprávnych ustanovení a výmeny informácií na úrovni EÚ: Na to, aby sa zabezpečila náležitá výmena informácií, je nevyhnutná justičná a policajná spolupráca postavená na nástrojoch a inštitucionálnych dojednaniach EÚ. V boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu môže svoju úlohu zohrávať aj súkromný sektor. Komisia vydá usmernenie o úlohe verejno-súkromných partnerstiev, v ktorom spresní a objasní výmenu informácií.
  6. Úloha EÚ v globálnom meradle: EÚ sa v rámci Finančnej akčnej skupiny a po celom svete aktívne zapája do vytvárania medzinárodných štandardov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Zároveň sme odhodlaní zintenzívniť úsilie, aby sme v tejto oblasti boli jedinečným globálnym aktérom. EÚ bude musieť predovšetkým zmeniť svoj prístup k tým tretím krajinám, ktoré majú nedostatky vo svojich režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a ktoré sú preto hrozbou pre jednotný trh. Nová metodika, ktorá bola vydaná spolu s týmto akčným plánom, na to poskytuje Únii potrebné nástroje. Kým sa táto revidovaná metodika nezačne uplatňovať, aktualizovaný zoznam EÚ bude viac zodpovedať poslednému zoznamu Finančnej akčnej skupiny (FATF).
Viac..  Únia sa dohodla na vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote 500 miliónov eur

V snahe o inkluzívnu diskusiu o podobe týchto politík začala Komisia verejné konzultácie o akčnom pláne. Orgány, zainteresované strany a občania majú na poskytnutie svojich názorov na túto problematiku čas do 29. júla.

Prepracovaná metodika

Komisia uverejnila novú metodiku určovania vysokorizikových tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich vnútroštátnych režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a ktoré sú preto pre finančný systém EÚ významnou hrozbou. Cieľom tejto novej metodiky je zabezpečiť, aby bol postup určovania takýchto tretích krajín jasnejší a transparentnejší. Kľúčovými novými prvkami sú: i) súčinnosť medzi EÚ a FATF, pokiaľ ide o proces zaraďovania do zoznamu; ii) intenzívnejšia spolupráca s tretími krajinami a iii) rozsiahlejšia konzultácia s odborníkmi z členských štátov. Európsky parlament a Rada budú mať v jednotlivých fázach postupu prístup ku všetkým relevantným informáciám, pričom tento prístup bude podliehať náležitým požiadavkám na spracovanie údajov.

Aktualizovaný zoznam

Na základe smernice o boji proti praniu špinavých peňazí má Komisia zákonnú povinnosť identifikovať vysokorizikové tretie krajiny so strategickými nedostatkami v režime boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Kým sa vyššie spomínaná prepracovaná metodika nezačne uplatňovať, Komisia zrevidovala svoj zoznam, pričom zohľadnila medzinárodný vývoj od roku 2018. Nový zoznam je tak viac zosúladený so zoznamami, ktoré uverejňuje FATF.

Krajiny, ktoré boli zaradené do zoznamu: Bahamy, Barbados, Botswana, Ghana, Jamajka, Kambodža, Maurícius, Mjanmarsko, Mongolsko, Nikaragua, Panama a Zimbabwe.

Krajiny, ktoré boli zo zoznamu vyradené: Bosna a Hercegovina, Etiópia, Guyana, Laoská ľudovodemokratická republika, Srí Lanka a Tunisko.

Komisia zmenila zoznam formou delegovaného nariadenia, ktoré sa teraz predloží Európskemu parlamentu a Rade na schválenie v lehote jedného mesiaca (s možným predĺžením o ďalší mesiac).Vzhľadom na krízu spôsobenú koronavírusom sa uplatňovanie uverejneného nariadenia so zoznamom tretích krajín – a teda aj uplatňovanie nových ochranných opatrení – začne až 1. októbra 2020. Deje sa tak s cieľom zabezpečiť, aby všetky zainteresované strany mali dostatočný čas pripraviť sa. Vyradenie krajín zo zoznamu tým však ovplyvnené nie je a nadobudne účinnosť 20 dní po uverejnení v úradnom vestníku.

Súvislosti

V balíku opatrení Komisie pre boj proti praniu špinavých peňazí z júla 2019 sa poukázalo na niekoľko nedostatkov, ktorými sa vyznačoval rámec EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Hoci sa transpozíciou a nadobudnutím účinnosti najnovších právnych predpisov niektoré z týchto otázok vyriešia, určité problémy pretrvávajú. V nadväznosti na tento balík opatrení Európsky parlament a Rada vyzvali Komisiu, aby preskúmala, aké kroky by sa mohli podniknúť na dosiahnutie harmonizovanejšieho súboru pravidiel, lepšieho dohľadu (aj na úrovni EÚ), ako aj lepšej koordinácie medzi finančnými spravodajskými jednotkami. Predstaveným akčným plánom Komisia reaguje na túto požiadavku, pričom akčný plán je prvým krokom k naplneniu priority Komisie, ktorou je zavedenie nového, komplexného rámca na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. EÚ v jej boji proti vonkajším rizikám ešte viac obrní nová metodika identifikácie a zmierňovania hrozieb, ktoré pre integritu finančného systému EÚ predstavujú tretie krajiny so strategickými nedostatkami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorá bola takisto prijatá.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

simecka

Michal Šimečka: Aj vedenie vojny má svoje pravidlá. To, čo robí Rusko je terorizmus

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Po …

Consent choices