Mariya Gabriel
Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabriel. PHOTO: © European Union.

Výskum a inovácie majú zásadný význam pre úspech zelenej a digitálnej transformácie

Komisia uverejnila svoju najnovšiu správu o výsledkoch EÚ v oblasti vedy, výskumu a inovácií, v ktorej analyzuje, aké úspechy Európa dosahuje v globálnom kontexte. Dokument vyzdvihuje potrebu výskumu a inovácií v záujme podpory udržateľného a inkluzívneho rastu podnikov, regiónov a krajín, a pripomína, aby sa v úsilí o posilnenie inovačných systémov, najmä v menej rozvinutých regiónoch, na nikoho nezabúdalo. Zároveň zdôrazňuje, aké dôležité je zabezpečiť to, aby mali Európania vzhľadom na prebiehajúcu technologickú revolúciu správne zručnosti, a akú významnú úlohu zohráva politika výskumu a vývoja z hľadiska zvýšenia produktivity podnikov, a teda aj vytvárania udržateľných pracovných miest a hodnôt. V tohtoročnom vydaní správy, ktorá vychádza každý druhý rok, sa konkrétne uvádza 11 politických odporúčaní na podporu našich občanov, planéty a prosperity.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová vyhlásila: „Výskum a inovácia sú jadrom reakcie na bezprecedentnú krízu, ktorej čelíme, a môžu značne prispieť k oživeniu hospodárstva. Zo správy o výsledkoch v oblasti vedy, výskumu a inovácií za rok 2020 vyplýva, že výskum a inovácie majú zásadný význam pre úspech zelenej a digitálnej transformácie, ktorou Európa musí prejsť. Pri tejto transformácii zohrávajú kľúčovú úlohu Horizont 2020 a budúci Horizont Európa.“

EÚ sa radí medzi lídrov vo vedeckej činnosti a excelentnosti na svete. Publikuje sa v nej napríklad 25 % najcitovanejších vedeckých štúdií na tému klímy a 27 % na tému biohospodárstva. EÚ vedie, aj pokiaľ ide o patentové prihlášky v týchto dvoch doménach: v klimatológii je to 24 % a v biohospodárstve 25 %. Treba však vynaložiť väčšie úsilie, aby sa výsledky výskumu premenili na trvalo obchodovateľné riešenia a aby sme dokázali vybudovať silný európsky výskumný priestor a zefektívniť verejné výskumné systémy. A keďže výskum a inovácie sa s postupom digitalizácie menia, v správnom súbore politík by sa mali podporovať špičkové technológie a digitálne zručnosti výskumníkov, ako aj propagácia otvorenej vedy a zaistenie dostatočných investícií do kvalitnej dátovej infraštruktúry. Budúci rámcový program EÚ pre výskum a inováciu Horizont Európa bude vďaka prístupu zameranému na úlohy a európskym partnerstvám kľúčovým prvkom pri zintenzívňovaní a riadení úsilia v oblasti výskumu a inovácií.

Viac..  Ceny priemyselných výrobcov únie v novembri medzimesačne vzrástli o 1,8 %

Správa o výsledkoch v oblasti vedy, výskumu a inovácií sa opiera o excelentnosť a vrcholové úspechy EÚ v oblasti vedeckého výskumu a inovácií a uvádza 11 politických odporúčaní zoskupených do troch hlavných pilierov:

  • výskum a inovácie pre bezpečný a spravodlivý priestor pre ľudstvo,
  • výskum a inovácie pre svetové prvenstvo,
  • výskum a inovácie pre hospodársky a spoločenský vplyv.

Spoločne dláždia cestu pre výskum a inovácie, ktoré napĺňajú ciele udržateľného rozvoja a začleňujú ich do politík a iniciatív EÚ prispievajúcich k spravodlivej, klimaticky neutrálnej a digitálnej Európe a zároveň podporujúcich konkurencieschopnosť európskych podnikov a regiónov.

Súvislosti

Správa o výsledkoch EÚ v oblasti vedy, výskumu a inovácií analyzuje dynamiku výskumu a inovácií, ako aj úspechy Európy v oblasti vedy a inovácií a ich hybné sily. Spája makroekonomickú analýzu založenú na ukazovateľoch s hĺbkovým analytickým výskumom a prihovára sa tak výskumníkom a inovátorom, ako aj tvorcom a analytikom hospodárskych a finančných politík. Ide o tretie vydanie publikácie, ktorú každé dva roky uverejňuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a inováciu. 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …