Vestager, Breton
Margrethe Vestager a Thierry Breton. PHOTO: © European Union.

Členské štáty by mali zlepšiť digitálne zručnosti občanov a ďalej digitalizovať podniky a verejný sektor

Komisia zverejnila výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2020, ktorý monitoruje celkovú digitálnu výkonnosť Európy a sleduje pokrok krajín EÚ, pokiaľ ide o ich digitálnu konkurencieschopnosť. Z tohtoročného DESI vyplýva, že vo všetkých členských štátoch a vo všetkých kľúčových oblastiach došlo k pokroku. To je ešte dôležitejšie v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktorá poukázala na to, aký význam nadobudli digitálne technológie, keďže umožňujú ľuďom pokračovať v práci, monitorovať šírenie vírusu či urýchliť hľadanie liekov a vakcín. Okrem toho z ukazovateľov DESI relevantných pre obnovu vyplýva, že členské štáty EÚ by mali zintenzívniť svoje úsilie o zlepšenie pokrytia sietí s veľmi vysokou kapacitou, prideliť spektrá 5G, aby umožnili komerčné spustenie služieb 5G, zlepšiť digitálne zručnosti občanov a ďalej digitalizovať podniky a verejný sektor.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová uviedla: „Kríza spôsobená koronavírusom ukázala, aká dôležitá je prepojenosť občanov a podnikov, aby mohli navzájom komunikovať online. Budeme naďalej spolupracovať s členskými štátmi s cieľom identifikovať oblasti, v ktorých treba viac investovať, aby výhody digitálnych služieb a inovácií mohli využívať všetci Európania.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Údaje, ktoré sme dnes zverejnili, ukazujú, že priemysel sa ešte nikdy tak nespoliehal na digitálne riešenia ako v súčasnosti. Musíme zabezpečiť, aby to tak bolo aj v prípade malých a stredných podnikov a aby sa v celom hospodárstve zaviedli tie najpokročilejšie digitálne technológie.“

V kontexte plánu obnovy pre Európu, ktorý bol prijatý 27. mája 2020, DESI poskytne analýzu zameranú na jednotlivé krajiny, aby členské štáty mohli nadviazať na digitálne odporúčania európskeho semestra a stanoviť si priority, pokiaľ ide o reformné a investičné potreby. Tým sa im uľahčí prístup k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v hodnote 560 miliárd EUR. Tento nástroj poskytne členským štátom finančné prostriedky na zvýšenie odolnosti ich hospodárstiev a zabezpečenie toho, aby investície a reformy podporovali zelenú a digitálnu transformáciu.

Hlavné zistenia DESI 2020

Lídrami v celkovej digitálnej výkonnosti v EÚ sú Fínsko, Švédsko, Dánsko a Holandsko. Hneď za nimi nasleduje Malta, Írsko a Estónsko. Z medzinárodného indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (I-DESI) vyplýva, že krajiny EÚ, ktoré dosahujú najlepšie výsledky, sú zároveň aj svetovými lídrami. Najväčšie hospodárstva EÚ nie sú digitálnymi priekopníkmi, čo naznačuje, že digitálna transformácia sa musí urýchliť, ak má EÚ úspešne naplniť ciele dvojakej transformácie, pred ktorou stojíme – tej digitálnej a tej zelenej. Za posledných 5 rokov dosiahlo najvýznamnejší pokrok Írsko, po ňom Holandsko, Malta a Španielsko. Tieto krajiny zároveň podľa meraní DESI dosahujú výsledky vysoko nad priemerom EÚ.

Keďže pandémia významne ovplyvňuje každý z piatich rozmerov sledovaných indexom DESI, zistenia za rok 2020 by sa mali vnímať v spojení s mnohými opatreniami, ktoré prijala Komisia a členské štáty na zvládnutie krízy a na podporu obnovy. Členské štáty prijali opatrenia na minimalizáciu šírenia nákazy a na podporu systémov zdravotnej starostlivosti, napríklad zavedením aplikácií a platforiem na uľahčenie telemedicíny a koordinácie zdravotníckych zdrojov. Aj Komisia prijala opatrenia, ako napríklad vydanie odporúčania o spoločnom súbore nástrojov Únie na využívanie technológií a údajov na boj proti pandémii a prekonanie krízy, najmä pokiaľ ide o mobilné aplikácie a využívanie anonymizovaných údajov v aplikáciách na sledovanie kontaktov. Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) začal na žiadosť Komisie monitorovať internetovú prevádzku, aby zabránil preťaženiu siete.

Hlavné zistenia v 5 digitálnych oblastiach

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti sleduje pokrok dosiahnutý v členských štátoch v 5 hlavných oblastiach politiky, konkrétne pripojiteľnosť, digitálne zručnosti, používanie internetu jednotlivcami, integrácia digitálnych technológií podnikmi a digitálne verejné služby.

Pripojiteľnosť sa zlepšuje, ale treba sa snažiť viac, ak chceme riešiť rýchlo rastúce potreby. Členské štáty pracujú na transpozícii nových pravidiel EÚ prijatých v roku 2018 do vnútroštátnych právnych predpisov s cieľom podporiť investície do sietí s veľmi vysokou kapacitou – tak pevných, ako aj mobilných. V roku 2019 malo k dispozícii pevné širokopásmové pripojenie 78 % domácností oproti 70 % pred 5 rokmi a siete 4G pokrývajú takmer celú európsku populáciu. Ale len 17 členských štátov už pridelilo spektrum v rámci priekopníckych pásiem 5G (o 5 krajín viac ako v minulom roku). V pripravenosti na 5G sú najpokročilejšie Fínsko, Nemecko, Maďarsko a Taliansko. Pevné širokopásmové siete s veľmi vysokou kapacitou má k dispozícii 44 % domácností v EÚ.

Je potrebný väčší pokrok v oblasti digitálnych zručností: kríza spôsobená koronavírusom ukázala, že primerané digitálne zručnosti sú pre občanov nevyhnutným predpokladom prístupu k informáciám a službám. Veľká časť obyvateľstva EÚ, až 42 %, stále nemá ani základné digitálne zručnosti. V roku 2018 pracovalo v EÚ približne 9,1 milióna odborníkov na IKT, čo bolo o 1,6 milióna viac než pred 4 rokmi. Až 64 % veľkých podnikov a 56 % MSP, ktoré v roku 2018 prijali odborníkov na IKT, uviedlo, že tieto voľné pracovné miesta bolo ťažké obsadiť.

Hoci počas pandémie sme zaznamenali prudký nárast využívania internetu, tento trend sa objavil už pred krízou: až 85 % ľudí používa internet aspoň raz za týždeň (nárast zo 75 % v roku 2014). Najviac vzrástlo využívanie videohovorov, a to zo 49 % používateľov internetu v roku 2018 na 60 % v roku 2019. Aj používanie internetbankingu a online nakupovanie je obľúbenejšie než v minulosti (66 %, resp. 71 % používateľov internetu).

Podniky sú čoraz digitalizovanejšie, pričom z tohto pohľadu vedú veľké podniky. 38,5 % veľkých podnikov sa už spolieha na moderné cloudové služby a 32,7 % uviedlo, že využívajú analýzu veľkých dát. Veľká väčšina MSP však tieto digitálne technológie nevyužíva. Cloudové služby používa len 17 % z nich a analýzu veľkých dát len 12 %. Pokiaľ ide o elektronický obchod, v roku 2019 len 17,5 % MSP predávalo výrobky alebo služby online, čo je veľmi mierny nárast o 1,4 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2016. Naopak, v roku 2019 využívalo online predaj 39 % veľkých podnikov.

S cieľom podporiť elektronický obchod sa EÚ dohodla na viacerých opatreniach od odstránenia neodôvodnených cezhraničných prekážok cez uľahčenie lacnejšieho cezhraničného dodávania balíkov a ochranu práv online zákazníkov až po podporu cezhraničného prístupu k online obsahu. Od decembra 2018 si spotrebitelia a podniky môžu vyberať spomedzi tých najvýhodnejších ponúk na internete v celej EÚ bez toho, aby boli diskriminovaní na základe štátnej príslušnosti alebo miesta pobytu.

Napokon možno spomenúť, že pozorujeme stúpajúci trend využívania digitálnych verejných služieb v oblasti elektronickej verejnej správy a elektronického zdravotníctva, čo umožňuje väčšiu efektívnosť a úspory pre vlády a podniky, lepšiu transparentnosť a väčšiu účasť občanov na politickom živote. 67 % používateľov internetu, ktorí predložili formuláre svojej verejnej správe v roku 2019, dnes využíva online kanály, čo je nárast z 57 % v roku 2014. Využívanie služieb založených na IKT je teda zjavne pohodlnejšie než papierová komunikácia. Najlepšie výsledky v tejto oblasti dosahujú Estónsko, Španielsko, Dánsko, Fínsko a Lotyšsko.

Súvislosti

Ročný index digitálnej ekonomiky a spoločnosti meria pokrok členských štátov EÚ smerom k digitálnej ekonomike a spoločnosti. Opiera sa pri tom o údaje Eurostatu, ako aj o špecializované štúdie a metódy zberu. Správy DESI za rok 2020 sú založené na údajoch z roku 2019. S cieľom zlepšiť metodiku indexu a zohľadniť najnovší technologický vývoj sa vo vydaní v roku 2020 uskutočnilo niekoľko zmien, takže teraz zahŕňa aj pokrytie pevnej siete s veľmi vysokou kapacitou. Index DESI pre všetky krajiny bol za minulé roky prepočítaný tak, aby zohľadňoval zmeny vo výbere ukazovateľov, ako aj vykonané opravy príslušných údajov. Skóre a poradie jednotlivých krajín sa preto v porovnaní s predchádzajúcimi správami mohlo zmeniť. Keďže údaje sa týkajú roku 2019, do DESI za rok 2020 a vypočítaných priemerných hodnôt EÚ je zahrnuté aj Spojené kráľovstvo.

Viac..  KORONAVÍRUS: Väčšina konzília odborníkov poľskej vlády rezignovala

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Únia poslala krajinám takmer 385,5 milióna eur na riešenie krízovej situácie v oblasti zdravia

Európska komisia (EK) poslala 19 krajinám na riešenie núdzovej situácie v oblasti zdravia spôsobenej pandémiou …