Schinas, Kyriakides
Podpredseda Komisie Margaritis Schinas a komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakides. PHOTO: © European Union.

EÚ posilňuje pripravenosť na ďalšie šírenie nákazy koronavírusom

Komisia predstavila okamžité krátkodobé opatrenia na posilnenie pripravenosti EÚ na šírenie nákazy COVID-19. Komisia od začiatku koordinovala výmenu informácií a odporúčaní o cezhraničnej činnosti a opatreniach v oblasti zdravia. Ak máme zvládnuť šírenie vírusu a vyhnúť sa novým všeobecným zákazom vychádzania, Komisia aj členské štáty musia dbať na neustály dohľad a rýchlu reakciu.

Oznámenie sa zameriava na všetky opatrenia potrebné na zlepšenie pripravenosti vrátane testovania a sledovania kontaktov, lepšieho zdravotného dohľadu a rozšíreného prístupu k zdravotníckym protiopatreniam, ako sú osobné ochranné prostriedky, lieky a zdravotnícke pomôcky. Sem patria aj činnosti zamerané na pohotovostné kapacity v oblasti zdravotnej starostlivosti, osobné hygienické návyky, podporu menšín a zraniteľných osôb, ako aj na zníženie zaťaženia spojeného so sezónnou chrípkou.

V oznámení sa uvádza niekoľko prioritných opatrení pre vnútroštátne orgány, Komisiu a agentúry EÚ:

  • rozsiahlejšie testovanie, sledovanie kontaktov a dohľad zo strany orgánov verejného zdravotníctva s cieľom mapovať klastre a obmedziť šírenie nákazy z ohnísk. Okrem oznámenia Komisia prijala vykonávacie rozhodnutie na podporu interoperability mobilných sledovacích a varovných aplikácií aj naprieč hranicami členských štátov EÚ,
  • plynulé zásobovanie osobnými ochrannými prostriedkami, liekmi a zdravotníckymi pomôckami prostredníctvom mechanizmov, ako sú spoločné obstarávania v núdzových situáciách a strategické zásoby EÚ,
  • rýchly prístup k verejným zdravotníckym pohotovostným kapacitám, ale bez toho, aby sa zanedbávali iné oblasti zdravotnej starostlivosti, a to aj vďaka finančnej podpore na prepravu zdravotníckeho personálu a pacientov medzi členskými štátmi a koordinácii nasadzovania tímov a vybavenia urgentnej zdravotnej starostlivosti do žiadajúcich krajín prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany,
  • cielené a lokalizované nefarmakologické opatrenia zamerané na osobné hygienické návyky podložené výskumom a dôkazmi, ako aj včasná výmena informácií o účinnosti opätovne zavedených opatrení,
  • podpora zraniteľných skupín, ako sú starší ľudia, pacienti s chronickými ochoreniami a osoby na okraji spoločnosti prostredníctvom výmeny najlepších postupov testovania, starostlivosti a liečby, a to aj v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory,
  • zníženie zaťaženia sezónnou chrípkou, aby sa zabránilo ďalšiemu tlaku na už aj tak napäté systémy zdravotnej starostlivosti, a to zvýšeným zaočkovanosti a inými prostriedkami, ako sú napríklad dodatočné vnútroštátne obstarávania očkovacích látok proti chrípke.

Vyjadrenia členov kolégia:

Podpredseda Komisie Margaritis Schinas zodpovedný za podporu európskeho spôsobu života povedal: „V súčasnosti už tento vírus poznáme lepšie, ale musíme byť aj naďalej ostražití a konať preventívne. Cieľom dnes predloženého súboru opatrení je bojovať proti vypuknutiu ďalších možných ohnísk nákazy COVID-19. Na základe skúseností z uplynulých mesiacov máme v úmysle vyhnúť sa improvizácii, posilniť našu pripravenosť na všetkých frontoch, chrániť jednotný trh a jeho hlavné slobody a vydláždiť cestu k hospodárskej a sociálnej obnove v celej EÚ.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová dodala: „Od tých najhorších momentov pandémie COVID-19 sme značne pokročili, ale vírus je stále aktívny. Ak chceme zabrániť všeobecnému šíreniu nákazy, musíme dbať na obozretnosť, pripravenosť a koordináciu. Dnes vyzývame na dôrazné a jednotné kroky v záujme ochrany našich občanov. My v tom členské štáty budeme podporovať, lebo musíme zabezpečiť, aby sme boli plne pripravení. Teraz nesmieme poľaviť.“

Súvislosti

Viac..  EÚ chce na projekt celosvetovej infraštruktúry Globálna brána vynaložiť 300 miliárd eur

Pandémia COVID-19 vytvára nevídaný tlak v celej EÚ a vôbec na celom svete. Mnohé krajiny museli čeliť rozsiahlemu komunitnému prenosu nákazy. EÚ a jej členské štáty zaviedli opatrenia na zmiernenie sociálnych a hospodárskych vplyvov, ako je zachovanie fungovania vnútorného trhu, podpora odvetvia dopravy a cestovného ruchu, ochrana zamestnanosti či poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti zraniteľným skupinám. Komisia takisto vydala odporúčania o cestovných a hraničných opatreniach, ktoré sú potrebné na ochranu zdravia našich občanov a zároveň zachovanie vnútorného trhu.

Členské štáty svoje reakcie čoraz viac koordinujú, čo je absolútne nevyhnutné, ak má epidemiologická situácia zostať v celej EÚ udržateľná. Opatrenia v oblasti verejného zdravia, ktoré prijali jednotlivé krajiny, pomohli znížiť počet nových infekcií na úroveň, ktorú zdravotné systémy dokázali zvládnuť. Tak bolo možné postupne zrušiť rôzne obmedzenia a znova naštartovať väčšinu činností, opierajúc sa pritom o európsky plán na zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu.

Boj proti vírusu sa však nekončí na hraniciach EÚ. Komisia bude naďalej koordinovať svoju činnosť s ostatnými globálnymi aktérmi vrátane Organizácie Spojených národov a Svetovej zdravotníckej organizácie s cieľom zabezpečiť potrebnú medzinárodnú reakciu na túto globálnu hrozbu pre zdravie vrátane spravodlivého prístupu k vakcíne proti ochoreniu COVID-19.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

hojsik

Martin Hojsík: Už ma unavuje minister financií, ktorý prichádza každý týždeň s novou revolúciou

Ďalší nápad za 500. Už ma unavuje minister financií, ktorý prichádza každý týždeň s novou …