obnovitelne zdroje energie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament načrtol svoju stratégiu v oblasti uskladňovania energie

Európsky parlament vyzval na väčšiu podporu riešení uskladňovania energie aj na báze vodíka či domácich batérií s cieľom zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe EÚ.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení, ktoré plénum prijalo pomerom hlasov 556 (za): 22 (proti): 110 (zdržalo sa hlasovania), načrtli svoju stratégiu v oblasti uskladňovania energie, ktoré má zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov Parížskej dohody o zmene klímy.

Spravodajkyňa Claudia Gamon (RE, AT) v tejto súvislosti uviedla: „Uskladňovanie energie bude nevyhnutné na prechod na dekarbonizované hospodárstvo založené na obnoviteľných zdrojoch energie. Keďže elektrina vyrobená veternou alebo solárnou energiou nie je vždy k dispozícii v potrebnom množstve, budeme musieť viac uskladňovať. Okrem technológií, o ktorých spoľahlivom fungovaní už vieme, ako sú prečerpávacie vodné elektrárne, bude v budúcnosti zohrávať kľúčovú úlohu viacero technológií, ako sú nové technológie batérií, tepelné skladovanie alebo ekologický vodík. Týmto technológiám sa musí umožniť prístup na trh, aby sa pre európskych občanov zabezpečili nepretržité dodávky energie.“

Ekologický vodík

Parlament vyzval Európsku komisiu a členské štáty, aby odstránili regulačné prekážky, ktoré bránia rozvoju projektov uskladňovania energie, ako je dvojité zdanenie alebo nedostatky v sieťových predpisoch EÚ. Poslanci tiež požadujú prehodnotenie pravidiel transeurópskej energetickej siete s cieľom zlepšiť kritériá oprávnenosti v oblasti vývoja zariadení na skladovanie energie.

Uznesenie poukazuje aj na potenciál vodíka vyrobeného z obnoviteľných zdrojov (tzv. ekologického vodíka) a vyzýva Komisiu, aby naďalej podporovala výskum a vývoj súvisiaci s budovaním vodíkového hospodárstva. Podporné opatrenia by podľa poslancov mohli pomôcť znížiť náklady na ekologický vodík a urobiť ho ekonomicky zmysluplným. Komisia by tiež mala posúdiť, či je možné upraviť plynárenskú infraštruktúru tak, aby sa dala využívať na prepravu vodíka, nakoľko využívanie zemného plynu je len dočasné a malo by sa postupne znižovať.

Viac..  Minister Budaj: Slovensko má jedinečnú príležitosť splniť klimatické ciele

Batérie vyrobené v EÚ a nové možnosti uskladňovania

Parlament podporil úsilie Komisie zamerané na vypracovanie európskych noriem pre batérie a na zníženie závislosti Únie na ich výbore mimo Európy. EÚ je vo veľkej miere závislá od dovozu surovín na výrobu batérií, a to aj zo oblastí, kde ich ťažba poškodzuje životné prostredie, konštatujú poslanci. Táto závislosť by sa podľa nich mala znížiť posilnením recyklačných systémov a udržateľným využívaním surovín priamo v EÚ.

Uznesenie obsahuje aj ďalšie návrhy na podporu uskladňovania energie týkajúce sa napríklad mechanického alebo tepelného skladovania. Zaoberá sa tiež decentralizovaným uskladňovaním energie prostredníctvom domácich batérií, domácich zásobníkov tepla, technológie energetického prepojenia vozidla a siete a inteligentných domácich energetických systémov.

Súvislosti

Dosiahnutie uhlíkovej neutrality európskeho energetického systému do polovice tohto storočia je nevyhnutné na naplnenie cieľov Európskeho ekologického dohovoru a Parížskej dohody o zmene klímy. Obnoviteľné zdroje energie sú kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa, spoľahlivosť niektorých z nich je však obmedzená: napríklad výroba solárnej a veternej energie závisí od konkrétneho času, ročného obdobia a počasia. Keďže podiel variabilných obnoviteľných zdrojov energie rastie, uskladňovanie energie zohráva čoraz významnejšiu úlohu pri prekonávaní časového rozdielu medzi jej výrobou a spotrebou.

Európska komisia odhaduje, že EÚ bude musieť byť schopná uskladniť šesťnásobne viac energie než v súčasnosti, ak chce do roku 2050 dosiahnuť nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Minister Budaj: Slovensko má jedinečnú príležitosť splniť klimatické ciele

Slovenská republika znížila do roku 2020 celkové emisie skleníkových plynov o 46 % v porovnaní s rokom 1990. …