Schinas, Johansson
Podpredseda Komisie Margaritis Schinas a komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson. PHOTO: © European Union.

Brusel predstavil novú stratégiu EÚ pre bezpečnostnú úniu na obdobie 2020 – 2025

Európska komisia predkladá novú stratégiu EÚ pre bezpečnostnú úniu na obdobie 2020 – 2025. Zameriava sa v nej na prioritné oblasti, v ktorých môže EÚ priniesť pridanú hodnotu pri podpore úsilia členských štátov o zaistenie bezpečnosti pre všetkých obyvateľov Európy. Stratégia pokrýva rôzne oblasti od boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, cez predchádzanie hybridným hrozbám a ich odhaľovanie či zvyšovanie odolnosti našej kritickej infraštruktúry až po propagáciu kybernetickej bezpečnosti a podporu výskumu a inovácie. Stanovujú sa v nej nástroje a opatrenia, na ktorých bude potrebné v nasledujúcich piatich rokoch pracovať, aby sa zaistila bezpečnosť v našom fyzickom a digitálnom prostredí.

Podpredseda Komisie Margaritis Schinas zodpovedný za podporu európskeho spôsobu života v tejto súvislosti uviedol: Bezpečnosť je prierezovou otázkou, ktorá zasahuje takmer do každej sféry života a ovplyvňuje celý rad oblastí politiky. V novej stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu spájame všetky články potrebné na vybudovanie skutočného bezpečnostného ekosystému. Je najvyšší čas prekonať falošnú dichotómiu online a offline prostredia, digitálneho a fyzického sveta a vnútorných a vonkajších bezpečnostných obáv a hrozieb. Či už ide o ochranu našej kritickej infraštruktúry alebo boj proti kybernetickej trestnej činnosti alebo hybridným hrozbám, musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili svoju bezpečnosť. Táto stratégia bude slúžiť ako zastrešujúci rámec pre naše bezpečnostné politiky, ktoré sa musia vždy opierať o naše spoločné hodnoty.“

Ylva Johanssonová, komisárka pre vnútorné záležitosti, dodala: „Vedomie, že ste v bezpečí v online prostredí, na verejnosti, doma alebo že sú v bezpečí vaše deti, vytvára v spoločnosti dôveru a súdržnosť. Dnešná stratégia bezpečnostnej únie nám umožňuje zamerať sa na oblasti, v ktorých môže EÚ predvídať a riešiť vyvíjajúce sa hrozby, a tak skutočne zmeniť ochranu ľudí v celej Európe. V nasledujúcich rokoch sa v oblasti vnútornej bezpečnosti EÚ zameriam na vybudovanie systému, ktorý bude prinášať hmatateľné výsledky, a začnem už dnes opatreniami proti sexuálnemu zneužívaniu detí, drogám a nelegálnym strelným zbraniam.“

V stratégii sú stanovené 4 strategické priority, ktoré si budú vyžadovať opatrenia na úrovni EÚ:

  1.  Nadčasové bezpečnostné prostredie

Pri cestovaní, práci alebo využívaní základných verejných služieb sa ľudia spoliehajú na kľúčovú online a offline infraštruktúru. Útoky na takúto infraštruktúru môžu spôsobiť vážne problémy. Základným predpokladom rýchlej obnovy sú príprava a odolnosť. Komisia predloží nové pravidlá EÚ ochrany a odolnosti kritickej infraštruktúry, či už fyzickej alebo digitálnej.

Pri nedávnych teroristických útokoch zameraných na verejné priestory vrátane miest na bohoslužby a dopravných uzlov, došlo k zneužitiu ich otvorenosti a ľahkej dostupnosti. Komisia bude v tejto oblasti podporovať intenzívnejšiu spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, aby sa zabezpečila väčšia fyzická ochrana verejných miest a adekvátne systémy odhaľovania.

Kybernetické útoky sú čoraz častejšie a dômyselnejšie. Do konca roka by Komisia mala dokončiť revíziu smernice o sieťovej a informačnej bezpečnosti (základného európskeho predpisu o kybernetickej bezpečnosti) a načrtnúť strategické priority v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby EÚ vedela predvídať vyvíjajúce sa hrozby a reagovať na ne.

Komisia okrem toho poukázala na potrebu zriadiť spoločnú kybernetickú jednotku ako platformu pre štruktúrovanú a koordinovanú spoluprácu.

V neposlednom rade by mala EÚ pokračovať v budovaní a udržiavaní silných medzinárodných partnerstiev, aby mohla naďalej predchádzať kybernetickým útokom, odrádzať od nich a reagovať na ne, a zároveň presadzovať normy EÚ s cieľom zvýšiť kybernetickú bezpečnosť partnerských krajín.

  1. Riešenie vyvíjajúcich sa hrozieb

Páchatelia trestnej činnosti čoraz viac zneužívajú technologický vývoj vo svoj prospech, pričom malvér a krádež dát sú na vzostupe. Komisia zabezpečí, aby existujúce pravidlá EÚ v oblasti boja proti počítačovej kriminalite spĺňali svoj účel a aby boli správne vykonávané, a preskúma opatrenia proti krádeži totožnosti.

Komisia sa bude zaoberať opatreniami na posilnenie kapacít v oblasti presadzovania práva pri digitálnom vyšetrovaní, a zabezpečí, aby boli k dispozícii primerané nástroje, techniky a zručnosti. Súčasťou bezpečnostnej politiky by sa tak stali umelá inteligencia, veľké dáta a vysokovýkonná výpočtová technika.

Riešenie hlavných hrozieb pre občanov, ako sú terorizmus, extrémizmus alebo sexuálne zneužívanie detí, si vyžaduje prijatie konkrétnych opatrení, a to v rámci, ktorý zabezpečuje dodržiavanie základných práv. Komisia predkladá stratégiu účinnejšieho boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online.

Dôležitým prvkom stratégie bezpečnostnej únie je boj proti hybridným hrozbám, ktorých cieľom je oslabiť sociálnu súdržnosť a naštrbiť dôveru v inštitúcie, ako aj posilnenie odolnosti EÚ. Medzi kľúčové opatrenia patrí uplatňovanie prístupu EÚ v boji proti hybridným hrozbám, ktorý zahŕňa včasné odhaľovanie, analýzu, zvyšovanie informovanosti, budovanie odolnosti, prevenciu, reakciu na krízu a riadenie následkov. Hybridné aspekty sa tak dostávajú do širšej tvorby politík. Komisia a vysoký predstaviteľ budú naďalej spoločne pokračovať v tejto činnosti v úzkej spolupráci so strategickými partnermi, najmä s NATO a G7.

  1. Ochrana Európanov pred terorizmom a organizovanou trestnou činnosťou
Viac..  Zatláčanie migrantov na hraniciach s Bieloruskom je neprípustné, tvrdí eurokomisárka Johanssonová

Boj proti terorizmu začína odstránením polarizácie spoločnosti, diskriminácie a ďalších faktorov, ktoré môžu zvyšovať náchylnosť ľudí k radikálnym prejavom. Činnosť v oblasti boja proti radikalizácii sa zameria na včasné odhaľovanie, budovanie odolnosti a rušenie väzieb, ako aj na rehabilitáciu a opätovné začlenenie do spoločnosti. Okrem boja proti základným príčinám bude zásadnú úlohu zohrávať aj účinné trestné stíhanie teroristov vrátane zahraničných teroristických bojovníkov – aby to bolo možné dosiahnuť, podnikajú sa kroky na posilnenie legislatívy týkajúcej sa bezpečnosti hraníc a lepšie využívanie existujúcich databáz. V boji proti terorizmu bude kľúčová aj spolupráca s krajinami mimo EÚ a medzinárodnými organizáciami, a to napríklad keď pôjde o prerušenie všetkých tokov financovania terorizmu.

Zaorganizovanú trestnú činnosť platia vysokú cenu nielen jej obete, ale aj hospodárstvo, pričom sa odhaduje, že každý rok dochádza k strate 218 až 282 miliárd EUR. Ku kľúčovým opatreniam patrí agenda boja proti organizovanej trestnej činnosti vrátane obchodovania s ľuďmi na nasledujúci rok.Viac ako tretina organizovaných zločineckých skupín pôsobiacich v EÚ je zapojená do obchodovania s nelegálnymi drogami. Komisia predkladá novú agendu v oblasti drog, ktorej cieľom je posilniť úsilie v oblasti znižovania dopytu po drogách a ich ponuky a posilniť spoluprácu s externými partnermi.

Organizované zločinecké skupiny a teroristi sú kľúčovými aktérmi aj v obchodovaní s nelegálnymi strelnými zbraňami. Komisia predstavuje nový akčný plán EÚ na boj proti obchodovaniu so strelnými zbraňami. Komisia preskúma súčasný rámec upravujúci zaisťovanie majetku z trestnej činnosti, aby sa trestná činnosť nevyplácala.

Zločinecké organizácie zaobchádzajú s migrantmi a osobami, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, ako s tovarom. Komisia čoskoro predloží nový akčný plán EÚ proti prevádzačstvu migrantov, v ktorom sa zameria na boj proti zločineckým sieťam, posilnenie spolupráce a podporu pri presadzovaní práva.

  1. Pevný európsky bezpečnostný ekosystém

Vlády, orgány presadzovania práva, podniky, sociálne organizácie a ľudia žijúci v Európe nesú spoločnú zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti.

EÚ bude prispievať k podpore spolupráce a zdieľaniu informácií s cieľom bojovať proti trestnej činnosti a presadzovať spravodlivosť. Medzi kľúčové opatrenia patrí posilnenie mandátu Europolu a ďalší rozvoj Eurojustu, čo umožní lepšie prepojiť justičné orgány s orgánmi presadzovania práva. Kľúčová je aj spolupráca s partnermi mimo EÚ zameraná na získavanie informácií a dôkazov. Posilní sa aj spolupráca s Interpolom.

Účinnými nástrojmi na boj proti hrozbám a predvídanie rizík a príležitostí sú výskum a inovácie. V rámci revízie mandátu Europolu Komisia posúdi možnosť vytvorenia európskeho inovačného centra pre vnútornú bezpečnosť.

Zručnosti a zvyšovanie povedomia môžu byť prínosom tak z hľadiska presadzovania práva, ako aj pre občanov. Už aj základné vedomosti o bezpečnostných hrozbách a spôsobe ich potláčania sa môžu reálne prejaviť na odolnosti spoločnosti. Pri potláčaní kybernetických útokov zohráva svoju úlohu okrem ochrany, ktorú zabezpečujú poskytovatelia služieb, aj uvedomovanie si rizík počítačovej kriminality a základné zručnosti, ako sa pred nimi chrániť. Európsky program v oblasti zručností, prijatý 1. júla 2020, podporuje celoživotné získavanie zručností, a to aj v oblasti bezpečnosti.

security union SK

Súvislosti

V posledných rokoch sa vynorili nové, čoraz zložitejšie cezhraničné a medziodvetvové bezpečnostné hrozby, ktoré zdôraznili potrebu užšej spolupráce v oblasti bezpečnosti na všetkých úrovniach. Európska bezpečnosť sa dostala do stredobodu pozornosti aj v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom, ktorá preverila odolnosť európskej kritickej infraštruktúry, pripravenosť na krízu a systémy krízového riadenia.

Predsedníčka von der Leyenová vo svojich politických usmerneniach vyzvala na prehĺbenie spolupráce s cieľom chrániť všetkých obyvateľov Európy. Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu mapuje prioritné akcie, nástroje a opatrenia, ktoré prispejú k dosiahnutiu uvedeného cieľa, a to tak vo fyzickom, ako aj digitálnom svete a vo všetkých sférach spoločnosti.

Stratégia nadväzuje na pokrok dosiahnutý v rámci Európskeho programu v oblasti bezpečnosti na roky 2015 – 2020 a zameriava sa na priority, ktoré boli odsúhlasené Európskym parlamentom a Radou.

Zároveň uznáva čoraz väčšiu prepojenosť medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou. Zo spoločného prístupu EÚ bude vychádzať mnoho pracovných činností a stratégia sa bude vykonávať tak, aby bola zabezpečená plná komplementárnosť a súlad s vonkajšou činnosťou EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany, za ktorú zodpovedá vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Komisia bude pravidelne podávať správy o dosiahnutom pokroku a v plnom rozsahu informovať Európsky parlament, Radu a zainteresované strany, pričom ich bude zapájať do všetkých relevantných činností.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …