Hogan
Komisár pre obchod Phil Hogan. PHOTO: © European Union.

EÚ čiastočne zrušila Kambodži bezcolný a bezkvótový prístup na svoj trh

Od 12. augusta, sa na niektoré z typických vývozných výrobkov Kambodže, ako sú odevy, obuv či cestovné potreby, uplatňujú clá Európskej únie. Rozhodnutie EÚ čiastočne zrušiť bezcolný a bezkvótový prístup Kambodže na trh EÚ nadobudlo platnosť. Keďže existujú závažné a systémové obavy o dodržiavanie ľudských práv v Kambodži, došlo k pozastaveniu preferenčného zaobchádzania, ktoré sa na túto krajinu vzťahovalo v režime obchodných opatrení EÚ pre najmenej rozvinuté krajiny zvanom „Všetko okrem zbraní“. EÚ presadila toto opatrenie, no zároveň zostáva otvorená spolupráci s Kambodžou na nevyhnutných reformách.

Komisár pre obchod Phil Hogan povedal:Poskytli sme Kambodži obchodné príležitosti, ktoré jej umožnili vybudovať priemysel orientovaný na vývoz a tisícom Kambodžanov dali prácu. Stojíme pri nich aj teraz, v dnešnej neľahkej situácii spôsobenej pandémiou. Naša neutíchajúca podpora však nijak nezmenšuje naliehavú potrebu, aby Kambodža dodržiavala ľudské a pracovné práva. Som pripravený pokračovať v podpore a obnoviť výrobkom z Kambodže úplne voľný prístup na trh EÚ, pokiaľ v tomto smere uvidíme významné zlepšenie.

Zrušenie preferenčného prístupu na trh EÚ sa týka približne 20 % vývozu Kambodže do EÚ. Kambodža môže uvedené produkty naďalej vyvážať do EÚ, ale budú podliehať všeobecným clám, ktoré sa uplatňujú na ktoréhokoľvek iného člena Svetovej obchodnej organizácie. Zvyšných 80 % vývozu Kambodže môže naďalej využívať preferenčný (bezcolný a bezkvótový) prístup na trh EÚ.

Komisia bude spolu s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pokračovať s Kambodžou v zintenzívnenej spolupráci. EÚ bude situáciu v krajine naďalej monitorovať s osobitným zameraním na súčasné obmedzenia slobody prejavu a občianskych a politických práv, ako aj na pozemkové spory a pracovné práva v kontexte prebiehajúcich reforiem.

EÚ si je vedomá významného dosahu pandémie koronavírusu na hospodárstvo a zamestnanosť v Kambodži a je pripravená podporiť krajinu v jej boji proti súčasnej kríze, a zároveň napomôcť jej hospodárske oživenie. To však nezmierňuje naliehavú potrebu zabezpečiť v Kambodži dodržiavanie ľudských a pracovných práv.

Vláda Kambodže mohla kedykoľvek od februára 2020, keď EÚ prijala rozhodnutie o čiastočnom zrušení bezcolného prístupu, prijať opatrenia na splnenie podmienok, ktoré by Európskej únii umožnili v plnej miere Kambodži obnoviť preferenčný prístup EBA na trh EÚ. Túto možnosť má doteraz.

Kambodžské orgány by mali prijať opatrenia na obnovenie politických slobôd v krajine, znovu vytvoriť podmienky pre dôveryhodnú, demokratickú opozíciu a v úprimnom a inkluzívnom dialógu nastúpiť na cestu národného zmierenia. Komisia a ESVČ navrhli tieto opatrenia kambodžským orgánom už niekoľkokrát, a to aj v delegovanom nariadení Komisie. Patrí k nim obnovenie politických práv členov opozície a zrušenie či revízia zákonov, ako je zákon o politických stranách a zákon o mimovládnych organizáciách. Ak vláda Kambodže preukáže významný pokrok v oblasti občianskych a politických práv, Komisia môže svoje rozhodnutie prehodnotiť a obnoviť colné preferencie v režime „Všetko okrem zbraní“ v súlade s ustanoveniami všeobecného systému preferencií EÚ.

Viac..  Európska rada prijala nariadenie, ktorým sa reviduje mandát Európskej agentúry pre lieky

Súvislosti

Režim opatrení „Všetko okrem zbraní“ (EBA) je súčasťou všeobecného systému preferencií (VSP) EÚ. VSP umožňuje zraniteľným rozvojovým krajinám využívať nižšie clá a bezcolný vývoz do EÚ, a tak stimuluje ich hospodársky rast. Ide o jednosmernú dohodu, ktorá si nevyžaduje reciprocitu vo vzťahu k vývozu z EÚ. EÚ poskytuje v režime EBA bezcolný a bezkvótový prístup na svoj trh pre všetky výrobky z najmenej rozvinutých krajín (podľa vymedzenia Organizácie Spojených národov) okrem zbraní a munície. Podľa nariadenia o VSP možno obchodné preferencie dočasne zrušiť pri „závažnom a systematickom porušovaní zásad“ stanovených v dohovoroch o ľudských a pracovných právach, ktoré sú uvedené v prílohe k nariadeniu.

Na základe vážnych obáv o zhoršenie politických, ľudských, pozemkových a pracovných práv v Kambodži začala Komisia vo februári 2019 postup na zrušenie preferencií EBA udelených Kambodži. Komisia 12. novembra 2019 predložila Kambodži správu, v ktorej sa v súvislosti s politickou účasťou, slobodou prejavu a slobodou združovania v Kambodži preukázalo závažné a systematické porušovanie kľúčových zásad Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR). Napriek tomu, že vážne obavy pretrvávajú, v správe sa zdôraznil konkrétny pokrok pri riešení pozemkových sporov v sektore cukru a pri dodržiavaní pracovných práv. Po uplynutí lehoty na pripomienkovanie prijala Komisia 12. februára 2020 delegované nariadenie o dočasnom a čiastočnom zrušení colných preferencií udelených Kambodži v rámci EBA. Nariadenie nadobudlo účinnosť 25. apríla 2020 a nadobúda platnosť 12. augusta 2020.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …