cestovanie, dovolenka
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Koronavírus: Komisia navrhuje väčšiu jednoznačnosť a predvídateľnosť opatrení

Komisia v piatok prijala návrh na odporúčanie Rady s cieľom zabezpečiť, aby akékoľvek opatrenia prijaté členskými štátmi v oblasti obmedzenia voľného pohybu v dôsledku pandémie koronavírusu boli koordinované a jasne oznamované na úrovni EÚ.

V návrhu Komisie sa stanovujú štyri kľúčové oblasti, v ktorých by členské štáty mali užšie spolupracovať:

 1. spoločné kritériá a limity pre členské štáty pri rozhodovaní o tom, či treba zaviesť cestovné obmedzenia;
 2. mapovanie spoločných kritérií pomocou dohodnutého farebného kódu;
 3. spoločný rámec pre opatrenia uplatňované na cestujúcich z vysokorizikových oblastí;
 4. jasné a včasné informovanie verejnosti o akýchkoľvek obmedzeniach.

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová v tejto súvislosti uviedla: „Našim členským štátom dnes navrhujeme dobre koordinovaný, predvídateľný a transparentný prístup k cestovným obmedzeniam tam, kde sú potrebné, pričom na prvé miesto vždy kladieme ochranu verejného zdravia. Musíme sa vyhnúť ďalšiemu narušeniu už aj tak krehkých hospodárstiev a ďalšej neistote občanov, ktorí toho z dôvodu krízy už museli veľa obetovať. Po toľkých mesiacoch života s touto nákazou to od nás očakávajú.“

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders dodal: „Pandémia významným spôsobom siahla na naše právo voľne sa pohybovať po EÚ. Pre mnohých občanov, ktorí sú denne odkázaní na možnosť bezproblémového cestovania, sú súčasné nesúrodé národné pravidlá v EÚ mimoriadne neprehľadné. My ich chceme zjednodušiť. Navrhujeme jednoduché nediskriminačné kritériá, ktoré budú môcť členské štáty ľahko dodržiavať a ktoré umožňujú poskytovať Európanom tie správne informácie.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová povedala: „Komisia už od marca vypracúva odporúčania týkajúce sa kontroly vnútorných a vonkajších hraníc, ktoré predstavujú pevný základ, o ktorý sa členské štáty môžu oprieť. Z týchto výsledkov vychádzajú aj dnešné opatrenia, aby sme mohli v plnej miere využívať výhody nášho schengenského priestoru. Preto chceme jasný systém zelených, oranžových a červených zón a nie kaleidoskop individuálnych opatrení.“

Spoločné kritériá

V súčasnosti existujú veľké rozdiely medzi kritériami jednotlivých členských štátov na zavedenie opatrení, ktorými sa obmedzuje voľný pohyb v EÚ. Komisia navrhuje, aby každý členský štát pri zavádzaní akýchkoľvek reštriktívnych opatrení zohľadňoval tieto kritériá:

 • celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 na 100 000 osôb v danej oblasti počas 14-dňového obdobia;
 • percentuálny podiel pozitívnych testov zo všetkých testov na koronavírus vykonaných v danej oblasti počas 7-dňového obdobia;
 • počet testov na koronavírus vykonaných na 100 000 osôb v danej oblasti počas 7-dňového obdobia.

Členské štáty by mali tieto údaje nahlasovať Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb na týždennej báze. Zároveň by tieto údaje mali poskytovať aj na regionálnej úrovni, aby sa opatrenia mohli zacieliť na tie regióny, kde je to nevyhnutne potrebné.

Komisia navrhuje, aby za predpokladu, že má členský štát odchodu týždennú mieru testovania vyššiu ako 250 na 100 000 osôb, členské štáty neobmedzovali voľný pohyb osôb prichádzajúcich z iného členského štátu, keď:

 • celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 v danej oblasti nepresiahne 50 na 100 000 osôb počas 14-dňového obdobia ALEBO
 • percentuálny podiel pozitívnych testov zo všetkých testov na koronavírus vykonaných v danej oblasti je nižší ako 3 %.

Spoločné farebné kódovanie

Komisia navrhuje, aby Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb každý týždeň uverejňovalo aktualizovanú mapu krajín EÚ a EHP na základe údajov poskytnutých členskými štátmi. Mapa bude obsahovať spoločný farebný kód, ktorý bude slúžiť členským štátom a cestujúcim. Komisia navrhuje toto kódovanie:

 • zelená pre oblasť, kde je celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 počas 14-dňového obdobia nižší ako 25 A SÚČASNE percentuálny podiel pozitívnych testov zo všetkých testov na koronavírus je nižší ako 3 %;
 • oranžová pre oblasť, kde je celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 počas 14-dňového obdobia nižší ako 50, ALE percentuálny podiel pozitívnych testov zo všetkých testov na koronavírus je 3 % a viac ALEBO celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 sa pohybuje v rozmedzí 25 až 150, ALE percentuálny podiel pozitívnych testov zo všetkých testov na koronavírus je nižší ako 3 %;
 • červená pre oblasť, kde je celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 počas 14-dňového obdobia vyšší ako 50 A SÚČASNE percentuálny podiel pozitívnych testov zo všetkých testov na koronavírus je 3 % a viac ALEBO celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 počas 14-dňového obdobia je vyšší ako 150 na 100 000 osôb;
 • šedá, ak neexistuje dostatok informácií na posúdenie uvedených kritérií, ktoré navrhla Komisia, ALEBO ak je počet vykonaných testov na koronavírus nižší ako 250 na 100 000 osôb.
Viac..  Miriam Lexmann: Celá generácia mladých ľudí vypadla zo športovísk kvôli kovidu, musíme ich prinavrátiť k športu

Spoločný prístup v prípade cestujúcich z vysokorizikových oblastí

Komisia navrhuje, aby členské štáty zaujali spoločný prístup k cestujúcim, ktorí prichádzajú z „vysokorizikových“ zón. Členské štáty by nemali odopierať vstup osobám cestujúcim z iných členských štátov. Členské štáty, ktoré zavedú obmedzenia voľného pohybu na základe vlastných rozhodovacích procesov, by mohli vyžadovať:

 • od osôb prichádzajúcich z „červených“ alebo „šedých“ zón, aby buď absolvovali karanténu ALEBO aby sa nechali pri príchode otestovať na koronavírus – pričom sa uprednostňuje možnosť nechať sa otestovať.*

V oprávnených prípadoch by mohli členské štáty osobám prichádzajúcim z „oranžových“ zón odporúčať, aby sa pred odchodom alebo pri príchode nechali aspoň otestovať na koronavírus. Členské štáty by mohli od osôb prichádzajúcich z „červených“, „oranžových“ alebo „šedých“ zón vyžadovať, aby predložili lokalizačnú kartu verejného zdravia cestujúcich, a to v súlade s požiadavkami na ochranu údajov. Toto opatrenie by sa vzťahovalo najmä na cestujúcich leteckej dopravy. Cestujúci s nevyhnutnou funkciou alebo potrebou, ako sú pracovníci vykonávajúci kritické povolania, cezhraniční a vyslaní pracovníci, študenti alebo novinári vykonávajúci svoje povinnosti, by nemali mať povinnosť absolvovať karanténu.

Jasné a včasné informovanie verejnosti

Komisia navrhuje, aby členské štáty poskytovali ostatným členským štátom a Komisii podrobné informácie o pripravovaných obmedzeniach voľného pohybu alebo zrušení cestovných obmedzení na týždennej báze. Zmeny by sa mali oznamovať týždeň pred nadobudnutím účinnosti.

Informácie by sa mali zverejňovať aj na webovej stránke „Re-open EU“ spolu s odkazom na mapu, ktorú bude každý týždeň uverejňovať Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Občania a podniky potrebujú predvídateľnosť. Členské štáty musia vynaložiť maximálne úsilie, aby čo najviac obmedzili sociálne a hospodárske dôsledky cestovných obmedzení. Jedným zo spôsobov by mohlo byť aj poskytovanie informácií verejnosti jasným, komplexným a včasným spôsobom.

Súvislosti

Právo európskych občanov na slobodný pohyb a pobyt v Európskej únii je jedným z najväčších úspechov Únie a dôležitou hnacou silou nášho hospodárstva. Akékoľvek obmedzenia základného práva na voľný pohyb v rámci EÚ by sa mali uplatniť len vtedy, ak je to striktne nevyhnutné, pričom by mali byť koordinované, primerané a nediskriminačné pri riešení rizík v oblasti verejného zdravia. Aby sa zamedzilo šírenie nákazy COVID-19, členské štáty prijali rôzne opatrenia, z ktorých niektoré mali vplyv na voľný pohyb. Na zamedzenie šírenia vírusu, ochranu zdravia občanov a udržanie voľného pohybu v rámci Únie za bezpečných podmienok treba na prijatie obmedzení slobody pohybu v EÚ dobre koordinovaný, predvídateľný a transparentný prístup. Je to dôležité pre milióny občanov, ktorí sa každodenne spoliehajú na bezproblémové cezhraničné cestovanie, a nevyhnutné pre naše úsilie o bezpečnú obnovu hospodárstva.

Ďalšie kroky

Návrh odporúčania, ktorý predložila Komisia, prerokuje Rada, aby mohlo byť v nadchádzajúcich týždňoch prijaté.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

KORONAVÍRUS: Väčšina konzília odborníkov poľskej vlády rezignovala

VARŠAVA 14. januára (SITA/AP) – Viac ako dve tretiny členov konzília medicínskych odborníkov, ktoré radí …