odpadova voda
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Prístup k odpadovým vodám v celej EÚ pomáha znižovať znečistenie životného prostredia

Komisia vo štvrtok uverejnila desiatu správu o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD), ktorá poukazuje na celkové zlepšenie zberu a čistenia odpadových vôd v európskych obciach a mestách, ale aj na rôzne úrovne úspešnosti medzi členskými štátmi. Správa je súčasťou úsilia Komisie o dosiahnutie nulového znečistenia a v nasledujúcich týždňoch ju bude nasledovať prijatie stratégie pre chemikálie.

Z desiatej správy o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD) vyplýva, že miera dodržiavania pravidiel EÚ týkajúcich sa zberu a čistenia odpadových vôd je naďalej vysoká a v porovnaní s predchádzajúcim vykazovaným obdobím sa zvýšila. Pomáha to predchádzať znečisťovaniu životného prostredia. Hoci trend zostáva pozitívny, úplný súlad so smernicou sa zatiaľ nedosiahol. Najväčšie výzvy pre odvetvie vodohospodárskych služieb sú financovanie a plánovanie.

Komisár EÚ pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius uviedol: „Táto správa potvrdzuje, že zber a čistenie odpadových vôd sa v celej EÚ zlepšuje. Pravidlá EÚ boli kľúčové pre zlepšenie stavu riek, jazier a morí nášho svetadielu, čo má pozitívny vplyv na zdravie a kvalitu života európskych občanov. Pokrok však nebol rovnomerný a v niektorých členských štátoch EÚ si infraštruktúra odpadových vôd vyžaduje lepšie plánovanie aj financovanie. Urobíme všetko pre podporu inovácie a nových investícií do environmentálnej infraštruktúry v celej Európe.“

Zo správy vyplýva, že v EÚ sa zbiera 95 % odpadových vôd a 88 % sa biologicky čistí. Hoci je trend pozitívny, v práci treba pokračovať. 1 % komunálnych odpadových vôd sa stále nezbiera a viac ako 6 % komunálnych odpadových vôd nie je dostatočne očistených na to, aby spĺňali sekundárne normy biologického čistenia. Súčasná úroveň investícií je v mnohých členských štátoch prinízka na to, aby sa z dlhodobého hľadiska dosiahol a udržal súlad so smernicou, pričom viacero obcí a miest v EÚ si ešte musí vybudovať alebo modernizovať infraštruktúru zberu odpadových vôd, ako aj zaviesť moderné čistiarne.

Nedávno zverejnená štúdia OECD poskytuje Európskej únii jasný obraz o nedostatku investícií. Komisia bude spolupracovať s príslušnými členskými štátmi s cieľom čo najlepšie využiť príležitosti, ktoré ponúka nový viacročný finančný rámec a Plán obnovy pre Európu, a to zaradením čistenia vody a sanitácie medzi hlavné priority.

Viac..  Slovensko si nesplnilo povinnosti vyplývajúce zo smernice o environmentálnom hluku

Správa sa týka viac ako 23 500 obcí a miest v EÚ v rozsahu pôsobnosti smernice, kde ľudia a priemysel produkujú viac ako 610 miliónov populačných ekvivalentov odpadovej vody každý rok. To je približne 490 miliónov vaní odpadovej vody denne.

Súvislosti

Podľa smernice o čistení komunálnych odpadových vôd majú členské štáty zabezpečiť, aby ich mestá a obce riadne zbierali a čistili odpadovú vodu. Nečistená odpadová voda môže byť kontaminovaná škodlivými chemikáliami, baktériami a vírusmi, a preto predstavuje riziko pre ľudské zdravie. Obsahuje aj živiny ako dusík a fosfor, ktoré môžu poškodiť sladkovodné a morské prostredie tým, že podporujú nadmerný rast rias, ktoré zadusia iný život, čo je proces známy ako eutrofizácia. V roku 2019 bolo uverejnené hodnotenie smernice, v ktorom sa dospelo k záveru, že celkovo je vhodná na daný účel, ale existuje priestor na zlepšenie.

Ďalšie kroky

Komisia začala posúdenie vplyvu s cieľom zvážiť rôzne možnosti politiky na účely modernizácie smernice. Zahŕňa to okrem iného hľadanie spôsobov, ako bojovať proti novým kontaminantom, ako sú lieky a mikroplasty, a zváženie toho, či pravidelné sledovanie odpadových vôd môže pomôcť v príprave EÚ na riadenie pandémie ochorenia COVID-19 alebo podobných chorôb. Súčasťou tohto posúdenia vplyvu budú viaceré konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

odpadova voda

EK zaslala Slovensku formálne oznámenie v súvislosti so smernicou o čistení odpadových vôd

Slovensko sa nachádza medzi krajinami, ktorým Európska komisia (EK) zaslala formálne oznámenie, tzv. infringement, v súvislosti …