emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia prijíma revidované usmernenia o štátnej pomoci v systéme EÚ na obchodovanie s emisiami

V súlade s Európskou zelenou dohodou a s cieľom EÚ stať sa do roku 2050 prvou klimaticky neutrálnou ekonomikou v pondelok Komisia prijala revidované usmernenia o štátnej pomoci v systéme EU ETS v kontexte systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po roku 2021 (ďalej len „usmernenia o ETS“). Účinnosť nadobudnú 1. januára 2021 súbežne so začiatkom nového obdobia obchodovania v rámci ETS a nahrádzajú predošlé usmernenia z roku 2012.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Na udržateľné riešenie zmeny klímy a dosiahnutie našich cieľov zelenej dohody musíme dať emisiám uhlíka cenu a vyhnúť sa jeho úniku. Dnes prijaté revidované usmernenia o štátnej pomoci v systéme EÚ na obchodovanie s emisiami sú dôležitým prvkom tohto projektu. Členským štátom umožňujú podporiť odvetvia, ktoré sú problému úniku uhlíka vystavené najväčšmi vzhľadom na nepriame náklady na emisie. Zároveň pomáhajú docieliť nákladovo efektívnu dekarbonizáciu hospodárstva, pričom predchádzajú nadmernej kompenzácii a neprimeranému narúšaniu hospodárskej súťaže na jednotnom trhu.“

Kontrola štátnej pomoci v EÚ významne podporí Európu pri plnení jej cieľov zo zelenej dohody. Aby sa naplno využil prínos obmedzených verejných zdrojov, pravidlá štátnej pomoci musia naďalej zohrávať svoju rolu. Znamená to zaistenie, aby verejné prostriedky nevytláčali súkromné výdavky, zachovanie rovnakých podmienok na jednotnom trhu a zároveň minimalizáciu nákladov pre daňovníkov.

Cieľom usmernení o ETS je znížiť riziko „úniku uhlíka“, ku ktorému dochádza, keď firmy presúvajú výrobu do krajín mimo EÚ s menej ambicióznou klimatickou politikou. Ten totiž oslabuje hospodársku činnosť v EÚ, pričom emisie sa globálne neznížia. Predovšetkým členským štátom umožňujú, aby firmám v ohrozených sektoroch kompenzovali časť zvýšenej ceny elektriny v dôsledku uhlíkových cenových signálov, ktoré vytvára EU ETS (tzv. nepriame náklady na emisie). Zároveň by však nadmerná kompenzácia pre firmy mohla pôsobiť proti cenovým signálom, ktoré EU ETS vysiela na podporu nákladovo efektívnej dekarbonizácie hospodárstva, a neprimerane narúšať hospodársku súťaž na jednotnom trhu.

V tejto súvislosti revidované usmernenia o ETS:

  1. sú zamerané na pomoc iba v sektoroch, kde hrozí únik uhlíka pre vysoké nepriame náklady na emisie a intenzívne medzinárodné obchodovanie. Objektívnou metodikou sa vybralo desať odvetví a 20 pododvetví, ktoré majú nárok na podporu (v predošlých usmerneniach to bolo 14 odvetví a 7 pododvetví);
  2. stanovujú stabilnú mieru kompenzácie v novom období na úrovni 75 % (zníženie z 85 % na začiatku predošlého obdobia obchodovania v ETS) a vylučujú kompenzáciu na neefektívne technológie, aby spoločnosti zostali motivované zvyšovať energetickú efektívnosť a
  3. podmieňujú kompenzáciu ďalším úsilím dotknutých firiem o dekarbonizáciu – napríklad zabezpečením súladu s odporúčaniami z ich auditu energetickej efektívnosti.

V usmerneniach sa zároveň zohľadňujú špecifiká malých a stredných podnikov (MSP) v súlade so stratégiou pre MSP pre udržateľnú a digitálnu Európu, keďže tieto sú vyňaté z novej podmieňujúcej požiadavky, aby sa obmedzilo ich administratívne zaťaženie.

Komisia využila externého konzultanta a vykonala rozsiahle hodnotenie a posúdenie vplyvu v súlade s usmerneniami o lepšej právnej regulácii. V tomto kontexte Komisia viedla viacero konzultácií vrátane verejnej konzultácie formou dotazníka a cielenej konzultácie s cieľom získať podnety z dotknutých sektorov. Komisia takisto zhromažďovala názory relevantných zainteresovaných strán na návrh revidovaných usmernení v rámci verejnej konzultácie, ktorá prebiehala od 14. januára do 10. marca 2020. Všetky podrobnosti o tejto verejnej konzultácii sú k dispozícii online.

Viac..  Slovensko si nesplnilo povinnosti vyplývajúce zo smernice o environmentálnom hluku

Nové usmernenia, správa z posúdenia vplyvu a všetky podklady sú k dispozícii tu.

Komisia takisto hodnotí a skúma ďalšie usmernenia o štátnej pomoci vrátane usmernení o pomoci v oblasti energetiky a životného prostredia, aby sa uistila, že sú v plnom súlade s cieľmi Komisie v zelenej a digitálnej oblasti.

Súvislosti

Európska komisia v decembri 2019 predstavila Európsku zelenú dohodu, ktorá je plánom, ako zabezpečiť udržateľnosť hospodárstva EÚ a dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Cieľom je premeniť klimatické a environmentálne výzvy na príležitosti vo všetkých oblastiach politiky tak, aby transformácia bola spravodlivá a inkluzívna pre všetkých.

Systém EU ETS je základným kameňom politiky EÚ na boj proti zmene klímy a jej kľúčovým nástrojom na nákladovo efektívne obmedzovanie emisií skleníkových plynov. Systém vznikol v roku 2005 ako prvý veľký globálny trh s uhlíkom a naďalej je najväčším takýmto trhom. Funguje vo všetkých 27 krajinách EÚ a na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. Spojené kráľovstvo je súčasťou EU ETS do konca prechodného obdobia. V zmysle Protokolu o Írsku/Severnom Írsku sa EU ETS uplatňuje na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve z hľadiska Severného Írska, pokiaľ ide o výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny, veľkoobchod s elektrinou alebo cezhraničné výmeny elektriny. Stanovenie ceny uhlíka prináša konkrétne výsledky pre životné prostredie: Európska únia je už na dobrej ceste k splneniu svojho cieľa na rok 2020 v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov.

Komisia minulý týždeň predstavila plán, ako do roku 2030 ďalej znižovať emisie, aby sa znížili aspoň o 55 %. Okrem toho Komisia do júna 2021 preskúma všetky relevantné politické nástroje vrátane smernice o EU ETS a v prípade potreby navrhne ich revíziu, aby sa dosiahlo ďalšie zníženie emisií skleníkových plynov. V nadväznosti na preskúmanie politických nástrojov v klimatickej oblasti vrátane iniciatívy na vytvorenie mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach Komisia overí, či bude potrebná revízia alebo úprava usmernení o ETS, aby sa zabezpečil súlad s cieľom klimatickej neutrality, aby sa prispelo k jeho plneniu a aby sa zachovali rovnaké podmienky.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rada vlády pre Európsku zelenú dohodu: Slovensko je odhodlané splniť klimatické ciele

Druhé zasadnutie Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu (EZD) bolo venované pripravovaným legislatívnym zmenám, …