colne urady
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Akčný plán na podporu colných orgánov EÚ – lepšia ochrana príjmov, prosperity a bezpečnosti

Európska komisia v pondelok uviedla nový akčný plán pre colnú úniu, v ktorom sa predkladá súbor opatrení, vďaka ktorým sa v priebehu nasledujúcich štyroch rokov zaistia inteligentnejšie, inovatívnejšie a efektívnejšie pracovné postupy colných orgánov EÚ. Predstavenými opatreniami sa posilní colná únia, ktorá je nosným prvkom jednotného trhu. Potvrdzujú aj kľúčovú úlohu colnej únie pri ochrane príjmov EÚ a bezpečnosti, zdravia a prosperity občanov a podnikov EÚ.

Colná únia EÚ, ktorá v roku 2018 oslávila svoje 50. výročie, tvorí na colné účely jedno územie, kde sa uplatňuje spoločný súbor pravidiel. V rámci colnej únie EÚ sú colné orgány členských štátov EÚ zodpovedné za vykonávanie širokej škály čoraz väčšieho počtu kontrol. Preto zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore hospodárstva EÚ a jeho budúceho rastu.

Predložený akčný plán zahŕňa viacero iniciatív v týchto oblastiach:

  • Riadenie rizík: zabezpečenie väčšej dostupnosti a rozsiahlejšieho využívania údajov a ich analýzy na colné účely, inteligentný dohľad nad dodávateľskými reťazcami založený na posúdení rizika a zriadenie nového analytického centra v rámci Komisie pre zhromažďovanie, analýzu a výmenu colných údajov
  • Riadenie elektronického obchodu: sprísnenie povinnosti poskytovateľov platobných služieb a platforiem na online predaj s cieľom napomôcť boj proti colným a daňovým podvodom v elektronickom obchode;
  • Propagácia dodržiavania predpisov: nadchádzajúca iniciatíva „jednotné kontaktné miesto” uľahčí zákonne fungujúcim podnikom vykonanie ich hraničných formalít na jednom portáli. Colným orgánom zase umožní užšie spolupracovať pri spracúvaní, zdieľaní a výmene informácií a lepšie posudzovať riziká.
  • Colné orgány konajúce jednotne:  zavádzanie moderného a spoľahlivého colného vybavenia v rámci budúceho rozpočtu EÚ
Viac..  EK vyzýva 4 členské štáty, aby dokončili transpozíciu smernice o energetickej efektívnosti

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Inovatívne nápady pre modernú a efektívnu colnú úniu od skupiny odborníkov

Skupina odborníkov pre výzvy, ktorým čelí colná únia predložila správu, ktorá bude podkladom pre rozsiahlu medziinštitucionálnu …