europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Parlament požaduje právne záväzný a účinný mechanizmus na ochranu hodnôt EÚ

EÚ potrebuje výročné odporúčania pre jednotlivé členské štáty, ktoré by mohli aktivovať mechanizmus na ochranu hodnôt EÚ, postupy v prípade nesplnenia povinnosti a rozpočtovú podmienenosť.

Európsky parlament vo štvrtok prostredníctvom legislatívneho uznesenia predložil návrh na zriadenie mechanizmu EÚ na ochranu a posilnenie demokracie, právneho štátu a základných práv. Autorom uznesenia, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 521 (za): 152 (proti): 21 (zdržalo sa hlasovania), je poslanec Michal Šimečka (RE, SK).

Objektívny a účinný mechanizmus na ochranu právneho štátu

Parlament vyjadril znepokojenie nad „nárastom a upevňovaním autokratických a neliberálnych tendencií” v niektorých členských štátoch, ktoré ešte znásobuje pandémia COVID-19. Problémom vo viacerých krajinách EÚ sú podľa poslancov aj „korupcia, dezinformácie a ovládnutie štátu“. Únii však chýbajú nástroje na riešenie bezprecedentnej a stupňujúcej sa krízy jej základných hodnôt, uvádza sa v uznesení. Schválený text tiež kritizuje Radu za neschopnosť dosiahnuť významný pokrok v súvislosti s prebiehajúcimi postupmi podľa článku 7 Zmluvy o EÚ, čo podľa poslancov umožňuje trvalé odchyľovanie sa od základných hodnôt Únie.

Parlament preto v snahe účinne chrániť právny poriadok EÚ, základné práva jej občanov a jej medzinárodnú dôveryhodnosť pred oslabovaním hodnôt stanovených v článku 2 Zmluvy o EÚ navrhol vytvorenie na dôkazoch založeného nástroja, ktorý by sa mal uplatňovať rovnako, objektívne a spravodlivo na všetky členské štáty Únie, a to pri rešpektovaní zásad subsidiarity a proporcionality.

Medziinštitucionálna dohoda na ročnom cykle monitorovania hodnôt Únie

Súčasťou nového výročného cyklu monitorovania hodnôt Únie musia byť preventívne a nápravné prvky naviazané na odporúčania pre jednotlivé krajiny, ako aj časový harmonogram a ciele súvisiacimi s konkrétnymi opatreniami. Medzi tieto opatrenia patria napríklad postupy podľa článku 7, postupy v prípade nesplnenia povinnosti či navrhovaná podmienenosť čerpania prostriedkov EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Parlamentom navrhovaný mechanizmus by posilnil a nahradil existujúce mechanizmy vrátane nedávnej správy Komisie o situácii v oblasti právneho štátu v EÚ.

Viac..  SK 8 podporuje ambíciu posilniť rolu obyvateľov v rozhodovacích procesoch EÚ

Vyhlásenie spravodajcu

Náš návrh nahrádza a dopĺňa viaceré nástroje, ktoré sa ukázali ako neúčinné, jediným ročným cyklom monitorovania. Neriešenie závažných problémov identifikovaných v tejto súvislosti by mohlo viesť k prijatiu konkrétnych nápravných opatrení. Bolo by to efektívnejšie než náš súčasný, nesúrodý rámec, a to najmä v spojení s rozpočtovou podmienenosťou. Uzatvorenie medziinštitucionálnej dohody by vyslalo jasný signál, že EÚ to s ochranou svojich ústavných základov myslí vážne“, uviedol spravodajca Michal Šimečka (RE, SK).

Ďalší postup

Európsky parlament bude o prijatí legislatívneho uznesenia informovať Európsku komisiu. Exekutíva EÚ musí následne na schválený text formálne zareagovať.

Súvislosti

Parlament už od roku 2016 požaduje vytvorenie trvalého mechanizmu na ochranu demokracie a právneho štátu. Poslanci zároveň od roku 2018 presadzujú, aby bol takýto nový nástroj previazaný aj s ochranou rozpočtu EÚ pre prípad, že by niektorá krajina Únie zásadu právneho štátu systematicky porušovala. Ako inšpiráciu pri vytváraní tohto nástroja označili poslanci okrem iného aj európsky semester.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

simecka

M. ŠIMEČKA: Prioritou nového podpredsedu europarlamentu je právny štát a ľudské práva

V najbližších mesiacoch a rokoch bude veľa dôležitej agendy, ktorou sa Európska únia (EÚ) bude …