koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Koronavírus: Komisia predstavuje kľúčové kroky k účinným stratégiám očkovania a zavádzania vakcín

Kým sa Európa učí žiť s pandémiou, vývoj a rýchle globálne nasadenie bezpečných a účinných očkovacích látok proti COVID-19 zostáva základným kľúčom k možnému riešeniu tejto krízy v oblasti verejného zdravia. Komisia sa v tejto súvislosti snaží zabezpečiť prístup k bezpečným očkovacím látkam v Európe, pričom presadzuje koordinovaný postup v otázkach očkovacích stratégií pri zavádzaní vakcín. Vo štvrtok, pred stretnutím lídrov EÚ, Komisia predstavuje kľúčové body, ktoré majú členské štáty zohľadniť vo svojich stratégiách očkovania proti COVID-19 s cieľom pripraviť Európsku úniu a jej občanov na to, že bude k dispozícii bezpečná a účinná očkovacia látka, ako aj na výber prioritných skupín, ktoré by mali byť očkované ako prvé.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Bezpečná a účinná očkovacia látka je našou najlepšou zbraňou, ako koronavírus poraziť a vrátiť sa späť do normálneho života. Usilovne pracujeme na uzatvorení dohôd s farmaceutickými spoločnosťami a zabezpečení budúcich očkovacích dávok. Teraz nám zostáva zaručiť, že po získaní vakcíny budeme plne pripravení ju použiť. Našou stratégiou očkovania pomáhame krajinám EÚ s prípravou ich očkovacích kampaní: kto by mal byť očkovaný ako prvý, ako vakcíny spravodlivo rozdeliť a ako ochrániť najzraniteľnejšie osoby. Ak chceme, aby bolo naše očkovanie úspešné, je najvyšší čas sa na to pripraviť.“

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas dodáva: „Kým stav pandémie sa vracia späť na úroveň z marca, naša pripravenosť nie. Dnes sme dosiahli prelomový bod v prebiehajúcej reakcii EÚ na pandémiu COVID-19; cieľom je zaistiť bezpečné, cenovo dostupné a prístupné vakcíny proti COVID-19 pre celú EÚ, hneď ako budú k dispozícii. Vyhnúť sa nezhodám a byť efektívnejší než v minulosti dokážeme len spoločne.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová uviedla: „S veľkými obavami sledujem stále prudší nárast počtu infikovaných v celej Únii. Nemáme času nazvyš – hlavnou prioritou každého z nás by mala byť snaha vyhnúť sa ničivým následkom všeobecného zákazu vychádzania. Na nasledujúce kroky sa musíme všetci pripraviť. Vakcína nebude zázračným liekom, ale bude kľúčová pre záchranu životov a zvládnutie pandémie. A keď získame bezpečnú a účinnú vakcínu, musíme byť pripravení ju čo najrýchlejšie nasadiť a získať si tak dôveru občanov v jej bezpečnosť a účinnosť. Vakcíny životy nezachránia, ale očkovanie áno.“

V súlade so stratégiou EÚ v oblasti vakcín predstavenou 17. júna sa Európska komisia spolu s členskými štátmi snaží zabezpečiť výrobu vakcín proti ochoreniu COVID-19 uzatváraním dohôd o predbežnom nákupe s ich európskymi výrobcami. Každá očkovacia látka bude musieť byť povolená Európskou agentúrou pre lieky tak, aby zodpovedala normám na bezpečnosť a účinnosť. Členské štáty by teraz mali začať pripravovať spoločnú očkovaciu stratégiu pre zavádzanie vakcín.

Členské štáty by mali okrem iného zaručiť:

  • schopnosť očkovacích tímov poskytovať vakcíny proti COVID-19 vrátane kvalifikovanej pracovnej sily a zdravotníckeho a ochranného vybavenia,
  • jednoduchý a cenovo dostupný prístup cieľových skupín obyvateľstva k očkovacím látkam,
  • nasadenie očkovacích látok s rôznymi vlastnosťami a požiadavkami na skladovanie a prepravu, najmä pokiaľ ide o ich nepretržité chladenie a chladiarenské prepravné a skladovacie kapacity,
  • jasnú komunikáciu o prínosoch, rizikách a význame vakcín proti COVID-19 na posilnenie dôvery verejnosti.

Všetky členské štáty budú mať v závislosti od počtu obyvateľov prístup k vakcínam proti COVID-19 v rovnakom čase. Celkový počet dávok očkovacej látky bude v úvodných štádiách zavádzania obmedzený skôr, ako bude možné zvýšiť objem výroby. V oznámení sa preto uvádzajú príklady nezoradených prioritných skupín, ktoré by krajiny mali zvážiť po tom, čo budú vakcíny proti COVID-19 k dispozícii, vrátane:

Viac..  Francúzsko od budúceho týždňa uplatní prísnejšie opatrenia proti šíreniu infekcií
  • zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov v zariadeniach dlhodobej starostlivosti,
  • osôb vo veku nad 60 rokov,
  • osôb, ktorých zdravotný stav môže byť zvlášť ohrozený,
  • kritického personálu,
  • osôb, ktoré nemôžu obmedziť sociálne kontakty,
  • výraznejšie znevýhodnených sociálno-ekonomických skupín.

Kým nedorazia povolené vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a popri sústavnom zabezpečovaní kontinuity iných základných služieb zdravotnej starostlivosti a služieb a programov v oblasti verejného zdravia, musí EÚ naďalej pokračovať v zmierňovaní prenosu vírusu. To sa dá dosiahnuť ochranou zraniteľných skupín a zabezpečením, aby občania dodržiavali preventívne opatrenia. Dovtedy a s najväčšou pravdepodobnosťou aj počas úvodných fáz očkovania budú opatrenia na zmiernenie rizika šírenia ochorenia v komunite, ako napríklad dodržiavanie odstupov, zatvorenie verejných miest a prispôsobenie pracovného prostredia[1], naďalej slúžiť ako hlavné nástroje verejného zdravia pri kontrole a zvládaní šírenia ochorenia COVID-19.

Súvislosti

Európa prechádza do ďalšej fázy pandémie COVID-19, preto je teraz oveľa dôležitejšie, aby krajiny dodržiavali spoločné stratégie a postupy v oblasti očkovania. Na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady 2. októbra členské štáty vyzvali Radu a Komisiu, aby ešte viac zintenzívnili celkovú koordináciu a úsilie na vývoji a distribúcii očkovacích látok na úrovni EÚ[2].

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) uverejnilo 24. septembra svoje aktualizované posúdenie rizika týkajúce sa pandémie COVID-19 spolu so súborom usmernení pre opatrenia na zmiernenie rizika šírenia ochorenia v komunite (ako sú hygiena rúk, obmedzenie fyzického kontaktu, čistota a vetranie).

Ako už zdôraznila predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová v správe o stave Únie 2020, Európa musí pokračovať v zvládaní pandémie COVID-19 mimoriadne opatrne, zodpovedne a jednotne a získané skúsenosti využiť na posilnenie pripravenosti EÚ na krízy a krízové riadenie cezhraničných ohrození zdravia.

Komisia prijala 15. júla oznámenie o krátkodobej pripravenosti EÚ v oblasti zdravia, v ktorom vyzvala členské štáty, aby mali pre budúce prípady vypuknutia nákazy COVID-19 pripravené opatrenia na prevenciu, pripravenosť a reakciu. Oznámenie obsahovalo súbor odporúčaní na dosiahnutie tohto cieľa, napr. v oblasti testovania, vyhľadávania kontaktov, ale aj kapacít v systéme zdravotnej starostlivosti. Účinné vykonávanie týchto opatrení si vyžaduje koordináciu a efektívnu výmenu informácií medzi členskými štátmi. Odporúčania uvedené v stratégii sú stále relevantné, preto sa členským štátom adresuje výzva, aby ich dodržiavali.

Jedným z hlavných opatrení, ktoré Európa potrebuje na prekonanie pandémie koronavírusu, je urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia očkovacích látok proti COVID-19. V stratégii EÚ v oblasti vakcín uverejnenej v júni je načrtnutý ďalší postup.

Bezpečnosť, kvalita a účinnosť vakcín sú nevyhnutnou podstatou každého procesu vývoja a povoľovania očkovacích látok, preto musia výrobcovia predložiť Európskej agentúre pre lieky rozsiahlu dokumentáciu a údaje v rámci postupu, ktorí EÚ uplatňuje pri vydávaní povolení na uvedenie na trh. Po vydaní povolenia musí byť v zmysle právnych predpisov EÚ monitorovaná bezpečnosť očkovacej látky, ako aj jej účinnosť. Po uvoľnení vakcín proti COVID-19 do obehu bude potrebné centrálne zhromaždiť ďalšie dôkazy na posúdenie ich vplyvu a účinnosti z hľadiska verejného zdravia. To bude kľúčom k prekonaniu pandémie a získaniu dôvery u Európanov.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

KORONAVÍRUS: Väčšina konzília odborníkov poľskej vlády rezignovala

VARŠAVA 14. januára (SITA/AP) – Viac ako dve tretiny členov konzília medicínskych odborníkov, ktoré radí …