migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK predstavila akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027

Komisia v utorok predstavila akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027. Akčný plán podporuje začlenenie pre všetkých, uznáva dôležitý príspevok migrantov k EÚ a rieši prekážky, ktoré môžu brániť osobám s migrantským pôvodom, od novoprichádzajúcich až po občanov, v zapojení a začlenení sa do európskej spoločnosti. Vychádza zo zásady, že inkluzívna integrácia si vyžaduje úsilie tak na strane dotknutého jednotlivca, ako aj na strane hostiteľskej komunity, a stanovuje nové opatrenia, ktoré vychádzajú z výsledkov predchádzajúceho akčného plánu z roku 2016.

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Začlenenie je stelesnením európskeho spôsobu života. Politiky integrácie a začlenenia majú zásadný význam pre novoprichádzajúce osoby, miestne komunity a prispievajú k súdržným spoločnostiam a silným ekonomikám. Každý, kto má právo byť v Európe, by mal mať prístup k nástrojom, ktoré potrebuje na to, aby mohli realizovať svoj plný potenciál a prevziať práva a povinnosti, ktorými sa riadi život v našej Únii.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová povedala: „Migranti sú „my“, nie „oni“. Každý z nás sa musí podieľať na zabezpečení súdržnosti a prosperity našich spoločností. Integrácia a začlenenie znamená načúvať komunitám migrantov a zabezpečiť, aby každý mohol požívať svoje práva bez ohľadu na pôvod. Inkluzívna integrácia poskytuje rovnaké nástroje a podporu, ktoré sú potrebné na tom aby migranti mohli naplno využiť svoj potenciál a aby naše spoločnosti mali prínos z ich talentu a zručností.“

Európsky prístup k integrácii a začleneniu

Ako sa zdôrazňuje v novom pakte o migrácii a azyle, úspešná integrácia a začlenenie sú nevyhnutnou súčasťou dobre riadenej a účinnej migračnej a azylovej politiky. Má tiež zásadný význam pre sociálnu súdržnosť a dynamické hospodárstvo, ktoré slúži všetkým.

V akčnom pláne sa navrhuje cielená a prispôsobená podpora, ktorá zohľadňuje individuálne charakteristiky, ktoré môžu predstavovať osobitné výzvy pre osoby s migrantským pôvodom, ako je pohlavie alebo náboženské vyznanie. Úspešná integrácia a začlenenie závisí od včasných opatrení a dlhodobého úsilia.

Hoci za tvorbu a vykonávanie sociálnych politík sú v prvom rade zodpovedné vlády členských štátov, EÚ zohráva kľúčovú úlohu pri podpore členských štátov prostredníctvom financovania, vypracúvania usmernení a posilňovania príslušných partnerstiev. Hlavnými opatreniami sú:

  • Inkluzívne vzdelávanie a odborná príprava od raného detstva po vysokoškolské vzdelávanie so zameraním na uľahčenie uznávania kvalifikácií a ďalšieho jazykového vzdelávania s podporou z fondov EÚ.
  • Zlepšenie pracovných príležitostí a uznávania zručností s cieľom v plnej miere oceniť prínos komunít migrantov, a najmä žien, a zabezpečiť, aby sa im poskytla podpora na dosiahnutie ich plného potenciálu. Komisia bude spolupracovať so sociálnymi a hospodárskymi partnermi a zamestnávateľmi s cieľom presadzovať integráciu na trhu práce, podporovať podnikanie a uľahčiť zamestnávateľom uznávanie a hodnotenie zručností.
  • Podpora prístupu k službám zdravotnej starostlivosti vrátane starostlivosti o duševné zdravie pre osoby s migrantským pôvodom. Okrem vyčlenenia finančných prostriedkov EÚ je cieľom akčného plánu zabezpečiť, aby boli ľudia informovaní o svojich právach, a reagovať na osobitné výzvy, ktorým čelia ženy, najmä počas tehotenstva a po ňom. Akčný plán podporuje aj výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi.
  • Prístup k primeranému a cenovo dostupnému bývaniu financovanému z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu pre azyl a migráciu a Fondu InvestEU, ako aj platforiem financovania na výmenu skúseností na miestnej a regionálnej úrovni v oblasti boja proti diskriminácii na trhu s bývaním a segregácii.
Viac..  Na humanitárnu pomoc únia v tomto roku vynaloží 1,5 miliardy eur

Akčný plán sa bude realizovať mobilizáciou finančných prostriedkov EÚ a vytváraním partnerstiev so všetkými zainteresovanými stranami: migrantmi, hostiteľskými komunitami, sociálnymi a hospodárskymi partnermi, občianskou spoločnosťou, miestnymi a regionálnymi orgánmi, ako aj so súkromným sektorom. Posilní postavenie hostiteľských komunít a podporí ich úlohu pri navrhovaní a vykonávaní integračných opatrení a programov, pričom zároveň zdôrazní zodpovednosť dotknutých osôb, pokiaľ ide o ich zapojenie sa do hostiteľskej spoločnosti. Bude sa snažiť modernizovať prístup k službám pomocou digitálnych nástrojov. Zlepší aj informačnú základňu s cieľom pomôcť pri ďalšom rozvoji politík a zabezpečiť primerané monitorovanie výsledkov.

Súvislosti

Približne 34 miliónov obyvateľov EÚ sa narodilo mimo EÚ (približne 8 % obyvateľstva EÚ) a 10 % mladých ľudí (15 – 34 rokov) narodených v EÚ má aspoň jedného rodiča narodeného v zahraničí. Migranti a občania EÚ s migrantským pôvodom zohrávajú kľúčovú úlohu v európskej spoločnosti a v rôznych odvetviach nášho hospodárstva pracujú ako kritický personál. Naďalej však čelia problémom, pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a sociálnemu začleneniu (pozri štatistiky).

Akčný plán pre integráciu a začlenenie dopĺňa existujúce a nadchádzajúce stratégie EÚ na podporu rovnosti a sociálnej súdržnosti s cieľom zabezpečiť, aby bol každý plne zapojený do európskej spoločnosti a mohol sa na nej podieľať. Bude sa vykonávať spolu s pripravovaným akčným plánom na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv a akčného plánu EÚ na boj proti rasizmu. Bude tiež úzko prepojený so Strategickým rámcom EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť RómovStratégiou pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025stratégiou pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025, nadchádzajúcou stratégiou boja proti antisemitizmu a správou o občianstve EÚ.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

veda a vyskum

Komisia víta schválenie Paktu pre výskum a inováciu v Európe

Rada Európskej únie prijala odporúčanie o Pakte pre výskum a inováciu v Európe, ako aj závery o …