obchod
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Kolektívna ochrana práv spotrebiteľov v EÚ. Reakcie našich europoslancov

Parlament v utorok schválil nový právny predpis, ktorý skupinám spotrebiteľov v EÚ umožní spojiť sa a podniknúť kolektívne kroky na ochranu svojich práv.

Nové pravidlá zavedú vo všetkých členských štátoch harmonizovaný model žaloby v zastúpení, ktorý spotrebiteľom zaistí náležitú ochranu pred hromadným poškodzovaním ich práv a obchodníkom zabezpečí primerané záruky pred zneužívaním sporov.

Každý členský štát musí na základe schválenej smernice zaviesť minimálne jeden účinný procesný mechanizmus, ktorý umožní oprávneným subjektom – napríklad spotrebiteľským organizáciám alebo verejným subjektom – podávať žaloby o vydanie príkazných (pozastavenie alebo zákaz) alebo nápravných opatrení (kompenzácia). Nová právna úprava by mala zamedziť nezákonným praktikám a uľahčiť spotrebiteľom prístup k spravodlivosti, a zlepšiť tak fungovanie vnútorného trhu.

Viac práv pre spotrebiteľov a záruky pre obchodníkov

Európsky model kolektívnej žaloby umožní zastupovanie skupín spotrebiteľov a podávanie žalôb iba oprávneným subjektom, napríklad spotrebiteľským organizáciám, nie však advokátskym kanceláriám. Pri podávaní cezhraničných žalôb budú musieť oprávnené subjekty spĺňať rovnaké kritériá v celej EÚ. Okrem iného by mali preukázať určitý stupeň stability a verejnú aktivitu, ako aj to, že sú neziskovou organizáciou. V prípade domácich žalôb budú musieť spĺňať kritériá zadefinované v legislatíve daného členského štátu.

Smernica tiež prináša spoľahlivé záruky pred zneužívaním sporov, a to najmä zavedením zásady, podľa ktorej „platí strana, ktorá prehrá spor”. Trovy konania by tak mal aj za úspešného účastníka hradiť neúspešný účastník sporu.

V snahe predchádzať zneužívaniu žalôb v zastúpení by sa tiež nemali priznávať náhrady škody, ktoré majú sankčný charakter. Oprávnené subjekty by zároveň mali zaviesť postupy, ktoré zabránia konfliktu záujmov a vonkajšiemu vplyvu, a to najmä ak sú financované treťou stranou. Kolektívne žaloby bude možné iniciovať proti obchodníkom, ktorí sú podozriví z porušenia práva EÚ v rôznych oblastiach, ako sú ochrana údajov, cestovanie a cestovný ruch, finančné služby, energetika a telekomunikácie.

Smernica sa bude vzťahovať aj na prípady protiprávneho konania, ktoré sa skončilo pred podaním alebo uzavretím žaloby v zastúpení. Toto opatrenie by malo zabrániť budúcemu opakovaniu praxe, pri ktorej dochádza k porušovaniu právnych predpisov.

Vyhlásenie spravodajcu

„Táto nová smernica prináša rovnováhu medzi väčšou ochranou spotrebiteľov a potrebnou právnou istotou pre podniky. V čase, keď Európa prechádza ťažkou skúškou, Európska únia dokázala, že vie priniesť výsledky a prispôsobiť sa novej realite, lepšie chrániť svojich občanov a ponúknuť im nové konkrétne práva ako odpoveď na globalizáciu a jej excesy,‟ vyhlásil spravodajca Geoffroy Didier (EPP, FR).

Reakcie našich europoslancov

Monika Beňová (S/D): Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov sú reakciou na veľké kauzy ako Dieselgate, týkajúcu sa emisných škandálov v automobilovom priemysle, či zneužívanie osobných dát používateľov sociálnych sietí v prípade „Cambridge Analytica.” Spotrebitelia, ktorí sú preukázateľne klamaní, majú mať možnosť domôcť sa nápravy spoločne, aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce a kolektívnych žalôb. Takáto možnosť v európskych právnych predpisoch doposiaľ chýbala. Nový systém by mal lepšie chrániť práva európskych spotrebiteľov, teda aj Slovákov, vrátane možnosti získať primerané odškodnenie.

Ivan Štefanec (EĽS): Nová legislatíva významne zvýši mieru ochrany spotrebiteľa a vytvára možnosť podávania hromadných žalôb na úrovni Európskej únie prostredníctvom spotrebiteľských organizácií. Zamedzí sa tak zneužívaniu silného vplyvu niektorých spoločností, ktoré si mysleli, že si voči zákazníkom môžu dovoliť čokoľvek. Zavádzame tiež právo na opravu výrobku. Významne tak pomôžeme životnému prostrediu a obmedzíme plytvanie energiami a materiálov.

Eugen Jurzyca (EKR): Kolektívne žaloby, teda také konania, v ktorých veľká skupina spotrebiteľov spoločne žaluje spoločnosti, bývali kedysi používané len v minime krajín a vo zvyšku sveta mali skôr povesť umelých súdnych sporov – najznámejším príkladom je USA. V ostatných rokoch sa však táto praktika rozširuje do čoraz viac krajín. Sedemnásť z 25 najväčších ekonomík umožňuje postup kolektívnych žalôb. Väčšina týchto postupov bola
zavedená v ostatných dvadsiatich rokoch. Myslím si, že tento úspech kolektívnych žalôb stojí na tom, že sú efektívnym doplnkom k priamej regulácii v oblasti ochrany spotrebiteľa. Preto tento návrh podporujem.

Michal Šimečka (Obnovme Európu): Kto verí v spravodlivosť, verí aj v rovnosť šancí. Možnosť podávať hromadné žaloby vyrovnáva nepomer síl, ktorý vidíme napríklad v spotrebiteľských sporoch príliš často, a je preto dôležitým krokom k naozaj férovému trhovému prostrediu.

Vladimír Bilčík (EĽS): Považujem za správne, že spotrebitelia všetkých členských krajín budú môcť využívať kolektívne žaloby pri ochrane svojich práv. Doteraz sa v jednotlivých krajinách ich možnosti líšili a často ich od právnej ochrany spotrebiteľských práv odrádzali vysoké vstupné náklady. Táto možnosť spotrebiteľom chýbala napríklad v prípade zmanipulovaného softvéru výrobcov dieselových aút o emisiách. Americkí spotrebitelia dokázali vymôcť odškodné, a to rýchlo, zatiaľčo stovky slovenských to nedokázali alebo vymohli nižšie odškodné. Som rád, že nová smernica však zároveň obsahuje aj poistky proti špekulatívnym žalobám a zahlteniu súdov, ktoré poznáme z USA, a teda prináša obojstranne vyššiu právnu istotu a rovnováhu vo vzťahu firiem a spotrebiteľov.

Robert Hajšel (S/D): Zavedenie inštitútu žaloby v zastúpení umožní všetkým spotrebiteľom účinnejšiu ochranu ich práv, často poškodzovaných zo strany výrobcov alebo obchodníkov. Nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únie bude môcť občan v prípade poškodenia jeho spotrebiteľských práv iniciovať kolektívne právne konanie aj prostredníctvom splnomocnených subjektov, najmä spotrebiteľských organizácií. Už si spotrebiteľ nebude musieť hovoriť, že proti veľkej firme nemá šancu uspieť.

Michal Wiezik (EĽS): Vítam nové pravidlá, podľa ktorých budú spotrebitelia lepšie chránení pred situáciami hromadného poškodenia. V prípade, že dôjde k porušeniu práva EÚ v oblasti ochrany údajov, finančných služieb, cestovného ruchu, energetiky, životného prostredia alebo telekomunikácií, občania EÚ budú mať kolektívne právo obrátiť sa na súd prostredníctvom nezávislého a transparentného kvalifikovaného orgánu so žiadosťou odškodnenia. Doteraz tak mohli iba s cieľom zastaviť konkrétne porušovanie právnych predpisov, bez nároku na odškodnenie, ktoré z porušenia práva EÚ mohlo vzniknúť. Za obzvlášt dôležité považujem zahrnutie požiadaviek ochrany životného prostredia a konzistentnosť so stratégiou obehového hospodárstva a ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. Príkladom je škandál Dieselgate, v ktorom obete klamlivej reklamy výrobcov automobilov o skutočných emisiách dusíka budú teraz môcť získať prostriedky nápravy. Rozsah pôsobnosti bude aj v budúcnosti rozširovaný tak, aby pokryl každú ďalšiu prijatú legislatívu, ktorá môže mať kolektívny dopad na spotrebiteľov.

Miroslav Číž (S/D): Nachádzame sa na konci legislatívneho procesu, keďže Rada sa s Parlamentom dohodla ešte v júni tohto roka na nových pravidlách kolektívnej ochrany práv spotrebiteľov, ktoré sa aktuálne už len formálne schvaľujú. Ide o pozitívny krok smerom k zvýšenej ochrane práv spotrebiteľov. S jednotným trhom sú spojené mnohé pozitíva ako napríklad veľký výber výrobkov za konkurencieschopné ceny, ktoré musia spĺňať prísne bezpečnostné normy. Globalizácia a digitalizácia však zároveň zvyšujú riziko porušovania práva EÚ pokiaľ ide o kolektívne záujmy spotrebiteľov, keďže predajcovia môžu rovnakou klamlivou reklamou poškodiť obrovské množstvo spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch naraz. Predmetná smernica vytvorí podmienky na udelenie práva spotrebiteľom kolektívne uplatňovať účinnú súdnu ochranu v prípadoch porušovania právnych predpisov EÚ obchodníkmi. Samozrejme, rovnako ako pri každej smernici aj v tomto prípade bude jej transpozícia členskými štátmi kľúčová.

Ďalší postup

Viac..  Europoslanci požadujú opatrenia na zastavenie rastu cien energií

Parlamentom schválená smernica vstúpi do platnosti 20 dní po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Členské štáty budú mať následne 24 mesiacov na jej transpozíciu do svojho vnútroštátneho práva a ďalších šesť mesiacov, aby ju začali uplatňovať v praxi. Nové pravidlá sa budú vzťahovať na žaloby v zastúpení podané odo dňa, keď smernica nadobudne účinnosť.

Súvislosti

Vyjednávači Európskeho parlamentu a ministri členských štátov EÚ sa v júni 2020 dohodli na konečnom znení smernice o žalobách v zastúpení, ktorú v apríli 2018 predložila Európska komisia. Nová legislatíva je ako súčasť takzvanej Novej dohody pre spotrebiteľov reakciou na nedávnu sériu škandálov súvisiacich s porušovaním práv spotrebiteľov nadnárodnými spoločnosťami. V niektorých členských štátoch už spotrebitelia môžu podávať kolektívne žaloby, odteraz však budú mať túto možnosť vo všetkých krajinách EÚ.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

farmar

Z farmy na stôl: nová stratégia EÚ pre zdravšie a udržateľnejšie potraviny

Reforma potravinových systémov EÚ by mala priniesť zdravšie potraviny, znížiť environmentálnu stopu poľnohospodárstva a zaistiť …