Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europarlament schválil dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027

Európsky parlament v stredu odsúhlasil budúci Viacročný finančný rámec (VFR) Únie. Prostriedky EÚ tak môžu smerovať k občanom Únie už od začiatku budúceho roka.

Poslanci schválili dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021-2027, na ktorom sa vopred dohodli so zástupcami Rady, pomerom hlasov 548 (za): 81 (proti): 66 (zdržalo sa hlasovania). Parlament tiež pomerom hlasov 550 (za): 72 (proti): 73 (zdržalo sa hlasovania) schválil medziinštitucionálnu dohodu s Radou.

Navýšenie prostriedkov pre kľúčové programy o 15 miliárd eur

Parlamentu sa počas vyjednávaní so zástupcami členských štátov podarilo zaistiť 16 miliárd eur nad rámec sedemročného rozpočtu dohodnutého hlavami štátov a vlád EÚ počas júlového samitu Európskej rady. Približne 15 miliárd eur by sa malo prostredníctvom vyššej podpory kľúčových programov EÚ vynaložiť na ochranu obyvateľov pred následkami pandémie ochorenia COVID-19, na rozšírenie príležitosti pre budúce generácie a na ochranu európskych hodnôt. Poslancom sa tak podarilo okrem iného dosiahnuť strojnásobenie rozpočtu pre program EU4Health, zaistiť ekvivalent ďalšieho ročného rozpočtu pre program Erasmus+ či presadiť pokračovanie navyšovania prostriedkov pre výskum.

• 11 miliárd eur dodatočných výdavkov by malo byť pokrytých najmä príjmami z pokút v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré sú ukladané spoločnostiam porušujúcim pravidlá EÚ. Tento prístup zodpovedá dlhodobej požiadavke EP, aby prostriedky získané na úrovni Únie zostali v rozpočte EÚ. Tieto prostriedky postupne navýšia celkový strop VFR, stanovený na 1,0743 biliónov eur v cenách roku 2018, až na 1,0853 biliónov eur.

• 4 miliardy eur sa získajú presunmi prostriedkov a využitím rezerv v rámci VFR.

• 1 miliarda eur sa vyčlení ako flexibilná rezerva využiteľná napríklad v prípade budúcich kríz či na dofinancovanie kľúčových programov EÚ.

Nové vlastné zdroje financovania EÚ

Vyjednávači EP a Rady sa počas rokovaní dohodli, že strednodobé a dlhodobé výdavky súvisiace so splácaním dlhu z fondu obnovy nepôjdu na úkor zavedených investičných programov v rámci Viacročného finančného rámca a nepovedú k výraznému zvýšeniu príspevkov členských štátov založených na hrubom národnom dôchodku. Poslanci preto vypracovali plán zavádzania nových vlastných zdrojov financovania Únie počas nasledujúcich siedmich rokov, ktorý je súčasťou právne záväznej medziinštitucionálnej dohody.

Tento plán počíta od roku 2021 s poplatkom za plasty, ktorý sa bude odvíjať od množstva nerecyklovaného plastového odpadu v danom členskom štáte. Predpokladá tiež zavedenie zdroja príjmu založeného na systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) a pravdepodobne prepojeného s mechanizmom uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (od roku 2023), digitálnej dane (od roku 2023) a vlastného zdroja založeného na dani z finančných transakcií, ako aj príspevku spojeného s podnikovým sektorom alebo nového spoločného základu dane z príjmov právnických osôb (od roku 2026).

Viac..  Hodnota hrubej produkcie EÚ bola v roku 2020 414,1 miliardy eur

Posilnenie dohľadu nad využívaním prostriedkov na obnovu EÚ

Parlamentu sa podarilo presadiť pravidelné stretnutia troch inštitúcií (EP, Rada, Komisia) zamerané na hodnotenie vynakladania prostriedkov na základe článku 122 Zmluvy o fungovaní EÚ. Tieto výnimočné výdavky nad rámec bežného rozpočtu Únie, ktoré by mali opätovne naštartovať krízou zasiahnutú ekonomiku EÚ, musia byť vynakladané transparentne, pričom Parlament a Rada budú kontrolovať akékoľvek odchýlky od vopred dohodnutých ozdravných plánov.

Právnym základom nástroja obnovy EÚ pre budúce generácie je práve čl. 122 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý Európskemu parlamentu nepriznáva formálnu úlohu v procese čerpania prostriedkov. Parlamentným vyjednávačom sa však podarilo dohodnúť so zástupcami členských štátov na novom postupe takzvaného konštruktívneho dialógu medzi EP a Radou. Ten by mal prebiehať v nadväznosti na hodnotenia rozpočtových dôsledkov právnych aktov navrhnutých na základe čl. 122, ktoré vypracuje Európska komisia.

Horizontálne otázky: ciele biodiverzity či rovnosť pohlaví

Zákonodarcovia chcú zlepšiť monitorovanie vývoja v oblasti biodiverzity a klímy a zaistiť, aby sa na podporu klimatických cieľov EÚ vynaložilo aspoň 30% celkového rozpočtu Únie a fondu obnovy EÚ pre budúce generácie. Ciele v oblasti biodiverzity by mali byť od roku 2024 financované sumou zodpovedajúcou 7,5% ročných výdavkov EÚ, od roku 2026 by malo ísť až o 10% rozpočtu EÚ na daný rok.

Ďalšou horizontálnou prioritou dlhodobého rozpočtu EÚ bude podpora a uplatňovanie rovnosti žien a mužov, a to aj prostredníctvom hodnotenia dopadov opatrení na rodovú rovnosť a s tým súvisiace monitorovanie programov.

Dlhodobý rozpočet a nové vlastné zdroje financovania Únie: hlavní vyjednávači EP

Johan Van Overtveldt (ECR, BE), predseda Výboru EP pre rozpočet

Jan Olbrycht (EPP, PL), spravodajca pre VFR

Margarida Marques (S&D, PT), spravodajkyňa pre VFR

José Manuel Fernandes (EPP, PT), spravodajca pre vlastné zdroje financovania EÚ

Valérie Hayer (RE, FR), spravodajkyňa pre vlastné zdroje financovania EÚ

Rasmus Andresen (Zelení/EFA, DE)


Parlamentných vyjednávačov môžete sledovať aj na 
Twitteri.

Vyhlásenia parlamentných vyjednávačov

Vyhlásenia parlamentných vyjednávačov sú k dispozícii tu.

Ďalší postup

Nariadenie o VFR a medziinštitucionálnu dohodu musí po Európskom parlamente odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Následne budú zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Do platnosti by mali vstúpiť 1. januára 2021.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: V novom európskom rozpočte sme presadili viac na vzdelávanie

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) víta dohodu o …