baterie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Zelená dohoda: Udržateľné batérie pre obehové a klimaticky neutrálne hospodárstvo

Európska komisia predložila návrh na modernizáciu právnych predpisov EÚ o batériách, čím napĺňa svoju prvú iniciatívu spomedzi opatrení ohlásených v novom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo. Batérie, ktoré budú počas celého životného cyklu udržateľnejšie, sú kľúčom k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody a prispievajú k ambíciám nulového znečistenia, ktoré sú v nej zakotvené. Podporujú konkurencieschopnú udržateľnosť a sú nevyhnutné pre zelenú dopravu, čistú energiu a dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Návrh sa zaoberá sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi otázkami týkajúcimi sa všetkých druhov batérií.

Batérie uvádzané na trh EÚ by sa mali počas celého svojho životného cyklu vyznačovať udržateľnosťou, vysokým výkonom a bezpečnosťou. Mali by sa teda vyrábať s čo najnižším možným vplyvom na životné prostredie a s použitím materiálov získaných pri plnom dodržiavaní ľudských práv, ako aj sociálnych a ekologických noriem. Batérie musia byť trvácne a bezpečné a na konci svojej životnosti by sa mali dať použiť na iný účel, repasovať či recyklovať, pričom hodnotné materiály by sa mali vrátiť späť do hospodárstva.

Podpora konkurencieschopnej udržateľnosti v Európe

Komisia navrhuje povinné požiadavky na všetky batérie (t. j. priemyselné, automobilové, na pohon elektrických vozidiel aj prenosné), ktoré sa uvádzajú na trh v EÚ. Patrí sem siahanie po zodpovedne získaných materiáloch, obmedzené používanie nebezpečných látok, minimálny obsah recyklovaných materiálov, ale aj povinnosti týkajúce sa uhlíkovej stopy, výkonnosti a trvanlivosti či označovania a rešpektovanie cieľov v oblasti zberu a recyklácie. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné pre rozvoj udržateľnejšieho a konkurencieschopnejšieho odvetvia batérií v Európe a na celom svete.

Zabezpečenie právnej istoty navyše pomôže uvoľniť rozsiahle investície a posilniť výrobnú kapacitu pre inovatívne a udržateľné batérie v Európe aj mimo nej s cieľom reagovať na rýchlo rastúci trh.

Minimalizácia vplyvu batérií na životné prostredie

Opatrenia, ktoré Komisia navrhuje, uľahčia dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Lepšie a výkonnejšie batérie budú kľúčovým príspevkom k elektrifikácii cestnej dopravy, čím sa výrazne znížia jej emisie, zvýši využívanie elektrických vozidiel a uľahčí vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe EÚ.

Komisia sa týmto návrhom zameriava aj na podporu obehového hospodárstva hodnotových reťazcov batérií a propagáciu efektívnejšieho využívania zdrojov s cieľom minimalizovať vplyv batérií na životné prostredie. Od 1. júla 2024 sa môžu na trh uvádzať iba dobíjateľné batérie priemyselných a elektrických vozidiel, v prípade ktorých bolo vydané vyhlásenie o uhlíkovej stope.

Aby sa kruh uzavrel a hodnotné materiály používané v batériách zotrvali v európskom hospodárstve čo najdlhšie, Komisia navrhuje stanoviť nové požiadavky a ciele týkajúce sa obsahu recyklovaných materiálov a zberu, spracúvania a recyklácie batérií na konci životnosti. Tým by sa zaistilo, aby hospodárstvo neprišlo o úžitok, ktorý môže mať z priemyselných a automobilových batérií alebo batérií na pohon elektrických vozidiel po skončení ich životnosti.

S cieľom výrazne zlepšiť zber a recykláciu prenosných batérií by sa miera zberu, ktorá je v súčasnosti na úrovni 45 %, mala zvýšiť na 65 % v roku 2025 a 70 % v roku 2030, aby hospodárstvo neprišlo o úžitok z materiálov batérií, ktoré používame v domácnosti. Ostatné batérie – priemyselné a automobilové batérie alebo batérie na pohon elektrických vozidiel – sa musia zbierať v plnom rozsahu. Všetky zozbierané batérie sa musia recyklovať a musia sa dosiahnuť vysoké úrovne zhodnocovania, najmä pokiaľ ide o hodnotné materiály ako kobalt, lítium, nikel a olovo.

V navrhovanom nariadení sa vymedzuje rámec, ktorý uľahčí zmenu účelu batérií z elektrických vozidiel tak, aby mohli mať druhý život, napríklad ako stacionárne systémy uskladňovania energie, prípadne aby sa dali začleniť do elektrizačnej sústavy ako zdroje energie.

Viac..  Rok, počas ktorého sme dostali životné prostredie medzi priority Slovenska

Kľúčom k bezpečnému zdieľaniu údajov, zvýšeniu transparentnosti trhu s batériami a vysledovateľnosti veľkých batérií počas celého ich životného cyklu bude využívanie nových informačných technológií, najmä pasu batérií a prepojeného dátového priestoru. Výrobcovia tak budú môcť vyvíjať inovatívne produkty a služby v rámci dvojakej zelenej a digitálnej transformácie.

Komisia bude prostredníctvom svojich nových noriem udržateľnosti batérií podporovať aj ekologickú transformáciu na celom svete a ako súčasť svojej politiky udržateľných výrobkov vypracuje plán pre ďalšie iniciatívy.

Vyjadrenia členov kolégia:

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans vyhlásil: „Čistá energia je síce kľúčovým cieľom Európskej zelenej dohody, ale naša rastúca závislosť od batérií napríklad v doprave by zároveň nemala poškodzovať životné prostredie. Nové nariadenie o batériách pomôže znížiť environmentálny a sociálny vplyv všetkých batérií počas celého ich životného cyklu. Dnešný návrh umožňuje EÚ rozšíriť používanie a výrobu batérií bezpečným, obehovým a zdravým spôsobom.“ 

Podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy Maroš Šefčovič povedal: „Komisia predkladá nový nadčasový regulačný rámec pre batérie v záujme toho, aby sa na trh EÚ uvádzali len tie najekologickejšie, najvýkonnejšie a najbezpečnejšie batérie. Tento ambiciózny rámec zameraný na transparentné a etické získavanie surovín, uhlíkovú stopu batérií a recykláciu je základným prvkom na dosiahnutie otvorenej strategickej autonómie v tomto kritickom sektore a na urýchlenie našej práce v rámci Európskej aliancie pre batérie.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius uviedol: „Tento inovatívny návrh EÚ o udržateľných batériách je prvým veľkým impulzom pre obehové hospodárstvo ako súčasť nášho nového akčného plánu v tejto oblasti. Batérie sú nevyhnutné pre kľúčové odvetvia nášho hospodárstva a spoločnosti, ako sú mobilita, energetika či komunikácie. Tento súbor legislatívnych nástrojov orientovaný na budúcnosť zvýši udržateľnosť batérií v každej fáze ich životného cyklu. Batérie sú plné hodnotných materiálov a my chceme zaistiť, aby nevychádzali navnivoč. Udržateľnosť batérií sa musí zvyšovať ruka v ruke s ich rastúcim počtom na trhu EÚ.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Európa musí zvýšiť svoju strategickú kapacitu v oblasti nových a podporných technológií, ako sú batérie, ktoré sú nevyhnutné pre našu priemyselnú konkurencieschopnosť a plnenie našich ekologických ambícií. Vďaka investíciám a správnym politickým stimulom – vrátane dnešného návrhu nového regulačného rámca – prispievame k budovaniu celého hodnotového reťazca batérií v EÚ: od surovín a chemikálií cez elektrickú mobilitu až po recykláciu.“  

Súvislosti

Od roku 2006 sú batérie a použité batérie regulované na úrovni EÚ smernicou o batériách (2006/66/ES). Keďže v sociálno-ekonomických podmienkach, technologickom vývoji, a trhu i v spôsobe využívania batérií nastali zmeny, tento rámec si vyžaduje modernizáciu.

Dopyt po batériách rýchlo rastie a očakáva sa, že do roku 2030 sa zvýši 14-násobne. Hnacou silou je najmä elektrická doprava, vďaka ktorej tento trh naberá v celosvetovom meradle čoraz strategickejší význam. Takýto celosvetový exponenciálny nárast dopytu po batériách povedie k ekvivalentnému zvýšeniu dopytu po súvisiacich surovinách. Práve z toho vyplýva potreba minimalizácie ich vplyvu na životné prostredie.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

baterie

Európska aliancia pre batérie: Diskusie o naliehavých otázkach pre odvetvie batérií

Podpredseda EK Maroš Šefčovič a komisár Thierry Breton sa stretli so zástupcami priemyslu európskeho hodnotového …