klima
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Ochrane slovenskej prírody pomôžu aj prostriedky EÚ

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) získalo prvý dlhoročný integrovaný projekt LIFE zameraný na zlepšenie stavu území sústavy NATURA 2000 na Slovensku. Je financovaný z programu Európskej únie a realizovaný bude v priebehu nasledujúcich 10 rokov. Vynaloží sa naň viac ako 16,5 milióna eur, pričom takmer 10 miliónov bude pochádzať z komunitárnych zdrojov EÚ.

Sústavu NATURA 2000 na Slovensku tvorí 41 chránených vtáčích území (CHVÚ) a 642 území európskeho významu (ÚEV). Jedným z hlavných cieľov tohto projektu je dobudovanie a zefektívnenie opatrení starostlivosti o jednotlivé územia tejto sústavy. Projekt má taktiež prispieť k zlepšeniu prepojenosti jednotlivých území, posilniť personálne kapacity a zvyšovať environmentálne povedomie. Jedným z výstupov má byť aj analýza dopadov na zmenu klímy na sústavu NATURA 2000, čo sú naše osobitne chránené územia. Súčasťou projektu bude realizácia opatrení na revitalizáciu riek, ochranu biotopov rašelinísk, obnovu biotopov trávnatých porastov a mokradí.

Projekt prináša spoluprácu rezortov životného prostredia a pôdohospodárstva, ale taktiež spoluprácu s neštátnymi subjektmi a neziskovými organizáciami s celoslovenskou pôsobnosťou.  Popri MŽP SR je do projektu zapojených šesť ďalších projektových partnerov: Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR),  Svetový fond na ochranu prírody Slovensko (WWF SR), Národné lesnícke centrum (NLC), Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského (PRIF UK). Spolupracujúcimi inštitúciami sú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV), Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO). 

Takto, okrem zlepšenia ochrany území, prinesie projekt LIFE 2020 – 2030 nové modely spolupráce, ktoré prispejú k zlepšeniu starostlivosti o prírodu, aj o sústavu NATURA 2000 na Slovensku.

Viac..  Michal Wiezik: Spoločnosti, ktoré chcú mať prístup na trh EÚ, budú musieť lepšie chrániť životné prostredie

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Električkovú trať do Dúbravky a Karlovej Vsi zrekonštruovali za desiatky miliónov z eurofondov

Pokiaľ sa v Bratislave môžeme na niečo spoľahnúť, tak sú to ranné a popoludňajšie zápchy. …