Londyn, brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Podpis dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom je naplánovaný na 30. decembra 2020

Po Vianočnej dohode vyjednávacích tímov Európskej únie a Spojeného kráľovstva (24. decembra 2020) sa odštartoval proces posúdenia, schválenia a ratifikácie vyrokovanej Dohody o usporiadaní vzťahov medzi EÚ a Británie. Dohoda pozostáva z troch samostatných dohôd – dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeného kráľovstva, dohode o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností a dohode o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie. Bezprecedentnosť a komplexnosť rozhovorov zúžila priestor na ratifikačný proces do konca tohto roka. Aby sme nemuseli, čo i len na niekoľko týždňov fungovať v režime „bez Dohody“ je ambíciou SR, našich partnerov a inštitúcií EÚ, prispieť k predbežnému ale plnohodnotnému uplatňovaniu Dohody už od 1. januára 2021.

Všetky úkony potrebné na ukončenie riadneho ratifikačného procesu, rešpektujúc postavenie a kompetencie inštitúcií EÚ, prebehnú najneskôr do 28. februára 2021, dátumu dokedy je možné dohodu predbežne uplatňovať. Či rozhodnutie o súhlase a uplatňovaní dohody od prvých dní nadchádzajúceho roka členské štáty EÚ prijmú, bude známe 29. decembra 2020.

Predpokladom schválenia príslušného rozhodnutia Rady je posúdenie textu zmluvy na národných úrovniach v 27 členských štátoch, ktoré musia vyslať jednomyseľný súhlas s obsahom aj zvoleným postupom. V prípade súhlasu členských štátov a schválení rozhodnutia Radou EÚ nastane moment podpisu (30. decembra 2020) a uverejnenia rozhodnutia v Úradnom vestníku EÚ 31. decembra 2020.

Dohodu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom vyrokoval tím hlavného vyjednávača EÚ Michela Barniera na základe mandátu schváleného členskými štátmi EÚ (25. februára 2020). V procese rokovaní sme intenzívne presadzovali záujmy SR. Samotný obsah a rozsah dohody preto nie je pre Slovensko a ostatné členské štáty prekvapením. Finálny text je však výsledkom politického kompromisu, t.j. limitovaných ústupkov na oboch stranách.

Pozícia SR k dohode, bude výsledkom prebiehajúcej analýzy na úrovni všetkých zainteresovaných rezortov, pričom celý proces prebieha v mimoriadne rýchlom časovom slede. Vyžadujú si to okolnosti schvaľovania na úrovni EÚ s cieľom vyhnúť sa núdzovým opatreniam a zabezpečiť fungovanie podľa vyrokovanej zmluvy.

O čom je nová dohoda EÚ so Spojeným kráľovstvom?

Nové partnerstvo EÚ so Spojeným kráľovstvom rámcuje najmä návrh dohody o obchode a spolupráci. Okrem obchodu s tovarom a službami táto časť rieši aj širokú škálu ďalších oblastí: hospodárskej spolupráce, štátnej pomoci, daňovej transparentnosti, leteckej a cestnej dopravy, energetiky a udržateľnosti, rybolovu, ochrany údajov či koordinácie sociálneho zabezpečenia. Dohodou sa stanovujú nulové clá a nulové kvóty na všetok tovar, ktorý spĺňa príslušné pravidlá pôvodu.

Viac..  Ivan Štefanec: Nachádzame sa uprostred digitálnej revolúcie

EÚ a Spojené kráľovstvo sa zaviazali k zabezpečeniu spoľahlivých rovnakých podmienok prostredníctvom zachovania vysokej úrovne ochrany v oblastiach ako ochrana životného prostredia, boj proti zmene klímy a stanovovanie cien uhlíka, sociálne a pracovné práva, daňová transparentnosť či štátna pomoc. Strany sa zároveň dohodli na novom rámci pre spoločné hospodárenie s rybami vo vodách EÚ a Spojeného kráľovstva. Dohodou sa stanovuje i nepretržitá a udržateľná letecká, cestná, železničná a námorná prepojenosť, aj keď prístup na trh už nebude dosahovať úroveň, ktorú ponúka jednotný trh. V oblasti energetiky ponúka dohoda záruky otvorenej a spravodlivej hospodárskej súťaže vrátane bezpečnostných noriem pre výrobu energie na mori a výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Cieľom dohody v sfére koordinácie sociálneho zabezpečenia je poskytnúť celý rad práv tak občanov EÚ, ako aj štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva. Spojené kráľovstvo sa bude môcť naďalej podieľať na viacerých hlavných programoch EÚ na obdobie 2021 – 2027, pričom podmienkou je finančný príspevok Spojeného kráľovstva do rozpočtu EÚ. Dohoda stanovuje aj novy rámec presadzovania práva a justičnej spolupráce v trestnoprávnych a občianskych veciach. Dôležitou súčasťou sú aj mechanizmy na riešenie sporov a postupy ako dohoda bude fungovať a ako sa bude kontrolovať. Táto dohoda je teda oveľa viac než len tradičná dohoda o voľnom obchode a tvorí pevný základ na zachovanie dlhodobého priateľstva a spolupráce. Na druhej strane odráža skutočnosť, že Spojené kráľovstvo opúšťa ekosystém EÚ a preto už nemôže využívať výhody, ktoré umožňuje len členstvo v EÚ.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Londýn a EÚ znovu začali rokovania o severoírskom protokole

Zástupcovia Európskej únie (EÚ) a Veľkej Británie sa vo štvrtok stretli na obnovených rokovaniach o …