Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EP: Navýšenie prostriedkov a flexibilnejšia pomoc pre najodkázanejšie osoby


Európsky parlament vo štvrtok schválil uvoľnenie dodatočných prostriedkov na potraviny a základné potreby pre najodkázanejšie osoby v Únii v rokoch 2021 a 2022.

Novelu nariadenia o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), na znení ktorej sa poslanci v decembri dohodli so zástupcami členských štátov v Rade (ministrov) EÚ, prijalo plénum pomerom hlasov 649 (za): 7 (proti): 31 (zdržalo sa hlasovania).

Nové pravidlá umožnia krajinám EÚ v rokoch 2021 a 2022 naďalej podporovať ľudí v núdzi aj prostredníctvom dodatočných zdrojov z iniciatívy REACT-EU, ktoré sú určené na obnovu po pandémii ochorenia COVID-19. Členské štáty sa tak môžu rozhodnúť navýšiť prostriedky na potravinovú pomoc a základné potreby pre najodkázanejšie osoby.

V snahe zmierniť aktuálny tlak na vnútroštátne rozpočty nebude táto forma pomoci financovaná zo zdrojov REACT-EU podliehať povinnému spolufinancovaniu zo strany členských štátov. Umožnené bude tiež predbežné financovanie Európskou komisiou, vďaka ktorému by sa mala pomoc dostať k adresátom rýchlejšie.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Súčasná pandemická kríza má vážne ekonomické a sociálne dôsledky takmer na každého. No úplne najviac na ňu doplatili, a to vo všetkých členských štátoch, ľudia ohrození chudobou,‟ vyhlásila spravodajkyňa nových pravidiel a predsedníčka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR, SK).

„Od vypuknutia COVID-19 sa zhoršila situácia viac ako dvadsiatim percentám občanov Európskej únie, ktorí sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby je práve ten nástroj, ktorý pomáha ľuďom v núdzi na ceste z chudoby a zo sociálneho vylúčenia,‟ dodala poslankyňa Ďuriš Nicholsonová. Videozáznam vystúpenia spravodajkyne v rozprave je k dispozícii tu.

VYJADRENIA NAŠICH EUROPOSLANCOV

Lucia Ďuriš Nicholsonová (EKR): Na tejto schôdzi sme schválili ďalšie zmeny vo Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), ktorý slúži na poskytovanie potravinovej, sociálnej a materiálnej pomoci na pokrytie základných potrieb tých najodkázanejších. FEAD ročne pomáha 13 miliónom ľuďom, vrátane 4 miliónov detí a na Slovensku len za jeden rok dostalo potravinového balíčky až 300 tisíc ľudí. V mene Európskeho parlamentu som mala tú česť viesť rokovania a za veľmi krátky čas sme sa dohodli na tom, že štáty budú môct čerpať ďalšie dodatočné zdroje z balíka na pokrízovú obnovu a to aj bez ich spolufinancovania. Pomoc tak bude môcť byť vyplácaná bez omeškaní a bez záťaže na štátny rozpočet. Tieto zlepšenia sme prijali naozaj v najvyšší čas, kvôli koronakríze sa do chudoby prepadáva stále viac ľudí a pomôcť im treba adresne a rýchlo.

Monika Beňová (S/D): Zmierňovanie dopadov krízy spôsobenej pandémiou vírusu COVID-19 a potreba pomoci ľuďom, ktorých pracovné miesta sú ohrozené alebo o prácu už bohužiaľ prišli, musí byť prioritou pri využívaní európskych fondov nielen v súčasnosti, ale aj z hľadiska prípravy nového programového obdobia a nastavenia plánu obnovy a odolnosti. Je potrebné podporovať efektívne projekty zamerané predovšetkým na pomoc malým a stredným podnikateľom. Rovnako je nevyhnutné zabrániť existenčným problémom najviac ohrozených skupín obyvateľstva, vrátane mladých rodín, hendikepovaných spoluobčanov, či dôchodcov.

Miroslav Číž (S/D): Pandémia COVID19 ovplyvnila životy nás všetkých a jej priame či nepriame dopady pociťujeme nie len v zdravotníctve či hospodárstve, ale hlavne v našich každodenných životoch. Vidíme však, že kríza nezasahuje všetkých rovnomerne. Pravdepodobne úplne najsilnejšie jej hospodársko-sociálne dôsledky pociťujú najzraniteľnejšie osoby a ľudia v núdzi, a preto na ne nesmieme zabúdať. Schválením tohto nariadenia bolo prijaté navýšenie prostriedkov pre nástroje EÚ, ktoré môžu členské štáty využiť na riešenie dopadov krízy v najzasiahnutejších regiónoch či na poskytnutie potravinovej a základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Je nesmierne dôležité, aby naša vláda urobila všetko preto, aby boli tieto prostriedky čo najrýchlejšie efektívne využité.”

Miriam Lexmann (EĽS): Pandémia koronavírusu zvýšila množstvo ľudí a rodín ohrozených chudobou, nezamestnanosťou či sociálnym vylúčením. Vítam, že dnes rozširujeme opatrenia schválené ešte na jar a EÚ uvoľňuje cez fond FEAD ďalšie zdroje pre členské štáty, aby sa ľahšie vyrovnali so sociálno-ekonomickými následkami pandémie. Mimoriadne dôležité je to najmä preto, že cez FEAD špecificky pomáhame reagovať predovšetkým na potreby najodkázanejších osôb – čo je v EÚ podľa štatistík 13 miliónov ľudí vrátane 4 miliónov detí.

Eugen Jurzyca (EKR): Dovolím si zacitovať stanovisko Európskeho dvora audítorov: “Celkovo považujeme FEAD za relevantný nástroj, ktorým sa zabezpečuje poskytovanie potravinovej a materiálnej pomoci najodkázanejším osobám (…). Jeho prínos k zmierňovaniu chudoby nebol doposiaľ preukázaný.”

Robert Hajšel (S/D): Som rád, že sme dnes v europarlamente vyzvali členské štáty, aby sa v rámci opatrení realizovaných z Fondu obnovy a nového sedemročného rozpočtu EÚ zamerali viac na riešenie negatívnych dosahov koronakrízy na zamestnanosť, pomoc najohrozenejším a najodkázanejším osobám, ktoré sa dostali do pásma chudoby. Koronakríza spôsobila zhoršenie sociálnej situácie stoviek miliónov Európanov a státisícov občanov Slovenska, pod čo sa podpísala likvidácia pracovných miest, prehĺbenie chudoby, vrátane energetickej chudoby. Treba, aby aj slovenská vláda zaradila zodpovedajúce opatrenia na riešenie týchto negatívnych dôsledkov do národného plánu obnovy, keďže sa nám ponúkajú bezprecedentné európske zdroje. Ja som rád, že súbežne s tým presadzujem v rámci skupiny poslancov pozmeňovák k inému opatreniu umožňujúci vyčleniť 30 percent z novovystavaných bytov pre najnižšie príjmové skupiny. 

Ivan Štefanec (EĽS): “Koronakríza silne postihla tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ktoré mali aj doteraz problém uplatniť sa na trhu práce, či nemali prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Fond FEAD je určený na pomoc práve im. Podporujem jeho navýšenie, no musia byť prijaté aj jasné mechanizmy rozdeľovania pomoci pre jednotlivé členské štáty a následne aj nimi pre svojich občanov.”

Viac..  Europarlament prijal nové pravidlá podávania správ pre nadnárodné spoločnosti

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Zdanlivá internetová anonymita priniesla nové neduhy

Od roku 1988 si ľudia vo svete pripomínajú v posledný novembrový deň bezpečnosť informačných technológií …