miko
Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Brusel pomohol s vybudovaním kanalizácie pre takmer 4000 obyvateľov v aglomeriácii Hronovce

Hronoce, Pohronský Ruskov a Čata sú tri veľké obce pri Hrone. Dohromady v nich žije takmer 4000 obyvateľov, ktorí ešte donedávna nemali vyriešenú otázku odpadových vôd. Dnes už ale do Hronu odteká čistá voda z novej a modernej čistiarne vďaka vybudovaniu spojenej kanalizácie v celkovej dĺžke cez 45 kilometrov. Na zaistenie dlhého systému kanalizácie bolo nutné vybudovať niekoľko destiatok čerpacích staníc vrátane novej čistiarne odpadových vôd. Výsledkom projektu v aglomerácii Hronovce je vybudovanie kombinovanej gravitačnej a tlakovej stokovej siete s 23 čerpacími stanicami a tiež vybudovanie mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd v Čate.

Nevybudovaná kanalizačná infraštruktúra potrebná na odvádzanie a čistenie komunálnych vôd zhoršovala stav a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Vybudovaním kanalizácie došlo k zabezpečeniu pripojenia na verejnú kanalizáciu takmer 99% existujúcich producentov odpadových vôd. Pred pripojením do siete sa splašková voda z domácností a zariadení občiansko-technickej vybavenosti likvidovala nevhodných spôsobom prostredníctvom septikov, žúmp, trativodom a pod. Realizáciou projektu došlo zároveň k zosúladeniu so smerniciou Rady, ktorá hovorí o dosiahnutí dobrého stavu vôd. Celkový rozpočet projektu predstavoval 16 461 587,- EUR.

Viac..  Električkovú trať do Dúbravky a Karlovej Vsi zrekonštruovali za desiatky miliónov z eurofondov

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

studenti

Úrad vlády SR štartuje  súťaž Ako pomohli eurofondy môjmu mestu 2021

Pri príležitosti Dňa Európy vyhlasuje Úrad vlády Slovenskej republiky už po deviaty raz tradičnú súťaž …