nicholsonova
Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa /SaS, ECR/. PHOTO: FB LĎN.

L. Ď. Nicholsonová: Vláda zlyhala v pomoci rodinám s deťmi. Prepadávajú sa do chudoby

“V pomoci deťom a rodinám v čase pandémie Vláda SR zlyhala. V porovnaní s inými štátmi EÚ naša vláda odignorovala špecifické potreby slovenských rodín s deťmi, predovšetkým potreby jednorodičovských domácností a potreby rodín so zdravotne postihnutými deťmi,” vyhlásila europoslankyňa a predsedníčka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Odvoláva sa pritom na dáta Organizácie EuroChild (sieť organizácií a jednotlivcov pracujúcich s deťmi a pre deti v Európe), ktorá nedávno hodnotila 25 európskych krajín pokiaľ ide o dopad pandémie na deti a opatrenia vlád jednotlivých krajín určené na zmiernenie negatívnych sociálnych dopadov na rodiny s deťmi.  Zachytáva obdobie apríl – september 2020. Slovensko obstálo veľmi zle, najmä pokiaľ ide o štátnu pomoc rodinám a deťom počas krízy. “Štátna pomoc rodinám s deťmi počas krízy bola vyhodnotená ako nedostatočná a skončili sme na poslednom mieste. Naša vláda neimplementovala žiadnu schému, ktorá by adresovala potreby detí a rodín v núdzi. Vláda rezignovala na pomoc tým najzraniteľnejším – deťom,” uviedla  Nicholsonová.

V hodnotení organizácie EuroChild v tejto oblasti najlepšie obstáli ČR, Cyprus, Estónsko a Malta. Osobitnú pozornosť si zaslúžia jednorodičovské domácnosti, ktoré nemali ako rozdeliť nárast povinností počas pandémie. Až 85 % slobodných rodičov v EÚ predstavujú ženy. Podľa štatistík, 48 % slobodných matiek a 32 % slobodných otcov je ohrozených chudobou, v porovnaní s „iba“ 17 % dvojrodičovských domácností. Toto riziko chudoby sa ešte zvyšuje, keď sú rodičia nútení pracovať z domu a zároveň sa starať o deti/vyučovať ich.

Ukazuje sa, že so zatvorenými školami a preťaženými zdravotníckymi zariadeniami je neplatená domáca práca a starostlivosť kritickou oporou boja proti Covid-19. Neplatenú domácu prácu a starostlivosť je potrebné uznať a vziať do úvahy neúmernú záťaž, ktorú na ženy predstavuje a prispôsobiť tomu politiky (nedostatočná pomoc, náhrady mzdy a pod).

Deti v chudobe

V roku 2019 žilo pod hranicou chudoby na Slovensku každé piate dieťa, približne 187 tisíc, 19 % z uvedenej vekovej skupiny. Najviac ohrozené sú domácnosti: – s 3 a viac deťmi – 37,8 % takýchto domácností žije pod hranicou príjmovej chudoby, podiel týchto domácností pod hranicou chudoby posledné roky narastá; – kde deti vychováva len jeden rodič – 32,1 % takýchto domácností žije pod hranicou chudoby, aj v tejto skupine sa situácia dlhodobo zhoršuje.

Situácia rodín so zdravotne postihnutými deťmi

Pandémia výrazne zhoršila aj situáciu rodín s deťmi so zdravotným postihnutím. Na rozdiel od od bežných rodín zažívali výrazné sociálne vylúčenie aj pred pandémiou, tá ho však ešte viac prehĺbila. “Štát neponúkol rodinám s deťmi v tejto ťažkej pandemickej situácii nič, žiadnu štátnu pomoc, opäť štát suplujú neziskové organizácie (materiálna pomoc, vrátane jedla, psychologická pomoc, linky pomoci, online poradenstvo),” hovorí predsedníčka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci. Mnohé rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím nedokážu svojim deťom zabezpečiť potrebné terapie, nakoľko stratili príjem. Náklady rodín, ktoré zabezpečujú základné, teda nie nadštandardné terapie, sa pohybujú vo výške 2 450 EUR ročne a u detí s autizmom až 30 000 ročne.

Útvar hodnoty za peniaze nedávno vypočítal, že rodičia platia z vlastných zdrojov cca 51 miliónov EUR ročne súkromným organizáciám za terapie dôležité pre napredovanie ich detí (výpočet Útvaru hodnoty za peniaze, ktorý vychádza z reálnych čísel a to z počtu detí so ZP a priemerných ročných nákladov rodičov na terapiu detí vo výške cca 2 450 EUR x cca počet detí so ZP do 7 rokov veku; v jednom populačnom ročníku je 4,8 % detí so ZP, čo je cca 21 308 detí so ZP).

V dôsledku nedostupnosti terapií a zatvorených škôl majú osobitný problém rodiny s deťmi s autizmom, zvyšuje sa agresivita detí a aj rodičia sú vystavení obrovskému psychickému tlaku. Zvýšený počet žiadostí o pomoc dostávajú neziskové organizácie práve od rodín s deťmi s PAS. Tieto rodiny sú v súčasnosti úplne vyblokované zo socializácie. “Rodiny, ktoré uviazli v sieti chudoby počas krízy, si terapie môžu dovoliť len tak, že zorganizujú zbierky pre svoje deti. Ľudia prispievajú ľuďom. Ale ja sa pýtam, kde je v takejto chvíli štát?” hovorí L. Ď. Nicholsonová.

Viac..  Odborníci vyzývajú na očkovanie detí proti ochoreniu COVID-19

Plán obnovy – ženy, deti a rodiny

So špecifickými opatreniami na podporu rodín zasiahnutých krízou vláda nepočíta ani v Pláne obnovy. Plán obnovy má slúžiť na zotavenie z pandémie a vyrovnanie reformného dlhu z minulosti, tak aby sme vedeli čeliť digitálnemu a zelenému prechodu, ako aj demografickým výzvam, keďže Slovensko je jednou z najrýchlejšie starnúcich krajín v rámci Únie. Na tento účel dostaneme z Únie približne 5,8 miliardy EUR. “Plán obnovy by mal mať aj silný sociálny rozmer a musí prispievať k zmierňovaniu dopadov krízy. Som presvedčená, že plán obnovy by mal reagovať aj na tých, ktorí sú obzvlášť postihnutí dôsledkami pandémie. Tu mám na mysli najmä jednorodičovské domácnosti, ženy a deti,” hovorí europoslankyňa a dodáva: “Z návrhu plánu, ktorý mám k dispozícií, žiaľ vyplýva, že neobsahuje žiadne špecifické opatrenia na vyrovnanie postavenia žien v spoločnosti. Dokonca sa slovo žena /rod/ alebo dievča vyskytuje v Pláne obnovy iba päťkrát. Vláda v pláne nemyslela ani na špecifické opatrenia pre rodiny s deťmi, nehovoriac o jednorodičovských domácnostiach, ktoré sú dlhodobo ohrozené chudobou”.

Dobré príklady z EÚ krajín, pokiaľ ide o vládnu pomoc rodinám a iné opatrenia:

– Česká republika – Počas obdobia, keď boli zatvorené školy, mali rodičia nárok na dávky, ktoré predstavovali výšku do 80 % dennej mzdy a boli predĺžené z 9 dní do konca školského roka. Okrem toho, vláda prišla s návrhom zákona, ktorým sa zaviedlo substitučné výživné pre osamelých rodičov.

– Cyprus – Vláda deťom v núdzi poskytla tablety zadarmo, aby sa mohli dištančne vzdelávať. Rodičom, ktorí museli ostať doma kvôli starostlivosti o deti, preplatili 60 % mzdy (40 % mal vyplácať zamestnávateľ -od marca do októbra 2020).

– Estónsko – Vláda poskytla finančnú podporu rodičom detí so špeciálnymi potrebami, ktorí museli dočasne prestať pracovať. Okrem toho upravili zákon o rodinných dávkach – pre osamelých rodičov skrátili čakaciu dobu na výživné zo 6 na 3 mesiace.

– Malta – Rodičia, ktorí museli ostať doma so školopovinnými deťmi, dostali týždenný príspevok vo výške 166,15 EUR ak boli zamestnaní na plný úväzok a 103,85 EUR na polovičný.

– Nemecko – Vláda poskytla príspevok vo výške 300 EUR na každé dieťa pod 18 rokov, zjednodušila prístup k ďalším príspevkom pre rodiny v ťažkostiach a poskytla náhradu v prípade straty príjmu z dôvodu starostlivosti o dieťa po dobu 20 týždňov;

– Belgické Ministerstvo pre mládež deklarovalo pracovníkov s mládežou za essential workers;

– Vláda v Lotyšsku spolu s mimovládnymi organizáciami zabezpečila školenie pre učiteľov k dištančnému vzdelávaniu a poskytla tiež počítače pre deti v chudobných rodinách;

– V rámci pomoci pre deti v alternatívnej starostlivosti napr. občianske združenia v Bulharsku pomáhali mladým po ukončení ústavnej starostlivosti s platením nájmu a s prístupom k zdravotnej starostlivosti a ďalšiemu vzdelávaniu;

– V Španielsku organizácie občianskej spoločnosti (Červený kríž, UNICEF, Save the Children) poskytli internetové pripojenie a elektronické zariadenia zraniteľným a sociálne znevýhodneným rodinám; okrem toho boli deti pozývané na účasť na tlačových konferenciách, kde sa mohli pýtať priamo vládnych predstaviteľov

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

cestovanie, letisko

M. Kolíkova predpokladá, že Ústavný súd SR pozastaví účinnosť vyhlášky týkajúcej sa režimu na hraniciach

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) predpokladá, že Ústavný súd SR (ÚS SR) pozastaví …