jurzyca
Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/. PHOTO: redakcia/red.

Eugen Jurzyca: Európsky firmy nútime vyrábať čistými technológiami. Lenže z tretích krajín dovážame ten istý produkt vyrábaný “nečisto”, a to je problém

Globálne klimatické úsilie: Parlament presadzuje uhlíkovú daň na dovoz do EÚ

• zahrnutie všetkých produktov, ktoré pokrýva systém EÚ na obchodovanie s emisiami
• využitie príjmov na väčšiu podporu krokov na dosiahnutie cieľov zelenej dohody
• nastavenie mechanizmu proti jeho zneužitiu na prehĺbenie protekcionizmu

EÚ by mala spoplatniť emisie uhlíka niektorých tovarov dovážaných z krajín, ktoré nedostatočne bojujú proti klimatickým zmenám, vyhlásil Európsky parlament. Poslanci tak chcú podporiť zvýšenie globálnych klimatických ambícií a zabrániť úniku uhlíka z dovážaných produktov.

Parlament prijal nelegislatívne uznesenie požadujúce zavedenie mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach, ktorý by bol v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), pomerom hlasov 444 (za): 70 (proti): 181 (zdržalo sa hlasovania). Poslanci zdôrazňujú, že vyššie ambície EÚ v oblasti zmeny klímy nesmú viesť k presunu výroby za hranice Únie – za účelom využitia laxnejších pravidiel v oblasti skleníkových plynov v krajinách mimo EÚ – a následnému dovozu menej ekologických výrobkov do Únie.

Parlament preto navrhuje spoplatnenie uhlíkovej stopy istých výrobkov, ktoré budú na územie EÚ dovezené z krajín nedostatočne bojujúcich proti klimatickým zmenám. Toto opatrenie by podľa nich mohlo prispieť k zaisteniu celosvetovo rovnakých podmienok a motivovať priemysel v Únii i mimo nej k dekarbonizácii, ktorá pomôže splniť ciele Parížskej dohody.

Uznesenie zdôrazňuje, že nový mechanizmus by mal byť v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie a nemal by sa zneužívať ako nástroj na posilnenie protekcionizmu. Musí byť preto navrhnutý výlučne na presadzovanie cieľov v oblasti klímy. Príjmy z mechanizmu by mali byť súčasťou koša vlastných zdrojov, ktoré sa využijú na zvýšenie podpory dosahovania cieľov Európskej zelenej dohody z rozpočtu EÚ.

Naviazanie mechanizmu na systém obchodovania s emisiami

Nový mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach by mal byť súčasťou širšej priemyselnej stratégie EÚ a mal by sa týkať dovozu všetkých výrobkov a komodít, na ktoré sa vzťahuje systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS). Podľa poslancov by sa už v roku 2023 – po posúdení vplyvu – mal vzťahovať na odvetvie energetiky a energeticky náročné priemyselné odvetvia ako výroba cementu, ocele, hliníka, rafinácia ropy, výroba papiera, skla, chemikálií a hnojív. Ide o sektory, ktoré naďalej dostávajú značné bezodplatné prídely emisných kvót a stále predstavujú 94% priemyselných emisií Únie.

Viac..  Pandora Papers: Parlament požaduje vyšetrovanie, rázny postup a nové pravidlá

Naviazanie dovozného uhlíkového poplatku na cenu kvót v rámci ETS pomôže podľa poslancov v boji proti úniku uhlíka. Zákonodarcovia však zároveň zdôraznili, že mechanizmus nesmie viesť k dvojitej ochrane zariadení v EÚ.

Vyhlásenie spravodajcu

„Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach je skvelou príležitosťou na vyriešenie problémov týkajúcich sa klímy, priemyslu, zamestnanosti, odolnosti, suverenity a presunu výroby. Nesmieme byť viac naivní a uplatňovať rovnaký uhlíkový poplatok na produkty vyrobené v EÚ aj mimo nej, aby sme zaistili, že najviac znečisťujúce odvetvia sa budú podieľať na boji proti klimatickým zmenám a budú inovovať smerom k nulovým emisiám uhlíka. Je to naša najlepšia šanca na zotrvanie pod hranicou oteplenia o 1,5°C, tlačiac pritom našich obchodných partnerov k rovnakým ambíciám, pokiaľ chcú vstúpiť na trh EÚ,‟ uviedol spravodajca Yannick Jadot (Zelení/EFA, FR).

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

panama-papers

Pandora Papers: Parlament požaduje vyšetrovanie, rázny postup a nové pravidlá

Európsky parlament vo štvrtok vyzval na dôkladné vyšetrenie každého protiprávneho konania, ktoré bolo odhalené v …