vedec
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska rada pre inováciu má pomôcť transformovať vedecké nápady na prelomové inovácie


Európska komisia vo štvrtok na online podujatí spustila Európsku radu pre inováciu (EIC) s rozpočtom vo výške 10 miliárd EUR (v bežných cenách) na roky 2021 – 2027 s cieľom rozvíjať a rozširovať prelomové inovácie. EIC, ktorá vychádza z úspešného pilotného projektu v rámci programu Horizont 2020, nie je len novinkou programu Horizont Európa, ale je jedinečná aj vo svete: spojuje výskum nových technológií s programom Akcelerátor a špecializovaným kapitálovým fondom, fondom Európskej rady pre inováciu, aby pomohla rozširovať inovatívne startupy a malé a stredné podniky (MSP). Fondu EIC budú pridelené približne 3 miliardy EUR z rozpočtu EIC.

Vo štvrtok sa okrem toho uverejňuje prvý ročný pracovný program EIC, ktorý v roku 2021 otvára možnosti financovania vo výške 1,5 miliardy EUR. Zároveň sa začína obdobie podávania prihlášok pre dve ocenenia, a to Cenu EÚ pre ženy inovátorky a Európske hlavné mesto inovácií.

Margrethe Vestagerová, výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek uviedla: „Teraz máme fond na podporu malých a stredných podnikov, ktoré prinášajú prelomové inovácie, na zabezpečenie prístupu ku kapitálu a na rozširovanie činnosti inovatívnych startupov. Toto je spôsob, ako premeniť výsledky výskumu na podnikateľské príležitosti a rozvíjať vízie pre technologické a inovačné prelomové objavy.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti vyhlásila: „Európska rada pre inováciu je najambicióznejšou iniciatívou Európy na podporu prelomových objavov, ktoré Európa potrebuje, aby sa zotavila z hospodárskej krízy a urýchlila prechod na zelené a digitálne hospodárstvo. Vďaka investíciám do vizionárskeho výskumu a inovačných spoločností posilní európsku technologickú suverenitu, rozšíri činnosť stoviek najsľubnejších európskych startupov a pripraví pôdu pre nadchádzajúci európsky inovačný priestor.

Európska rada pre inováciu využíva poznatky a výsledky, ku ktorým sa dospelo počas jej pilotnej fázy v období 2018 – 2021. Vďaka rozpočtu vo výške 3,5 miliardy EUR podporila vyše 5 000 MSP a startupov, ako aj viac než 330 výskumných projektov.

Hlavné novinky Európskej rady pre inováciu

Európska rada pre inováciu (EIC) má viacero prvkov, ktoré jej umožňujú jedinečným spôsobom podporovať priekopnícke podniky a projekty.

Z nástroja EIC Akcelerátor sa podporujú MSP, najmä startupy a spin-off podniky, aby rozvíjali a rozširovali prelomové inovácie. EIC Akcelerátor využíva nový systém na podávanie žiadostí, ktorý je ústretový voči inováciám a na základe ktorého môžu startupy a MSP kedykoľvek požiadať o financovanie prostredníctvom zjednodušeného postupu.
Tím programových manažérov EIC bude zodpovedný za rozvíjanie vízií pre technologické a inovačné prelomové objavy (ako je bunková a génová terapia, zelený vodík a nástroje na liečbu ochorení mozgu), správu portfólií projektov EIC a združovanie zainteresovaných strán s cieľom pretaviť tieto vízie do praxe. Nový systém financovania EIC Transformácia pomôže premeniť výsledky výskumu (z nástroja EIC Prieskumník a Európskej rady pre výskum) na inovácie (spin-off podniky, obchodné partnerstvá atď.).
Zavádzajú sa nové opatrenia na podporu žien inovátoriek, medzi ktoré patrí program pre ženy na vedúcich pozíciách. V partnerstve so sieťou Enterprise Europe Network sa budú talentované ženy inovátorky, ako aj inovatívne MSP z menej známych regiónov podnecovať k tomu, aby si podávali žiadosti o financovanie, čo pomôže prekonať rozdiely v oblasti inovácií.
Poradný výbor EIC, ktorý pozostáva z popredných inovátorov, realizuje stratégiu Európskej rady pre inováciu a poskytuje poradenstvo o jej vykonávaní (pozri dnešné vyhlásenie poradného výboru EIC).

Možnosti financovania v roku 2021

Možnosti financovania, ktoré boli dnes oznámené v prvom pracovnom programe Európskej rady pre inováciu, zahŕňajú:

Financovanie z nástroja EIC Akcelerátor vo výške 1 miliardy EUR sa poskytuje startupom a MSP na vývoj a rozširovanie inovácií s veľkým vplyvom, ktoré majú potenciál vytvárať nové trhy alebo prevratným spôsobom meniť existujúce trhy. Ide o jedinečné kombinované financovanie s využitím vlastného kapitálu (alebo kvázi kapitálu, ako sú konvertibilné úvery) vo výške od 0,5 milióna EUR do 15 miliónov EUR. Poskytuje sa z fondu EIC vo forme grantov, a to až do výšky 2,5 milióna EUR. Z uvedeného finančného krytia vo výške 1 miliardy EUR je 495 miliónov EUR vyčlenených na prelomové inovácie súvisiace s Európskou zelenou dohodou a strategickými digitálnymi a zdravotníckymi technológiami.
Z nástroja EIC Prieskumník pre multidisciplinárne výskumné tímy s finančným krytím 300 miliónov EUR sa financuje realizácia vizionárskeho výskumu, ktorý má potenciál viesť k prelomovým technologickým objavom. Výskumné tímy môžu požiadať o granty až do výšky 4 milióny EUR. Väčšina finančných prostriedkov sa prideľuje prostredníctvom otvorených výziev bez vopred stanovených tematických priorít, ale 132 miliónov EUR je vyčlenených na riešenie piatich výziev nástroja EIC Prieskumník: uvedomelá umelá inteligencia, nástroje na meranie aktivity mozgu, bunková a génová terapia, zelený vodík a inžinierske živé materiály.
Z nástroja EIC Transformácia s finančným krytím 100 miliónov EUR sa financuje premena výsledkov výskumu na inovačné príležitosti. Prvá výzva v rámci nástroja EIC Transformácia sa zameria na výsledky, ktoré sa dosiahli v rámci pilotných projektov nástroja EIC Prieskumník a projektov Európskej rady pre výskum zameraných na overenie koncepcie, s cieľom zdokonaliť technológie a zabezpečiť obchodné využitie pre konkrétne aplikácie.
Všetky projekty Európskej rady pre inováciu majú prístup k službám podnikateľskej akcelerácie, ktoré zahŕňajú služby koučov a mentorov, prístup k odborným poznatkom, príležitosti na partnerstvá s podnikmi, investormi a inými subjektmi a celý rad ďalších služieb a podujatí.

Viac..  V Bruseli a v celej EÚ sa koná historicky prvý festival Nového európskeho Bauhausu

Ocenenia Európskej rady pre inováciu

Súčasťou Európskej rady pre inováciu sú viaceré ocenenia, ktorými sa vyzdvihujú osoby, ktoré utvárajú budúcnosť inovácií v Európe.

Cena EÚ pre ženy inovátorky sa udeľuje najtalentovanejším podnikateľkám z celej EÚ a krajín pridružených k programu Horizont Európa, ktoré založili úspešnú spoločnosť a uviedli inovácie na trh. Cena Európske hlavné mesto inovácií (iCapital) vyzdvihuje úlohu, ktorú mestá zohrávajú pri formovaní miestneho inovačného ekosystému a podpore prelomových inovácií. Tohto roku sa zavádza nová kategória pod názvom Európske vychádzajúce mesto inovácií, ktorá sa zameriava na obce a mestá s viac než 50 000 a menej než 250 000 obyvateľmi.
Cieľom súťaže Európske sociálne inovácie je stimulovať, podporovať a odmeňovať sociálne inovácie, ktoré ľuďom a organizáciám pomáhajú identifikovať, rozvíjať a posilňovať zručnosti, ktoré budú potrebovať na prispôsobenie sa meniacemu sa svetu a prosperovanie v ňom. Európska cena v oblasti inovačného obstarávania oceňuje úsilie verejných a súkromných obstarávateľov v celej Európe o podporu inovačného obstarávania a inovatívnych spôsobov obstarávania riešení. Od dnešného dňa možno začať podávať prihlášky do súťaže o Cenu EÚ za ženy inovátorky a ocenenie Európske hlavné mesto inovácií, pričom ďalšie dve súťaže budú vyhlásené neskôr.

Súvislosti
Komisia spustila v roku 2018 v rámci programu Horizont 2020 pilotný projekt Európskej rady pre inováciu s cieľom podporiť najtalentovanejších európskych inovátorov, ktorí rýchle a účinne rozširujú prelomové a prevratné inovácie, a vyčlenila naň rozpočet vo výške 3,5 miliardy EUR. Ďalšie informácie o pilotnom projekte Európskej rady pre inováciu možno nájsť v správe o vplyve.

Po uvedení do činnosti sa 19. marca uskutoční deň pre žiadateľov, na ktorom možno získať bližšie informácie o tom, ako Európska rada pre inováciu funguje, ako možno požiadať o financovanie, a kto je naň oprávnený. Na jednotlivých sedeniach sa budú poskytovať informácie o možnostiach financovania výskumných tímov, startupov, MSP a investorov.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

vyskum

Komisia v roku 2021 podporuje výskumníkov a organizácie sumou 822 miliónov eur

Komisia oznámila nové výzvy na podporu odbornej prípravy, zručností a kariérneho rastu výskumných pracovníkov v …