energeticka unia
Ilustračné PHOTO: © European Union

Správa EK potvrdzuje úspech nástroja SURE pri ochrane pracovných miest a príjmov

Komisia uverejnila svoje prvé predbežné posúdenie vplyvu nástroja SURE vo výške 100 miliárd eur určeného na ochranu pracovných miest a príjmov postihnutých pandémiou COVID-19.

V správe sa uvádza, že nástroj SURE úspešne zmiernil závažné sociálno-ekonomické dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Pomohol zabezpečiť, aby bol nárast nezamestnanosti v prijímajúcich členských štátoch počas krízy výrazne nižší ako počas celosvetovej finančnej krízy, a to aj napriek tomu, že zaznamenali výraznejšie zníženie HDP.

Nástroj SURE je základným prvkom komplexnej stratégie EÚ v oblasti ochrany občanov a zmierňovania výrazne negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19. Poskytuje finančnú podporu vo forme úverov, ktoré poskytuje EÚ za výhodných podmienok členským štátom na financovanie vnútroštátnych režimov skráteného pracovného času a iných podobných opatrení, ktoré sú zamerané na zachovanie zamestnanosti a podporu príjmov, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj určité opatrenia súvisiace so zdravím. Komisia doteraz navrhla celkovú finančnú podporu vo výške 90,6 miliardy eur pre 19 členských štátov. V rámci nástroja SURE je stále možné sprístupniť finančnú pomoc vo výške viac ako 9 miliárd eur a členské štáty môžu stále predkladať žiadosti o podporu. Komisia je pripravená posúdiť dodatočné žiadosti členských štátov v reakcii na opätovný výskyt infekcií COVID-19 a nové obmedzenia.

Hlavné zistenia

V správe Komisie sa uvádza, že v roku 2020 bolo vďaka nástroju podporených 25 až 30 miliónov ľudí. To predstavuje približne štvrtinu celkového počtu zamestnaných osôb v 18 prijímajúcich členských štátoch. Takisto sa v nej odhaduje, že nástroj SURE využilo 1,5 až 2,5 milióna firiem postihnutých pandémiou COVID-19, čo im umožnilo neprepúšťať svojich zamestnancov.

Vďaka vysokému úverovému ratingu EÚ členské štáty ušetrili použitím nástroja SURE približne 5,8 miliardy eur na úrokových platbách v porovnaní s tým, ak by samy vydali štátny dlh. Budúce úhrady pravdepodobne prinesú ďalšie úspory. Zo spätnej väzby od príjemcov vyplýva, že podpora z nástroja SURE zohrala dôležitú úlohu pri vytváraní ich režimov skráteného pracovného času a pri zvyšovaní ich pokrytia a objemu.

Dnešná správa sa vzťahuje aj na operácie prijímania a poskytovania pôžičiek na financovanie nástroja SURE. Uvádza sa v nej, že dopyt po nástroji zo strany členských štátov bol silný, pričom viac ako 90 % celkového finančného krytia vo výške 100 miliárd eur, ktoré je k dispozícii v rámci nástroja SURE, už bolo pridelených. Podobne výrazný bol aj záujem investorov o dlhopisy vydané v rámci nástroja SURE. Do dátumu uzávierky správy získala Komisia 53,5 miliardy eur v prvých štyroch emisiách, pri ktorých dopyt presahoval ponuku v priemere viac ako desaťnásobne. Všetky financie boli získané ako sociálne dlhopisy, čo dáva investorom dôveru v to, že ich peniaze smerujú na opatrenia so skutočným sociálnym cieľom, ktoré v čase krízy udržujú príjmy rodín. Schopnosť EÚ získavať peniaze pre nástroj SURE bola podporená zárukou vo výške 25 miliárd eur od všetkých členských štátov, čo je silný signál európskej solidarity.

Vyjadrenia členov kolégia komisárov:

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis povedal: „Iniciatíva SURE preukázala svoju hodnotu tým, že počas krízy pomohla udržať ľudí na pracovných miestach a pomohla podnikom fungovať. Nástroj SURE, ktorý bola navrhnutý ako jedna z troch záchranných sietí na riešenie krátkodobých dôsledkov krízy, úspešne podporil desiatky miliónov ľudí a firiem v celej EÚ, pričom ich chránil pred rizikom nezamestnanosti a chránil ich živobytie. V rámci úsilia o oživenie budeme pokračovať v opatreniach na podporu oživenia hospodárstva sprevádzaného tvorbou veľkého počtu pracovných miest a na poskytovanie aktívnej podpory pracovníkom a trhom práce.“

Johannes Hahn, komisár pre rozpočet a administratívu, v tejto súvislosti dodal: „Komisia po prvýkrát v histórii emitovala sociálne dlhopisy na trhoch s cieľom získať peniaze, ktoré prispeli k udržaniu pracovných miest počas krízy. Ako vyplýva zo správy o európskom nástroji dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE), pozitívny vplyv na spoločnosti a ich zamestnancov je konkrétny a hmatateľný.“

Viac..  Európska únia zmierni reštrikcie pri exporte vakcín proti koronavírusu

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit vyhlásil: „Dnešná správa potvrdzuje, že nástroj SURE úspešne chráni pracovné miesta a príjmy pred ešte väčšími otrasmi počas pandémie. Nástroj SURE bola prijatý a implementovaný vo veľmi krátkom čase, čo členským štátom umožnilo rýchlo reagovať na krízu. Tento inovatívny nástroj využili milióny pracovníkov a spoločnosti, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby. Rôzne modely skráteného pracovného času, ktoré členské štáty zaviedli s finančnou podporou z nástroja SURE, pomohli zachovať zručnosti v spoločnostiach, ktoré budú potrebné na výrazné oživenie.“

Paolo Gentiloni, komisár pre hospodárstvo uviedol: „Program SURE zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb pred najhoršími účinkami hospodárskeho otrasu spôsobeného pandémiou. V dnešnej správe sa uvádza, že tento prelomový európsky systém využilo až 30 miliónov ľudí a takmer 2,5 milióna firiem v 18 krajinách EÚ. A členské štáty ušetrili približne 5,8 miliardy eur tým, že si tieto peniaze požičali od EÚ, a nie na trhoch. V súčasnosti očakávame spustenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a nástroj SURE ponúka povzbudzujúci príklad toho, čo môže európska solidarita priniesť našim občanom.“

Súvislosti

Komisia 2. apríla 2020 navrhla nariadenie o nástroji SURE ako súčasť počiatočnej reakcie EÚ na pandémiu. Rada ho prijala 19. mája 2020 ako silný znak európskej solidarity a stal sa dostupným po tom, ako všetky členské štáty 22. septembra 2020 podpísali dohody o zárukách. Prvá úhrada sa uskutočnila päť týždňov po sprístupnení nástroja SURE.

Dnešná správa je prvou polročnou správou o nástroji SURE adresovanou Rade, Európskemu parlamentu, Hospodárskemu a finančnému výboru (EFC) a Výboru pre zamestnanosť (EMCO). Podľa článku 14 nariadenia o nástroji SURE je Komisia právne viazaná vydať takúto správu do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol nástroj sprístupnený. Ďalšie správy budú nasledovať každých šesť mesiacov, kým bude nástroj SURE prístupný.

Komisia okrem 18 členských štátov, o ktorých sa v správe píše, ponúkla poskytnutie finančnej pomoci 19. členskému štátu – Estónsku, a to vo výške 230 miliónov eur. Komisia okrem toho od dátumu uzávierky správy získala aj ďalších 9 miliárd eur z dlhopisov v rámci nástroja SURE. Úplný prehľad finančných prostriedkov získaných pri každej emisii a prijímajúcich členských štátoch je k dispozícii online.

Komisia 4. marca predložila odporúčanie Komisie týkajúce sa účinnej aktívnej podpory zamestnanosti po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (EASE). Načrtáva sa v ňom strategický prístup k postupnému prechodu od núdzových opatrení prijatých na zachovanie pracovných miest počas pandémie k novým opatreniam potrebným na oživenie hospodárstva, ktoré by sprevádzala tvorba veľkého počtu pracovných miest. Komisia prostredníctvom odporúčania EASE podporuje vytváranie a zmeny pracovných miest, a to aj smerom k digitálnemu a ekologickému sektoru. Jej tri politické odporúčania pozostávajú z náborových stimulov a podpory podnikania, možností na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu a rozšírenej podpory zo strany služieb zamestnanosti.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia predĺžila platnosť dočasného rámca štátnej pomoci počas pandémie

Európska komisia dnes rozhodla o predĺžení platnosti dočasného rámca štátnej pomoci (ktorého platnosť má podľa súčasných pravidiel uplynúť …