Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europarlament prekonal ďalšiu prekážku na ceste k plánu obnovy Únie

Európsky parlament schválil tri právne predpisy v oblasti implementácie systému vlastných zdrojov EÚ, čím pripravil pôdu pre reformu financovania Únie a zavedenie nových zdrojov jej príjmov.

Poslanci v stredu a vo štvrtok schválili jedno vykonávacie a dve operačné nariadenia týkajúce sa metód výberu alebo sprístupňovania osobitných vlastných zdrojov, ktoré tvoria príjem do rozpočtu EÚ. Všetky tri právne predpisy sú spojené s kľúčovým rozhodnutím o vlastných zdrojoch, ktoré Parlament schválil v septembri a Rada v decembri minulého roka. V súčasnosti prebieha ratifikácia tohto rozhodnutia členskými štátmi – do 18. marca ho ratifikovalo 13 z 27 krajín EÚ (podrobnejšie informácie o ratifikácii sú k dispozícii tu).

Schválené nariadenia zahŕňajú ustanovenia o výpočte a zjednodušení príjmov EÚ, riadení peňažných tokov a právach týkajúcich sa monitorovania a inšpekcie. Tie sú potrebné na zaistenie bezproblémového fungovania zreformovaného systému príjmov rozpočtu EÚ.

Poslancami aktuálne schválený balík opatrení vstúpi do platnosti bezprostredne po tom, ako členské štáty ratifikujú rozhodnutie o vlastných zdrojoch, účinnosť však nadobudne spätne od 1. januára 2021. Zavedie sa ním nový poplatok za plasty ako prvý z rôznych nových zdrojov príjmov EÚ, ktoré budú zavádzané postupne – do roku 2026. Rozhodnutie o vlastných zdrojoch umožní Únii požičať si 750 miliárd eur na financovanie plánu obnovy EÚ pre budúce generácie.

Vyhlásenia spravodajcov

„Európsky parlament opäť raz udáva tón. Schválenie tohto balíka opatrení znamená, že systém vlastných zdrojov EÚ prispeje k vytvoreniu plánu obnovy EÚ pre budúce generácie, len čo členské štáty ratifikujú rozhodnutie o vlastných zdrojoch. Dnešné hlasovanie nám pripomenulo, že ak chceme plán obnovy skutočne zrealizovať, musíme konať rýchlo a rázne,” uviedol spravodajca José Manuel Fernandes (EPP, PT).

„Parlament opäť koná rýchlo, aby sa plán obnovy mohol stať skutočnosťou. Vyzývame teraz všetky členské štáty, aby čo najskôr ratifikovali plán obnovy. Nemôžeme si dovoliť žiadny odklad. Navyše decembrová dohoda o splácaní zaväzuje Komisiu predložiť v júni tohto roka návrh o digitálnej dani EÚ bez ohľadu na to, čo sa stane na úrovni OECD,” uviedla spravodajkyňa Valérie Hayer (RE, FR).

Výsledky hlasovaní

Parlament schválil nariadenie o výpočte vlastného zdroja založeného na odpade z plastových obalov pomerom hlasov 540 (za): 109 (proti): 38 (zdržalo sa hlasovania). Poslanci odobrili nariadenie stanovujúce vykonávacie opatrenia pre systém vlastných zdrojov EÚ pomerom hlasov 560 (za): 48 (proti): 82 (zdržalo sa hlasovania). Nariadenie o výbere vlastných zdrojov EÚ pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty plénum prijalo pomerom hlasov 552 (za): 69 (proti): 67 (zdržalo sa hlasovania).

Súvislosti

Počas rokovaní o dlhodobom rozpočte EÚ (Viacročnom finančnom rámci) na obdobie rokov 2021 – 2027 sa poslancom podarilo presadiť právne záväzný kalendár zavádzania nových zdrojov príjmov EÚ. Tento plán zavedenia vlastných zdrojov Únie počíta s tromi krokmi:

Prvý krok (2021): predstavenie príspevku z plastov v januári 2021, predloženie nových legislatívnych návrhov týkajúcich sa mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach, digitálnej dane a systému na obchodovanie s emisiami do júna 2021;

Druhý krok (2022 a 2023): Rada prerokuje tieto nové zdroje príjmov najneskôr do 1. júla 2022 s cieľom zaviesť ich do 1. januára 2023;

Tretí krok (2024 – 2026): Komisia do júna 2024 navrhne ďalšie nové vlastné zdroje financovania EÚ, ktorých súčasťou by mohla byť daň z finančných transakcií a finančný príspevok súvisiaci s podnikovým sektorom alebo nový spoločný základ dane z príjmov právnických osôb. Rada prerokuje tieto nové zdroje príjmov EÚ najneskôr do 1. júla 2025 s cieľom zaviesť ich do 1. januára 2026.

Postup: Konzultácia (2x) a súhlas (1x) Typ dokumentov: Nariadenie (3x)

REAKCIE SK POSLANCOV EP

Michal ŠIMEČKA (RE) Posilnenie vlastných zdrojov EÚ je dobrou správou pre celú Európu. Umožní to Únii splácať úvery za Fond obnovy namiesto zaťažovania rozpočtov členských štátov. Nové zdroje totiž pochádzajú najmä od internetových gigantov ako Google a Facebook, ktorí sa snažia vyhýbať férovému zdaneniu, či od firiem importujúcich do Európy lacný tovar za cenu bezohľadnosti k životnému prostrediu. Nové zdroje tiež potvrdzujú, že členské štáty vidia svoju dlhodobú budúcnosť v silnej a prepojenej Únii.

Monika BEŇOVÁ (S/D) Vlastné zdroje EÚ majú predstavovať niečo viac ako desatinu nového európskeho rozpočtu. Ich reforma má prispieť aj k modernizácii systému financovania. V priebehu tohto roka by sa mali zaviesť poplatky za nerecyklované plasty. Úprava sa bude týkať aj vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty. Ďalšie návrhy zo strany Komisie sa budú zameriavať na oblasť digitálnej dane a tzv. uhlíkového cla na hraniciach EÚ na dovážané tovary z krajín mimo Únie. To môže pomôcť pri napĺňaní klimatických cieľov a zároveň pri ochrane európskych priemyselných výrobcov a posilňovaní ich konkurencieschopnosti.

Peter POLLÁK (EPP) Pandemická kríza sa priamo dotýka oblasti vlastných zdrojov EÚ. Reforma tejto oblasti je preto namieste.Pred nami je ambiciózny Plán Obnovy EÚ, ktorý si vyžadoval masívnu mobilizáciu finančných zdrojov pre naše ekonomiky, zdravotné systémy, malé a stredné podniky, rodín, mladých,, zraniteľné skupiny, atď.Tieto náklady budú musieť byť z niečoho splatené. Ak to má byť aj z daní spoločností, ktoré znečisťujú prostredie, ako napr. dane z plastov, alebo uhlíkovej dane, tak to len vítam.

Miriam LEXMANN (EPP) Hovoríme tu o posilnení spoločného príjmu Únie a prijímame nevyhnutnú legislatívu, aby Únia mohla mať aj vlastné príjmy z nových zdrojov, napr. z poplatku za nerecyklovaný odpad z plastových obalov, ktoré pomôžu splácať Plán obnovy EÚ. Zdôrazňujem však, že daňová politika naďalej musí zostať v plnej kompetencii členských štátov  Myslím si tiež, že v tejto otázke je nevyhnutné začať sa zaoberať okrem iného aj otázkou daňových rajov, a tým, ako naše firmy tieto daňové raje využívajú. Mali by sme predovšetkým myslieť na poriadok v existujúcej štruktúre príjmov, aby spoločnosti platili skutočné dane tam, kde vytvoria zisk.

Viac..  Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Ivan ŠTEFANEC (EPP) Európska únia dlhodobo hľadá vlastné zdroje financovania, ktoré budú nezávislé od nespoľahlivých platieb členských štátov. Potreba financovania Fondu obnovy je príležitosťou tieto procesy urýchliť. Z dôvodu fiškálnej neutrality by sme sa mali zamerať najmä na získavanie zdrojov z nerecyklovateľných materiálov, či z uhlíkového cla pri vstupe na spoločný európsky trh.

Vladimír BILČÍK (EPP) Fond obnovy je veľkou zásluhou Európskej únie a Slovensko z neho bude výrazne profitovať. Teraz je rad na členských štátoch, aby rýchlo ratifikovali nástroj, na základe ktorého bude môcť byť Fond obnovy financovaný. Zatiaľ tak nespravila ani polovica členských štátov a dúfam, že tak urobia čo najskôr, aby Fond obnovy mohol byť použitý bez zbytočných prestojov. Vítam, že fond obnovy má byť financovaný zo spoločných európskych daní za digitálne služby, produkciu CO2 a za plasty.

Martin HOJSÍK  (RE) Vlastné zdroje EÚ, predovšetkým príjmy z Nástroja uhlíkovej spravodlivosti (CBAM) alebo dane z recyklovaných plastov, považujem za správny a dôležitý krok. Pomôže nám ako Únii byť menej vystavení riziku, že sa nás dotknú prípadné politické turbulencie niektorého z členských štátov. Tento návrh nám súčasne pomôže lepšie napĺňať princíp znečistovateľ platí. 

Miroslav ČÍŽ (S/D) Pred dvomi rokmi bola nová mapa pre systém vlastných zdrojov zrejme vnímaná najmä ako nástroj pre financovanie zelenej transformácie. Dnes sa nachádzame v situácii, v ktorej sme si požičali miliardy pre program Next Generation EU (najväčší stimulačný balík v histórií EÚ financovaný z rozpočtu), aby sme  udržali naše ekonomiky nad vodou. Keďže ratifikácia systému vlastných zdrojov podmieňuje spustenie programu Next Generation EU, bude  najbližšie obdobie kľúčové, aby štáty ratifikovali tento dokument  a EÚ sa priblížila k riešeniu, ako financovať svoje novovzniknuté dlhy. V tejto chvíli sa zaoberáme hlavne novou „daňou” na nerecyklovaný plastový odpad. Ja osobne dlhodobo podporujem digitálne zdaňovanie, ale aj férovosť vyplývajúcu z mechanizmu kompenzácie uhlíka na hranici, ktoré sa plánujú na nadchádzajúce obdobie.

Robert HAJŠEL (S/D) Viac ako  6 miliárd z Fondu obnovy, určených pre Slovensko je nielen neopakovateľnou príležitosťou k obnove našej ekonomiky utlmenej pandémiou koronavírusu, ale aj injekciou na odštartovanie skutočnej modernizácie celej spoločnosti. Samozrejme, podmienkou je, že slovenská vláda upraví svoj plán obnovy tak, aby sa tieto peniaze využili čo najúčinnejšie a v prospech slovenských občanov a podnikov. Účinné využitie je o to potrebnejšie, že peniaze z Fondu obnovy budú pochádzať z pôžičiek EÚ na finančných trhoch a bude treba ich na úrovni EÚ splácať. Práve tu nám veľmi pomôže vytvorenie nových príjmov rozpočtu EÚ, nazývaných vlastnými zdrojmi rozpočtu, ako je  je daň z nerecyklovaných plastov, daň z obchodovania s emisiami, výraznejšie zdanenie digitálnych gigantov. Preto sa pripájam k výzve, aby členské štáty čo najskôr ratifikovali zavedenie  týchto vlastných zdrojov a tým nielen urýchlili možnosť čerpania z Fondu obnovy, ale umožnili aj ich ľahšie splácanie.

Eugen JURZYCA (ECR) Dane by sa mali vyberať tam, kde je to efektívne, nie tam, kde práve vznikol nový fond. Podľa štúdie renomovaného inštitútu Bruegel jedinou vhodnou navrhovanou daňou na európskej úrovni sú výnosy z emisných povoleniek.  Podľa mňa by tiež malo platiť, že výber daní by sa nemal presúvať z členských štátov na EÚ, kým sa nepreukáže, že Komisia s nimi narába efektívnejšie, než členské štáty. Zatiaľ sa to tak nejaví: V prieskume realizovanom agentúrou Focus sme sa v novembri občanov SR opýtali, či jedno euro financované zo štátneho rozpočtu prinesie občanom viac ako jedno euro financované z eurofondov alebo naopak. Väčšina respondentov, ktorí hovoria, že problematiku EÚ sledujú často  (50.2 % vs. 39.8 %)  si myslí, že jedno euro financované zo štátneho rozpočtu prinesie Slovensku viac ako jedno euro financované z eurofondov.

Michal WIEZIK (EPP) Tri nariadenia Rady o ktorých sa na plenárnom zasadnutí hlasuje, sú súčasťou nového rozhodnutia o vlastných zdrojoch, prijatého v decembri 2020. Novinkou je príspevok založený na množstve odpadu z nerecyklovateľných plastov.  Cieľom má byť motivácia krajiny viac recyklovať a vytvárať menej plastového odpadu. Schválenie týchto technických ustanovení je len ďalším krokom k naštartovaniu obnovy ekonomík EÚ. Dôležitá bude rýchla ratifikácia vlastných zdrojov národnými parlamentami ćlenských štátov. Ide o nevyhnutný krok, aby Únia v budúcnosti zvládla splatiť pôžičky, ktoré potrebuje na finančné pokrytie 750-miliardového Plánu obnovy EÚ.  Zatiaľ tak urobila menej ako polovica členských štátov. Ministerstvo financií SR nateraz navrhuje termín na ratifikáciu na koniec mája 2021. V takom prípade by sa nemusel stihnúť cieľ Komisie naštartovať nástroj obnovy do leta 2021. Európsky parlament vyzýva členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby s ratifikáciou neotáľali a urobili tak čo najskôr.

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ (ECR) Na plenárnom zasadnutí sme hlasovali o troch nariadeniach týkajúcich sa implementačných pravidiel pre upravený systém vlastných zdrojov EÚ. Ten Rada schválila v decembri minulého roka a v členských štátoch momentálne prebieha jeho ratifikácia. Nariadenia stanovujú zjednodušený spôsob výpočtu príjmov EÚ, ako aj pravidlá v oblasti monitorovania a kontroly, bez nich by teda rozpočet EÚ nemohol riadne fungovať. Týkajú sa už aj nového. vlastného zdroja, ktorým bude príspevok založený na nerecyklovanom odpade z plastových obalov. Ten má členské štáty motivovať k nižšej spotrebe jednorazových plastov a k väčšiemu dôrazu na recykláciu.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

pollak

Peter Pollák: Prvých 15 miliónov EUR z plánu obnovy pôjde pre sociálne znevýhodnené deti. VIDEO

Zdieľaj článok na Facebooku Zadajte Váš e-mail a odoberajte zadarmo spravodajstvo z EÚ Zaujímam sa …