8. ministerská konferencia FOREST EUROPE. PHOTO: MŽP SR

V Bratislave sa rozhodlo o budúcnosti európskeho lesníctva

Adaptácia lesov na klimatickú zmenu a ich rozvoj v prospech spoločnosti boli vo štvrtok úspešne spečatené v dvoch zásadných dokumentoch. Bratislavská ministerská deklarácia a Bratislavská ministerská rezolúcia boli jednohlasne prijaté a podpísané signatármi 8. ministerskej konferencie FOREST EUROPE, ktorú organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v spolupráci s nemeckým Federálnym ministerstvom pre potraviny a pôdohospodárstvo. Podujatie sa vzhľadom na pandemickú situáciu uskutočnilo v online priestore a bolo vyústením 5-ročného slovenského predsedníctva v tomto medzivládnom politickom procese na úrovni ministrov pan-Európskeho priestoru.

„Budúcnosť, akú si želáme – lesy, aké potrebujeme,“ bolo sprievodné motto oboch rokovacích dní 8. ministerskej konferencie FOREST EUROPE, ktorej sa zúčastnilo približne 200 účastníkov zo 40 európskych štátov a 2 pozorovateľských krajín (Austrália a Čína). Do diskusie sa zapojilo  aj 15 pozorovateľských organizácií, ako je FAO, Environmentálny program OSN, zástupcovia vlastníkov lesov v Európe, Európske združenie PRO Silva, certifikačné schémy FSC a PEFC a mnohé ďalšie  Podujatie sa vzhľadom na situáciu konalo v online priestore a jeho organizátorom bolo MPRV SR. Summit sa konal v spolupráci s nemeckým Federálnym ministerstvom pre potraviny a pôdohospodárstvo.

V závere dvojdňového summitu ministrov boli signatármi procesu  prijaté a podpísané významné dokumenty, ktoré zásadne prispejú k ochrane, udržateľnosti, ako aj k rozvoju európskych lesov pre zdravie a prosperitu ďalších generácií. Ministerské dokumenty zhŕňajú odporúčania viacerých expertných skupín, ako i závery mnohých zasadnutí reprezentantov signatárskych krajín a pozorovateľov počas uplynulých 5 rokov slovenského predsedníctva.

„Veľmi ma teší, že nosnou témou tejto ministerskej konferencie bola práve budúcnosť európskeho lesníctva. Oceňujem, že ministri a pozorovatelia počas konferencie kládli veľký dôraz na nevyhnutnosť adaptáciu lesných ekosystémov a ich manažmentu vo vzťahu k prebiehajúcim klimatickým zmenám. Dominovali témy biodiverzity, bioekonomiky, holistických a participatívnych prístupov, ekosystémových služieb, dekarbonizácie, certifikácie a tiež digitalizácie. Diskutujúci tohto vysokého politického fóra poukazovali na nevyhnutnosť navyšovania podpory pre starostlivosť o lesy a ich ochranu. Efektívnejšia implementácia výsledkov vedy a výskumu do vzdelávania i praxe bola vnímaná za rovnako dôležitú, ako využiteľnosť produktov lesa a dreva  vrátane udržania a podpory zelených pracovných miest,“uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský na tlačovej konferencii, ktorý zároveň vyjadril nádej, že na jeseň 2021 sa ministri procesu FOREST EUROPE už budú môcť stretnúť aj osobne na Slovensku.

BRATISLAVSKÁ DEKLARÁCIA MINISTROV, ktorá bola prijatá na 8. ministerskej konferencii FOREST EUROPE 2021 potvrdila zásadnú úlohu lesov a ich trvalo udržateľného obhospodarovania pri ochrane životného prostredia vrátane biodiverzity, biotopov, pôdy, vodných zdrojov, klímy a kvality ovzdušia. Odborníci v rámci panelových diskusií zdôraznili životne dôležitú úlohu lesov a ich trvalo udržateľného obhospodarovania. V súvislosti s negatívnymi dopadmi pandémie COVID-19 zároveň ministri vyzdvihli nezastupiteľnú úlohu európskych lesov, ktorú zohrávajú z hľadiska ľudského zdravia a kvality života.

Počas online konferencie FOREST EUROPE 2021 ministri potvrdili platnosť definície a princípov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch z helsinskej rezolúcie H1 (1993), ktoré predstavujú zásadný politický rámec pre vytváranie rovnováhy v plnení ekologických, hospodárskych a sociálnych funkcií lesov v Európe s cieľom prispieť k týmto trom dimenziám trvalo udržateľného rozvoja.

Viac..  Minister Budaj otvoril diskusiu na vysokej úrovni o Európskej zelenej dohode

Preto jedným zo zásadných obsahových elementov Ministerskej deklarácie je prijatie strategickej vízie a 10-tich Cieľov pre Európske lesy do roku 2030. Jednotlivé body zdôrazňujú vyššie ambície hlavne v oblastiach ukladania a viazania uhlíka v lesoch a produktoch z dreva, vrátane nahrádzania neobnoviteľných materiálov a materiálov s vyššou environmentálnou i uhlíkovou stopou (pozn.: ako sú napríklad plasty, betón a oceľ), pokrok v oblastiach akými sú adaptácia lesov na klimatickú zmenu, zamedzenie straty lesnej biodiverzity a obnova lesov.

Podpora a širší prechod na prírode blízke hospodárenie v slovenských lesoch významným spôsobom napomáha k zvýšeniu príspevku Slovenskej republiky k dosahovaniu týchto spoločných cieľov všetkých európskych štátov. Významným prvkom Bratislavskej deklarácie je zdôraznenie kľúčovej úlohy vlastníkov a obhospodarovateľov lesov pri napĺňaní prijatej strategickej vízie a spoločných cieľov. Deklarácia vyzdvihuje potrebu dialógu medzi lesníkmi a ostatnými skupinami, zainteresovanými na rozumnom využívaní a ochrane lesov, vrátane verejnosti. Deklarácia po prvý krát zdôrazňuje popri udržateľnom obhospodarovaní lesov aj úlohu a dôležitosť stromov rastúcich mimo lesov, stromov rastúcich v mestách, ako aj dôležitosť mestských a prímestských lesov.

BRATISLAVSKÁ REZOLÚCIA MINISTROV, ktorá bola signatármi konferencie potvrdená poukazuje na nevyhnutnú potrebu adaptácie lesov v podmienkach klimatických zmien s cieľom zachovania všetkých funkcií lesov a zvýšenia ich odolnosti. Rezolúcia uvádza oblasti a okruhy, ktorým je potrebné venovať pozornosť na národnej aj medzinárodnej úrovni z pohľadu adaptácie lesov na zmenu klímy. Zdôrazňuje sa tu potreba ochrany, zachovania a vhodného využívania lesných genetických zdrojov pre účely adaptácie lesov. Spomínajú sa aj aktivity zamerané na testovanie a výber druhov drevín vhodných z hľadiska budúcich podmienok berúc do úvahy medzinárodné odporúčania pre invázne druhy.

Za účelom prepojenia národných a medzinárodných aktivít sa ministri zaviazali smerovať svoju ďalšiu spoluprácu smerom k vytvoreniu celoeurópskeho znalostného mechanizmu pre oblasť rizík, ktorým čelia lesy v súvislosti so zmenou klímy.

FOREST EUROPE je najvyšším paneurópskym politickým procesom pre dialóg a spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Európe, ktorý funguje od roku 1990. Vytvára spoločné stratégie pre signatárov procesu zamerané na ochranu a trvalo udržateľné obhospodarovanie ich lesov. Jeho úlohou je najmä zlepšiť spoluprácu v oblasti lesníckej politiky v gescii ministrov zodpovedných za lesy v krajinách Európy, ako aj podporovať trvalo-udržateľné využívanie lesov s cieľom zabezpečenia všetkých funkcií lesov nevyhnutných pre spoločnosť.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

poziar

Obrovské požiare pri Aténach, na ostrovoch Evia a Kos a na juhu Peloponézu

Viac ako 500 hasičov sa v utorok v noci snažilo zastaviť rozsiahly lesný požiar na …