mladez
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Výzva na predkladanie návrhov na podporu dobrovoľníckej činnosti mládeže

Komisia vo štvrtok uverejnila prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci nového Európskeho zboru solidarity na roky 2021 – 2027. Európsky zbor solidarity podporuje mladých ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do dobrovoľníckych činností v rôznych oblastiach – od pomoci ľuďom v núdzi až po podporu činností zameraných na zdravie a životné prostredie v celej EÚ i mimo nej. Tohtoročnou prioritou bude zdravie a cieľom je motivovať dobrovoľníkov, aby pracovali na projektoch zameraných na zvládanie výziev v oblasti zdravia vrátane vplyvu pandémie COVID-19 a následnej obnovy.

Tento nový program, ktorý na roky 2021 – 2027 disponuje osobitným rozpočtom vo výške viac ako 1 miliarda eur, ponúka približne 275 000 mladým ľuďom príležitosť pomáhať pri riešení spoločenských a humanitárnych výziev prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti alebo zakladaním vlastných projektov v oblasti solidarity. V prvom roku činnosti je k dispozícii viac ako 138 miliónov eur. Program od budúceho roku umožní mladým ľuďom, aby pôsobili ako dobrovoľníci v rámci humanitárnej pomoci na celom svete, čím pomôže riešiť humanitárne výzvy v bezpečných tretích krajinách a podporuje činnosti EÚ v oblasti pomoci v týchto krajinách.

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Solidarita tvorí jadro európskeho projektu, nie len v rámci Únie, ale aj s našimi partnermi na celom svete. Náš európsky spôsob života ukazuje mladším generáciám, že spolu sme silnejší. O tieto skúsenosti sa môžu podeliť vďaka príležitosti, ktorú ponúka Európsky zbor solidarity. Tento program založený na dobrovoľníctve zapája mladých ľudí a dáva im priestor, aby sa v duchu našich hodnôt aktívne angažovali v spoločnosti a stali sa skutočnými tvorcami zmien.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „Mladí ľudia môžu spoločnosti veľa dať. Keď sú vo veku, v ktorom sa zdá, že všetko je možné, ich chceme povzbudiť, aby boli aktívni, prejavovali solidaritu a venovali svoj čas, odhodlanie a nadšenie veciam, na ktorých im záleží. Byť súčasťou Európskeho zboru solidarity je aj neoceniteľnou príležitosťou získať skúsenosti a rozvíjať nové zručnosti. Tento rok, v ktorom sa osobitne zameriavame na činnosti a projekty v oblasti prevencie a podpory zdravia, dúfame, že v rámci nášho spoločného úsilia v boji proti pandémii COVID-19 zmobilizujeme aj dobrovoľníkov.“

Nový Európsky zbor solidarity podporuje všeobecné politické priority EÚ a umožňuje organizáciám a mladým ľuďom podieľať sa na ich presadzovaní. Osobitne sa zdôrazňujú štyri oblasti:

  • podpora začlenenia a rozmanitosti,
  • zelenšie“ projekty a podpora environmentálnej udržateľnosti a zodpovedného správania účastníkov a účastníckych organizácií,
  • podpora digitálnej transformácie pomocou projektov a činností zameraných na posilnenie digitálnych zručností, rozvoj digitálnej gramotnosti i chápania rizík a príležitostí, ktoré digitálne technológie prinášajú,
  • podpora účasti mladých ľudí na demokratických procesoch a občianskej angažovanosti.

Okrem týchto štyroch oblastí zapojenia bude program flexibilný, aby sa umožnilo pridať ročné priority (tento rok zdravie) na riešenie aktuálnych problémov.

Viac..  Komisia vyzýva 19 členských štátov na vykonanie digitálnych a mediálnych právnych predpisov

Aby sa organizácie mohli zapojiť do Európskeho zboru solidarity, musia získať značku kvality preukazujúcu, že vykonávajú vysokokvalitné činnosti v oblasti solidarity v súlade so zásadami, cieľmi a požiadavkami programu. O financovanie môže požiadať každý verejný alebo súkromný subjekt s pomocou národných agentúr Európskeho zboru solidarity so sídlom vo všetkých členských štátoch EÚ a tretích krajinách pridružených k programu – na Islande, v Lichtenštajnsku, Turecku a Severomacedónskej republike. Skupiny mladých ľudí zaregistrované na portáli Európskeho zboru solidarity môžu okrem toho priamo požiadať o financovanie projektov v oblasti solidarity, ktoré vypracovali a vedú.

Obdobie podávania žiadostí pre obe výzvy v rámci nového programu na roky 2021 – 2027 sa začína 15. apríla a končí 5. októbra 2021. Žiadosti o značku kvality pre dobrovoľnícku činnosť v oblasti solidarity možno predkladať kedykoľvek. Termín na podanie žiadosti o značku kvality pre dobrovoľnícku činnosť v oblasti humanitárnej pomoci je 22. septembra 2021.

Súvislosti

Európsky zbor solidarity, ktorý bol spustený v decembri 2016, existuje ako program financovaný EÚ od októbra 2018 s prevádzkovým rozpočtom 375,6 milióna eur na roky 2018 – 2020. Dobrovoľníctvo poskytuje mladým ľuďom vo veku 18 až 30 rokov (do 35 rokov v prípade humanitárnych činností) príležitosť prispieť ku každodennej práci v organizáciách, ktoré sa špecializujú na činnosti prospešné pre komunity.

Doteraz sa do Európskeho zboru solidarity prihlásilo 275 000 mladých ľudí a približne 50 000 spomedzi nich už začalo vyvíjať svoje aktivity. Na základe úspechu iniciatívy Európsky zbor solidarity pokračuje vo svojich činnostiach v rokoch 2021 – 2027 a rozširuje ich na dobrovoľnícku činnosť v oblasti humanitárnej pomoci EÚ.

Dobrovoľnícke projekty ponúkajú mladým ľuďom príležitosť zúčastniť sa na činnostiach v oblasti solidarity a pomáhajú riešiť konkrétne potreby v rámci miestnych komunít. Dobrovoľnícka činnosť sa môže uskutočniť v krajine, ktorá nie je krajinou trvalého pobytu účastníka (cezhraničná činnosť), alebo v krajine jeho trvalého pobytu (činnosť v rámci krajiny). Mladí ľudia môžu vykonávať dobrovoľnícku činnosť samostatne alebo v tímoch a činnosti môžu trvať až 12 mesiacov.

Značka kvality potvrdzuje, že organizácia je ochotná a schopná vykonávať vysokokvalitné činnosti v oblasti solidarity v súlade so zásadami, cieľmi a normami kvality Európskeho zboru solidarity. Získanie značky kvality je predpokladom účasti na dobrovoľníckych činnostiach.

Projekt v oblasti solidarity je nezisková činnosť v oblasti solidarity, ktorú začali, vytvorili a realizujú samotní mladí ľudia počas dvoch až dvanástich mesiacov. Projekty v oblasti solidarity by mali riešiť hlavné výzvy v rámci komunít.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Komisia

Komisia vyzýva 19 členských štátov na vykonanie digitálnych a mediálnych právnych predpisov

Európska komisia (EK) vo štvrtok informovala, že podniká právne kroky proti 19 členským štátom. Dôvodom …