autonehoda
Ilustračné PHOTO: © European Union.

V roku 2020 prišlo na cestách v EÚ o život o 4 000 ľudí menej


Európska komisia uverejnila predbežné údaje týkajúce sa smrteľných dopravných nehôd za rok 2020. Odhaduje sa, že v minulom roku zahynulo pri dopravných nehodách 18 800 ľudí, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje bezprecedentný ročný pokles o 17 %. Znamená to, že v roku 2020 prišlo na cestách v EÚ o život takmer o 4 000 ľudí menej než v roku 2019. Na počet smrteľných nehôd na cestách mal jasný, aj keď nemerateľný vplyv nižší objem dopravy v dôsledku pandémie COVID-19.

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová v tejto súvislosti uviedla: „Cesty v Európskej únii, na ktorých v roku 2020 zahynulo takmer o 4 000 ľudí menej než v roku 2019, sú stále najbezpečnejšie na svete. Napriek tomu však stále zaostávame za naším cieľom, ktorý sme si stanovili na minulé desaťročie. Aby sa zabránilo návratu na úroveň, ktorú sme mali pred pandémiou COVID-19, treba prijať spoločné opatrenia. V našej stratégii pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu sme opätovne potvrdili náš záväzok týkajúci sa vykonávania stratégie EÚ v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a zníženia počtu obetí vo všetkých druhoch dopravy takmer na nulu.“

Cesty v EÚ – najbezpečnejšie cesty na svete

Za predchádzajúce desaťročie, od roku 2010 do roku 2020, sa počet úmrtí na cestách znížil o 36 %. Cieľ stanovený na toto desaťročie, ktorý predstavoval zníženie počtu úmrtí o 50 %, sa tak nedosiahol. S počtom 42 úmrtí na cestách na jeden milión obyvateľov však EÚ zostáva kontinentom s najbezpečnejšími cestami na svete. Na porovnanie treba uviesť, že svetový priemer predstavuje viac ako 180 úmrtí na jeden milión obyvateľov.

Na základe predbežných údajov zaznamenalo osemnásť členských štátov v roku 2020 historicky najnižší počet úmrtí. Na úrovni celej EÚ klesol počet úmrtí v porovnaní s rokom 2019 v priemere o 17 %, no tento pokles nebol zďaleka všade rovnaký. K najväčšiemu poklesu (o 20 % alebo viac) došlo v Belgicku, Bulharsku, Dánsku, Španielsku, vo Francúzsku, v Chorvátsku, Taliansku, Maďarsku, na Malte a v Slovinsku. Naopak, päť členských štátov (Estónsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko a Fínsko) zaznamenalo nárast počtu úmrtí, hoci tento počet má v malých krajinách kolísavú tendenciu.

Za dlhšie časové obdobie klesol počet úmrtí na európskych cestách v rokoch 2010 až 2020 o 36 %, čo znamená, že cieľ EÚ, ktorým bolo zníženie o 50 %, sa nedosiahol. Grécko je jediným štátom, ktorý tento cieľ prekonal (54 %). Za ním nasleduje Chorvátsko (44 %), Španielsko (44 %), Portugalsko (43 %), Taliansko (42 %) a Slovinsko (42 %). Pokles o 40 % alebo viac zaznamenalo celkovo deväť členských štátov.

Zatiaľ čo bezprecedentný vývoj v roku 2020 viedol k určitým zmenám v poradí jednotlivých krajín, pokiaľ ide o mieru úmrtnosti, krajinou s najbezpečnejšími cestami zostáva aj naďalej Švédsko (18 úmrtí na milión obyvateľov), pričom najvyššiu mieru úmrtnosti v roku 2020 zaznamenalo Rumunsko (85 úmrtí na milión obyvateľov). Priemer EÚ predstavoval 42 úmrtí na jeden milión obyvateľov.

Ťažko merateľný vplyv pandémie

Nižší objem dopravy v dôsledku pandémie COVID-19 mal jasný, aj keď nemerateľný vplyv na počet smrteľných nehôd na cestách. Avšak z predbežných údajov napríklad v USA vyplýva, že napriek nižšiemu objemu dopravy v roku 2020 došlo k prudkému nárastu počtu úmrtí. Dôkazy v niektorých krajinách EÚ tiež poukazujú na zvýšenie miery rizikového správania počas období obmedzenia pohybu, najmä prekračovania povolenej rýchlosti.

Vplyv pandémie COVID-19 na mestskú mobilitu

Výrazný nárast popularity zaznamenala cyklistika a mnohé mestá na celom svete (dočasne) vyhradili časti ciest cyklistom a chodcom. Tento povzbudzujúci vývoj môže mať významný pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia a zmenu klímy a zároveň prináša nové výzvy v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

Na úrovni EÚ zahŕňa približne 70 % smrteľných dopravných nehôd v mestských oblastiach zraniteľných účastníkov cestnej premávky, medzi ktorých patria chodci, motocyklisti a cyklisti. Otázka bezpečnosti cestnej premávky v mestách je preto kľúčovou oblasťou záujmu a Komisia chce zabezpečiť, aby sa bezpečnosť cestnej premávky zohľadňovala vo všetkých fázach plánovania mestskej mobility. Bezpečnosť cestnej premávky bude dôležitým prvkom novej iniciatívy zameranej na mestskú mobilitu, ktorú Komisia predloží neskôr v tomto roku. V tejto súvislosti dosiahli dve európske hlavné mestá – Helsinki a Oslo – v roku 2019 míľnik nulového počtu úmrtí chodcov a cyklistov, pričom za základ úspechu označili zníženie rýchlosti.

Súvislosti

Tieto údaje sa uverejňujú pri príležitosti konferencie EÚ o výsledkoch v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, na ktorej sa stretávajú tvorcovia politík, občianska spoločnosť a odborníci v oblasti bezpečnosti cestnej premávky s cieľom posúdiť súčasný stav bezpečnosti cestnej premávky v EÚ a spôsoby, ako čo najlepšie podniknúť ďalšie kroky smerom k naplneniu vízie nulovej úmrtnosti na cestách.

Štokholmská deklarácia z februára 2020 pripravila pôdu pre ďalší globálny politický záväzok prostredníctvom rezolúcie Valného zhromaždenia OSN o bezpečnosti cestnej premávky, v ktorej sa obdobie rokov 2021 – 2030 vyhlasuje za druhú dekádu krokov zameraných na bezpečnosť cestnej premávky a zahŕňa nový cieľ zníženia do roku 2030. V tejto súvislosti už EÚ prevzala vedúcu úlohu a stanovila si nový cieľ, ktorým je znížiť do roku 2030 počet úmrtí a po prvýkrát aj počet vážnych zranení o polovicu. Komisia tento cieľ stanovila v rokoch 2018 a 2019 vo svojom strategickom akčnom pláne pre bezpečnosť cestnej premávky a rámci politiky EÚ v oblasti bezpečnosti cestnej premávky na obdobie rokov 2021 – 2030, v ktorých sa stanovujú aj ambiciózne plány v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, a to naplniť do roku 2050 víziu nulovej úmrtnosti na cestách. Súčasťou týchto plánov je stanovenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti pre bezpečné cesty a krajnice, bezpečné vozidlá, bezpečné používanie ciest vrátane dodržiavania bezpečnej rýchlosti, jazdy bez vplyvu alkoholu, zabránenia jazde v stave rozptýlenia a používania bezpečnostných pásov a ochranných prostriedkov, ako aj rýchla a účinná starostlivosť po dopravných nehodách.

 Počet úmrtí na cestách na milión obyvateľov – predbežné údaje za rok 2020

  2010 2019 2020 zmena vyjadrená v % 2019 – 2020 zmena vyjadrená v % 2010 – 2020
EÚ27 67 51 42 –17 % –36 %
Belgicko 78 56 44 –22 % –40 %
Bulharsko 105 90 67 –26 % –40 %
Česko 77 58 48 –16 % –35 %
Dánsko 46 34 27 –22 % –39 %
Nemecko 45 37 33 –11 % –25 %
Estónsko 59 39 45 15 % –24 %
Írsko 47 29 30 6 % –30 %
Grécko 113 64 54 –16 % –54 %
Španielsko 53 37 29 –21 % –44 %
Francúzsko 64 50 39 –21 % –36 %
Chorvátsko 99 73 58 –20 % –44 %
Taliansko 70 53 40 –25 % –42 %
Cyprus 73 59 54 –8 % –20 %
Lotyšsko 103 69 74 7 % –35 %
Litva 95 67 63 –6 % –41 %
Luxembursko 64 36 42 18 % –19 %
Maďarsko 74 62 46 –25 % –39 %
Malta 31 32 21 –31 % –15 %
Holandsko 32 34 31 –8 % 1 %
Rakúsko 66 47 38 –19 % –39 %
Poľsko 103 77 65 –15 % –37 %
Portugalsko 80 63 52 –18 % –43 %
Rumunsko 117 96 85 –12 % –31 %
Slovinsko 67 49 38 –22 % –42 %
Slovensko 69 50 45 –9 % –33 %
Fínsko 51 38 40 4 % –19 %
Švédsko 28 22 18 –14 % –29 %
 
Švajčiarsko 42 22 26 21 % –31 %
Nórsko 43 20 18 –11 % –54 %
Island 25 17 22 33 % 0 %

V roku 2020 bola v Lichtenštajnsku jedna smrteľná cestná nehoda a v rokoch 2010 a 2019 žiadna.

Dopravné spoločenstvo uverejnilo 15. apríla podobné údaje o úmrtiach v roku 2020 týkajúce sa regionálnych účastníkov západného Balkánu (https://www.transport-community.org/wp-content/uploads/2021/04/Annual-Statistics-2020.pdf).

Údaje za rok 2020 vychádzajú z predbežných údajov niektorých krajín a pri uverejnení konečných údajov na jeseň roku 2021 môžu byť predmetom menších zmien. Percentuálne zmeny v tabuľke nevychádzajú z miery úmrtnosti na milión obyvateľov, ale z absolútneho počtu úmrtí.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

autonehoda

Bezpečnosť cestnej premávky: počet úmrtí na európskych cestách je na úrovni spred pandémie

Podľa konečných údajov o smrteľných nehodách na cestách v roku 2021, ktoé uverejnila Komisia, bolo …