migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Migrácia: EÚ chce riadiť dobrovoľné návraty a reintegráciu podľa novej stratégie


Komisia prijala prvú stratégiu EÚ v oblasti dobrovoľných návratov a reintegrácie. Stratégia má podporiť dobrovoľné návraty a reintegráciu ako neoddeliteľnú súčasť spoločného systému EÚ pre návraty, ktorý predstavuje hlavný cieľ Nového paktu o migrácii a azyle. Praktickými opatreniami chce posilniť právny a operačný rámec dobrovoľných návratov z Európy a tranzitných krajín, zlepšiť kvalitu návratových a reintegračných programov, lepšie prepojiť návraty na rozvojové iniciatívy a upevniť spoluprácu s partnerskými krajinami.

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „EÚ buduje nový ekosystém návratov, v ktorom sa sústredí na lepšiu spoluprácu v oblasti readmisie, upevnenie riadiaceho rámca, poverenie agentúry Frontex novým operačným mandátom v oblasti návratov a vymenovanie koordinátora EÚ pre návraty. Dnešná stratégie dobrovoľných návratov je ďalším dielom tejto mozaiky. Návraty sú efektívnejšie, ak sú dobrovoľné a navrátilcom dávajú reálne možnosti reintegrácie. Táto stratégia umožní zjednotiť a lepšie skoordinovať prístup členských štátov, aby sa naplno využil ich potenciál.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová dodala: „Spomedzi ľudí, ktorí nemajú právo zostať v EÚ, sa vráti domov asi iba tretina a z nich sa menej ako 30 % vráti dobrovoľne. Dobrovoľné návraty sú vždy tá lepšia možnosť: v centre ich záujmu je jednotlivec, sú účinnejšie a menej nákladné. Naša prvá stratégia dobrovoľných návratov a reintegrácie pomôže navrátilcom z EÚ a tretích krajín využiť príležitosti vo vlastnej krajine, prispieť k rozvoju komunity a budovaním dôvery k nášmu systému migrácie ho zefektívniť.“

Účinný právny a operačný rámec

Programy asistovaných dobrovoľných návratov nie sú veľmi úspešné z dôvodu medzier v azylových konaniach a konaniach o návrate, problémov s prevenciou útekov, nedostatočných zdrojov, údajov, celkového rozdrobenia systému a obmedzenej administratívnej kapacity. Komisia bude pokračovať v úsilí o zavedenie rýchlych a spravodlivých konaní a pravidiel azylu a návratu, monitorovanie pomoci na návraty a reintegráciu a obmedzenie rizík spojených s neoprávneným pohybom, a to prostredníctvom prepracovaného znenia smernice o návratochzmeneného návrhu nariadenia o azylových konaniachnariadenia o riadení azylu a migrácie a revidovaného nariadenia o systéme EurodacFrontex môže vďaka posilnenému mandátu podporovať členské štáty vo všetkých štádiách dobrovoľného návratu a reintegrácie vrátane poradenstva pred uskutočnením návratu, podpory po návrate a monitorovania účinnosti reintegračnej pomoci. Členským štátom poskytne technickú podporu aj koordinátor pre návraty a sieť na vysokej úrovni pre návraty, ktorá spojí rôzne vetvy politiky návratov EÚ.

Viac..  M. Beňová: Nové vlastné zdroje pomôžu pri modernizácii systému financovania EÚ

Skvalitnenie programov asistovaných dobrovoľných návratov

Vďaka včasnému, individuálne prispôsobenému a účinnému poradenstvu o návrate, pri ktorom sa zohľadnia konkrétne okolnosti, potreby detí a zraniteľných skupín, a vďaka podpore po návrate, sa zvyšujú šance navrátilcov na úspešnú a dlhodobú integráciu do pôvodných komunít. Komisia v spolupráci s Frontexom vytvorí spoločné kurikulum pre návratových poradcov, aby tak doplnili podporu, ktorú už agentúra poskytuje, a lepšie využili nástroje ako súpis pomoci pri návratoch a reintegrácii a nástroj na pomoci pri reintegrácii. Komisia spolu s členskými štátmi, Frontexom a Európskou sieťou pre návrat a reintegráciu zároveň vytvorí kvalitatívny rámec pre poskytovateľov reintegračných služieb podľa spoločných noriem riadenia projektov a s finančnou podporou EÚ.

Posilnenie spolupráce s partnerskými krajinami

Spolupráca na dobrovoľných návratoch a reintegrácii je kľúčovou súčasťou partnerstiev pre migráciu a EÚ ju posilní prostredníctvom Nového paktu o migrácii a azyle. EÚ podporí preberanie zodpovednosti za reintegračné procesy v partnerských krajinách budovaním kapacít, školeniami a podporu riadiacich štruktúr, ktoré naplnia hospodárske, sociálne a psychologické potreby navrátilcov. E=U bude zároveň pokračovať v poskytovaní pomoci pri dobrovoľných návratoch a reintegrácii migrantom, ktorí uviazli v iných krajinách, a v tomto zmysle bude hľadať nové partnerstvá. Napokon EÚ posilní prepojenie medzi reintegračnými programami a inými relevantnými rozvojovými iniciatívami v partnerských krajinách. Komisia zabezpečí koordinovanejšie využívanie finančných prostriedkov dostupných z rôznych fondov EÚ na podporu celého procesu dobrovoľného návratu a reintegrácie.

Súvislosti

Stratégia tvorí súčasť úsilia EÚ o vybudovanie spoločného systému EÚ pre návraty v zmysle Nového paktu o migrácii a azyle. Jej východiskom sú výsledky a skúsenosti získané pri uskutočňovaní národných programov a iniciatív financovaných EÚ v partnerských krajinách vrátane činností Európskej siete pre návrat a reintegráciu, agentúry Frontex a spoločnej iniciatívy EÚ a Medzinárodnej organizácie pre migráciu za ochranu migrantov a reintegráciu.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

azyl, migranti

Azyl a migrácia v EÚ: fakty a čísla

Obmedzenia zavedené kvôli pandémii koronavírusu viedli k zníženiu migrácie, ale v roku 2021 sa počet …