EU, komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Výročná správa o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ: Darí sa plniť kľúčové priority

Vďaka rozpočtu EÚ sa Únii podarilo rýchlo a dôsledne reagovať na krízu spôsobenú koronavírusom a jej následky, a zároveň podporiť všeobecné priority EÚ. Nezaobišlo sa to bez rýchlej a pružnej mobilizácie finančných prostriedkov na riešenie najnaliehavejších potrieb a nulových ústupkov pri uplatňovaní najvyšších štandardov finančného riadenia.

Komisia predložil dva vzájomne sa dopĺňajúce dokumenty o výkonnosti rozpočtu EÚ:

V prvom dokumente – vo výročnej správe o riadení a výkonnosti – sa ukázalo, že napriek svojej pomerne obmedzenej veľkosti je rozpočet EÚ schopný dosiahnuť výrazné výsledky a mohol by byť zvlášť užitočný v čase krízy. Vďaka spoľahlivému rámcu vnútornej kontroly Komisie bol rozpočet EÚ po celý rok dobre a účinne chránený.

Výkonnostný rámec, ktorý je predmetom druhého dokumentu, povzbudí Európsku komisiu, aby sa aj v budúcnosti dôrazne zameriavala na dosahovanie výsledkov a účinne vykonávala súčasný viacročný finančný rámec doplnený o nástroj obnovy NextGenerationEU. Spolu predstavujú najväčší stimulačný balík, aký bol kedy financovaný z rozpočtu EÚ.

Komisár Johannes Hahn zodpovedný za rozpočet a administratívu EÚ uviedol: „Rok 2020 bol vzhľadom na pandémiu koronavírusu mimoriadne náročný, ale EÚ opäť preukázala svoju schopnosť čeliť výzvam. Vďaka rozpočtu EÚ sa Únii podarilo bezprecedentne rýchlo a dôsledne reagovať a pomôcť prekonať zdravotné, hospodárske a sociálne dôsledky pandémie. Solidarita EÚ zároveň smerovala aj ďaleko za naše hranice. Počas boja proti pandémii sme sa naďalej zameriavali na priority a splnili sme všetky rozpočtové ciele, a to aj v oblasti klímy a biodiverzity. Pokiaľ ide o najbližšie roky, Komisia nesie veľkú zodpovednosť za pokračovanie v účinnom plnení dlhodobého rozpočtu EÚ a programu NextGenerationEU. Aj v časoch krízy bude naším cieľom nielen prinášať výsledky pre občanov a partnerov EÚ, ale aj maximalizovať účinnosť výdavkov EÚ.“

Výročná správa EÚ o riadení a výkonnosti rozpočtu (AMPR) za rok 2020

Výročná správa o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ je prejavom celkovej politickej zodpovednosti Komisie za rozpočtové riadenie EÚ v predchádzajúcom roku. Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti za rok 2020 sa ukázalo, že EÚ rýchlo a účinne využila svoj rozpočet na rok 2020, aby zmiernila krízu spôsobenú koronavírusom a jej dôsledky.

 • Len za niekoľko týždňov zmobilizovala EÚ každé dostupné euro vo svojej rozpočtovej právomoci na zmiernenie účinkov krízy. Podarilo rýchlo nasadiť finančné prostriedky vďaka novej flexibilita v existujúcich programoch, napr. štrukturálnych fondoch, ako aj vďaka novým iniciatívam vrátane nástroja núdzovej podpory alebo inovatívneho programu SURE.
 • Rozsiahla rozpočtová reakcia na pandémiu koronavírusu a jej dôsledky riešila okamžitú zdravotnú krízu, ako aj jej sociálno-ekonomický vplyv.
 • Centralizované obstarávanie EÚ pomohlo zabezpečiť bezpečné a účinné očkovacie látky pre všetky členské štáty EÚ. Cez program SURE sa členským štátom poskytli finančné prostriedky na podporu zamestnanosti, ktoré sa dostali k odhadom 25 – 30 miliónom pracujúcich.
 • EÚ tiež viedla úsilie o spravodlivý prístupu k očkovacím látkam na celom svete, a to prostredníctvom Tímu Európa a jeho podpory pre nástroj COVAX.

EÚ v boji proti pandémii ďalej napredovala v plnení politických priorít EÚ pomocou rozpočtu EÚ:

 • podporila zelenú transformáciu vyčlenením 20,1 % rozpočtu na roky 2014 – 2020 (216 miliárd EUR) na boj proti zmene klímy, čím splnila svoj 20 % cieľ a 8 % (85 miliárd EUR) na biodiverzitu.
 • podporila digitálnu transformáciu: napríklad s využitím kohéznych fondov a Európskeho fondu pre strategické investície pomohla pripojiť 25 miliónov domácností k vysokorýchlostnému internetu.

Rozpočet EÚ bol schopný dosiahnuť tieto výsledky a zároveň ochrániť záujmy daňovníkov vďaka účinným opatreniam proti podvodom a nezrovnalostiam.

V správe sa zároveň ukazuje, že rozpočet EÚ bol v roku 2020 dobre a účinne riadený vďaka

 • pevnému rámcu vnútornej kontroly
 • neustálemu monitorovaniu rizík (najmä v súvislosti s krízou spôsobenou koronavírusom)
 • svojmu osvedčenému viacročnému kontrolnému cyklu a iným zmierňujúcim opatreniam.
Viac..  Európska rada schválila fond na zmiernenie dopadov brexitu

Napríklad riziko chýb pri vyplácaní finančných prostriedkov našim partnerom a príjemcom sa odhaduje na 1,9 % celkového objemu. Mnohé z týchto chýb, ktoré podľa odhadov zodpovedajú 1,0 % celkového objemu, sa pred ukončením programov zistia a opravia. Zvyšné riziko skutočných chýb je teda na úrovni 0,9 % celkového objemu, čo je výrazne pod prahom významnosti 2 % uplatňovaným Európskym dvorom audítorov.

Výkonnostný rámec pre dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027

Význam efektívneho vynakladania zdrojov EÚ sa ďalej zvyšuje vzhľadom na bezprecedentnú veľkosť a úlohu rozpočtu EÚ po roku 2020 a vytvorenie nástroja obnovy NextGenerationEU.

 • Výkonnostný rámec opísaný v oznámení Komisie pomôže Komisii a jej partnerom plniť a riadiť rozpočet ešte účinnejšie.
 • Obsahuje konkrétne ciele, ktoré musí dosiahnuť každý program v dlhodobom rozpočte na roky 2021 – 2027 a programe NextGenerationEU, a ukazovatele a ciele na meranie pokroku a pravidelné správy o výsledkoch.
 • Moderný výkonnostný rámec je zároveň dôležitým nástrojom riadenia. Poskytne potrebné informácie na skoré odhalenie vznikajúcich problémov, aby bolo možné včas prijať nápravné opatrenia, a na vhodné prerozdelenie zdrojov, keď sa objavia nové priority – všetko v medziach stanovených v právnom rámci.
 • Komisia nemôže zaviesť moderný a silný výkonnostný rámec sama. Zvýšenie účinnosti a transparentnosti programov EÚ si vyžaduje koordinované úsilie. Komisia s potešením konštatuje, že Európsky parlament, Rada Európskej únie, Európsky dvor audítorov a členské štáty kladú na výkonnosť výdavkov EÚ čoraz väčší dôraz. Spoluprácou môžeme dosiahnuť, že tento mimoriadne veľký a ambiciózny rozpočet EÚ naplno využije svoj potenciál v prospech občanov EÚ.

Súvislosti

Výročná správa o riadení a výkonnosti (AMPR)

Výročná správa o riadení a výkonnosti je prejavom celkovej politickej zodpovednosti Komisie za riadenie rozpočtu EÚ. Stanovuje sa v článku 318 ZFEÚ a článku 247 nariadenia o rozpočtových pravidlách a je súčasťou balíka integrovaných finančných správ a správ o zodpovednosti (IFAR), ktorý Komisia predkladá Európskemu parlamentu ako podklad k žiadosti o udelenie absolutória. Absolutórium je postup, ktorým Európsky parlament hodnotí, ako Komisia plní rozpočet EÚ.

Výročná správa o riadení a výkonnosti je založená na:

 • výročných správach o činnosti
 • programových vyhláseniach
 • hodnotení programov EÚ
 • činnosti vnútorného audítora
 • činnosti Výboru pre pokrok v oblasti auditu
 • činnosti Európskeho dvora audítorov.

Komisia uverejňuje výročnú správu o riadení a výkonnosti rozpočtu na rok 2020 v rovnakom čase, ako sa predkladá návrh rozpočtu na rok 2022. Zainteresované strany tak získajú jeden komplexný súbor informácií o výkonnosti, ktoré sú v procese podávania návrhu rozpočtu a udeľovania absolutória konzistentné. Komisia preto zdôrazňuje svoje zameranie na výkonnosť a úlohu informácií o výkonnosti pri rozpočtovom plánovaní.

Hlavná správa je zámerne veľmi krátka (10 strán), aby bola čo najdostupnejšia a získala čo najviac čitateľov. Tým sa zlepšuje adresnosť zodpovednosti Komisie. Prílohy poskytujú cenné dodatočné informácie. Predovšetkým:

 • v prílohe 1 „Výkon a výsledky“ je na vysokej úrovni zhrnutá výkonnosť rozpočtu EÚ v roku 2020;
 • v prílohe 2 „Vnútorné kontroly a finančné riadenie“ sa opisuje, ako Komisia chránila zdroje EÚ napriek výzvam, ktoré priniesla pandémia koronavírusu; a
 • v prílohe 3 „Prehľad výkonnosti programu“ sú krátke a jednoduché prehľady výkonnosti pre každý výdavkový program EÚ.

V oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade o výkonnostnom rámci pre rozpočet EÚ vo VFR na roky 2021 — 2027 sa zdôrazňuje význam, ktorý Komisia prikladá účinnému plneniu rozpočtu. Komisia vydáva toto oznámenie v situácii, keď jeden finančný rámec končí a druhý začína, čo je vhodná príležitosť vysvetliť výkonnostný rámec a plány Komisie na jeho ďalšie zlepšovanie.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec: Európsky rozpočet musí podporovať obnovu ekonomiky

Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) musí rozpočet …