zdroj: FB Ozbrojené Sily SR

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na meniacom sa trhu práce

Pandémia COVID-19 ukázala, aká dôležitá je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) na ochranu zdravia pracovníkov, fungovanie našej spoločnosti a kontinuitu kľúčových hospodárskych a sociálnych činností. V tejto súvislosti dnes Komisia obnovuje svoj záväzok aktualizovať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prijíma strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2021 – 2027. Strategický rámec stanovuje kľúčové opatrenia potrebné na zlepšenie zdravia a bezpečnosti pracovníkov v nadchádzajúcich rokoch.

Táto nová stratégia sa zameriava na tri prierezové ciele – riadenie zmeny, ktorú priniesla zelená, digitálna a demografická transformácia, ako aj zmena tradičného pracovného prostredia, zlepšenie prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania a zvýšenie pripravenosti na prípadné budúce krízy.

V posledných desaťročiach sa dosiahol pokrok – napríklad smrteľné pracovné úrazy sa v EÚ od roku 1994 do roku 2018 znížili približne o 70 %. Veľa práce je však ešte pred nami. Napriek dosiahnutému pokroku bolo v EÚ27 v roku 2018 zaznamenaných viac ako 3 300 smrteľných úrazov a 3,1 milióna úrazov bez smrteľných následkov. Každý rok zomrie na choroby z povolania viac ako 200 000 pracovníkov. Aktualizovaný rámec pomôže mobilizovať inštitúcie EÚ, členské štáty a sociálnych partnerov v otázkach spoločných priorít v oblasti ochrany pracovníkov. Opatrenia prispejú aj k zníženiu nákladov na zdravotnú starostlivosť a podporia podniky vrátane MSP, aby sa stali produktívnejšími, konkurencieschopnejšími a udržateľnejšími.

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis uviedol: „Právne predpisy EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú nevyhnutné na ochranu takmer 170 miliónov pracovníkov a životov ľudí a fungovanie našich spoločností. Prebiehajúcou zelenou, digitálnou a demografickou transformáciou sa svet práce mení. Zdravé a bezpečné pracovné prostredie prináša všetkým nižšie náklady – ľuďom, podnikom a spoločnosti ako celku. Zachovanie a zlepšenie ochrany pracovníkov preto zostáva prioritou hospodárstva, ktoré pracuje v prospech ľudí. Aby sme naše pracoviská pripravili na budúcnosť, potrebujeme viac opatrení na úrovni EÚ.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit povedal: „Zásada 10 Európskeho piliera sociálnych práv dáva pracovníkom právo na vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany ich zdravia a pri práci. Po kríze sa snažíme o obnovu k lepšiemu, a preto by táto zásada mala byť stredobodom našej činnosti. Pokiaľ ide o úmrtia súvisiace so zamestnaním v EÚ, musíme prijať prístup „vízia nulovej úmrtnosti“. Byť zdravý v práci nie je len o našom fyzickom stave, ale aj o našom duševnom zdraví a pohode.“

Tri kľúčové ciele: zmena, prevencia a pripravenosť

Strategický rámec sa na nadchádzajúce roky zameriava na tri kľúčové ciele:

  1. Anticipácia a riadenie zmeny v novom svete práce, ktorú priniesla zelená, digitálna a demografická transformácia: S cieľom zaistiť počas digitálnej, zelenej a demografickej transformácie bezpečné a zdravé pracoviská Komisia preskúma smernicu o pracoviskách a smernicu o zobrazovacích jednotkách a zaktualizuje ochranné limity pre azbest a olovo. Na úrovni EÚ pripraví iniciatívu týkajúcu sa duševného zdravia pri práci, v rámci ktorej sa posúdia nové problémy súvisiace s duševným zdravím pracovníkov a predloží usmernenia týkajúce sa opatrení.
  2. Zlepšenie prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov: Strategický rámec podporuje prístup „vízia nulovej úmrtnosti“, ktorého cieľom je eliminovať úmrtia súvisiace so zamestnaním v EÚ. V rámci boja proti rakovine a ochoreniam reprodukčného systému a dýchacej sústavy Komisia zaktualizuje aj európske predpisy o nebezpečných chemikáliách.
  3. Zvýšenie pripravenosti na potenciálne budúce zdravotné krízy: Na základe skúseností zo súčasnej pandémie Komisia v úzkej spolupráci s aktérmi v oblasti verejného zdravia vypracuje núdzové postupy a usmernenia pre rýchle zavedenie, vykonávanie a monitorovanie opatrení v prípade možných budúcich zdravotných kríz.
Viac..  EMA posudzuje žiadosť Moderny o podávanie tretej dávky vakcíny

Opatrenia strategického rámca sa budú realizovať i) silným sociálnym dialógom, ii) posilnenou tvorbou politiky založenou na dôkazoch, iii) lepším presadzovaním a monitorovaním existujúcich právnych predpisov EÚ, iv) lepšou informovanosťou a v) mobilizáciou finančných prostriedkov na investície do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to aj z fondov EÚ, ako sú napríklad Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a fondy politiky súdržnosti.

Komisia zároveň vyzýva členské štáty, aby aktualizovali svoje vnútroštátne stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom zabezpečiť, aby sa nové opatrenia dostali na pracoviská. Komisia bude aj za hranicami EÚ naďalej zohrávať vedúcu úlohu pri presadzovaní prísnych noriem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na celom svete.

Súvislosti

Aktualizácia strategického rámca EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na roky 2021 – 2027 v súvislosti s pandémiou COVID-19 je súčasťou pracovného programu Komisie na rok 2021Európsky pilier sociálnych práv vo svojej zásade 10 zdôrazňuje, že „Pracovníci majú právo na vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“

Na sociálnom samite v Porte, ktorý sa konal 7. mája 2021, všetci partneri podpisom sociálneho záväzku z Porta potvrdili svoje odhodlanie vykonávať pilier a napĺňať ciele silnej sociálnej Európy. Zaviazali sa podporovať spravodlivú a udržateľnú hospodársku súťaž na vnútornom trhu, a to aj prostredníctvom „zdravých pracovísk a pracovných prostredí“.

Predchádzajúci strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020 sa okrem iného zameriaval na prevenciu chorôb z povolania, riešenie demografických zmien a vykonávanie právnych predpisov. Medzi kľúčové úspechy patria tri následné aktualizácie smernice o karcinogénoch a mutagénoch, ako aj usmernenia a online nástroje pre zamestnávateľov vypracované Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), a to aj v súvislosti s ochorením COVID-19.

Nový rámec vychádza z príspevkov od širokého spektra zainteresovaných strán. Zahŕňa správu agentúry EU-OSHA o národných stratégiách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, správy, odporúčania a vypočutia Európskeho parlamentu, niekoľko záverov Rady, komunikáciu so sociálnymi partnermi a nezávislými odborníkmi, verejnú konzultáciu a stanovisko Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ACSH) a Výboru vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC).

O mam

Avatar