Komisia
PHOTO: © European Union.

EK predkladá novú stratégiu na zvýšenie udržateľnosti finančného systému EÚ


Európska komisia v utorok prijala viacero opatrení s cieľom zvýšiť úroveň ambícií v oblasti udržateľného financovania. V novej stratégii udržateľného financovania sa predovšetkým stanovuje niekoľko iniciatív na riešenie zmeny klímy a iné environmentálne výzvy, pričom sa zvyšujú investície – a inkluzívnosť malých a stredných podnikov (MSP) – na prechod EÚ na udržateľné hospodárstvo. Návrhom normy EÚ pre zelené dlhopisy, ktorý bol dnes takisto prijatý, sa vytvorí vysokokvalitná dobrovoľná norma pre dlhopisy, z ktorých sa budú financovať udržateľné investície. Komisia napokon prijala aj delegovaný akt o informáciách, ktoré majú zverejňovať finančné a nefinančné spoločnosti v súvislosti s tým, aké udržateľné sú ich činnosti, a to na základe článku 8 taxonómie EÚ.

Tieto iniciatívy zdôrazňujú globálne vedúce postavenie EÚ pri stanovovaní medzinárodných noriem pre udržateľné financovanie. Komisia má v úmysle pracovať v úzkej súčinnosti so všetkými medzinárodnými partnermi, a to aj prostredníctvom Medzinárodnej platformy pre udržateľné financovanie, a spolupracovať na budovaní silného medzinárodného systému udržateľného financovania.

Nová stratégia udržateľného financovania

Za posledných niekoľko rokov začala EÚ oveľa ambicióznejšie riešiť zmenu klímy. Komisia už podnikla bezprecedentné kroky na vybudovanie základov pre udržateľné financovanie. Udržateľnosť je ústredným prvkom obnovy EÚ po pandémii COVID-19 a pri plnení cieľov Európskej zelenej dohody bude rozhodujúca úloha finančného sektora.

Stratégia zahŕňa šesť súborov opatrení:

 1. Rozšíriť existujúci systém udržateľného financovania na uľahčenie financovania prechodu.
 2. Zlepšiť inkluzívnosť malých a stredných podnikov (MSP) a spotrebiteľov tým, že sa im poskytnú správne nástroje a stimuly na prístup k financovaniu prechodu.
 3. Upevniť odolnosť hospodárskeho a finančného systému voči rizikám ohrozujúcim udržateľnosť.
 4. Zvýšiť prínos finančného sektora k udržateľnosti.
 5. Zabezpečiť integritu finančného systému EÚ a monitorovať jeho riadny prechod k udržateľnosti.
 6. Rozvíjať medzinárodné iniciatívy a normy v oblasti udržateľného financovania a podporovať partnerské krajiny EÚ.

Do konca roku 2023 Komisia predloží správu o uplatňovaní stratégie a bude aktívne podporovať členské štáty v ich úsilí zameranom na udržateľné financovanie.

Norma EÚ pre zelené dlhopisy

Komisia dnes navrhla aj nariadenie o dobrovoľnej norme EÚ pre zelené dlhopisy. Na základe tohto návrhu sa vypracuje vysokokvalitná dobrovoľná norma, ktorá bude k dispozícii všetkým emitentom (súkromným aj štátnym) s cieľom pomôcť im financovať udržateľné investície. Zelené dlhopisy sa už využívajú na zvýšenie financovania v takých sektoroch, ako napríklad výroba a distribúcia energie, bývanie efektívne využívajúce zdroje a nízkouhlíková dopravná infraštruktúra. O tieto dlhopisy majú veľký záujem aj investori. Existuje však potenciál na rozšírenie a zvýšenie environmentálnych ambícií trhu so zelenými dlhopismi. Normou EÚ pre zelené dlhopisy sa stanoví „zlatý štandard“, pokiaľ ide o to, ako môžu spoločnosti a subjekty verejného sektora využívať zelené dlhopisy na zvyšovanie finančných prostriedkov na kapitálových trhoch s cieľom financovať ambiciózne investície a zároveň plniť náročné požiadavky v oblasti udržateľnosti a ochrany investorov pred environmentálne klamlivými vyhláseniami.

Predovšetkým:

 • Emitenti zelených dlhopisov budú mať k dispozícii masívny nástroj, ktorý im umožní preukázať, že financujú zelené projekty, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ.
 • Investori, ktorí budú kupovať tieto dlhopisy, si budú môcť ľahšie overiť, že ich investície sú udržateľné, a tým sa zníži riziko environmentálne klamlivých vyhlásení.

Novú normu EÚ pre zelené dlhopisy budú môcť používať všetci emitenti zelených dlhopisov, vrátane emitentov so sídlom mimo EÚ. V navrhovanom rámci sú štyri kľúčové požiadavky:

 1. Finančné prostriedky získané na základe dlhopisov by mali byť v plnej miere prideľované na projekty, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ.
 2. Prideľovanie finančných prostriedkov získaných z dlhopisov musí byť plne transparentné, a preto budú existovať podrobné požiadavky na vykazovanie informácií.
 3. Všetky zelené dlhopisy EÚ musí prekontrolovať externý posudzovateľ, aby sa zabezpečilo dodržiavanie nariadenia a aby financované projekty boli v súlade s taxonómiou. V prípade štátnych emitentov sa počíta s osobitnou obmedzenou flexibilitou.
 4. Externí posudzovatelia, ktorí poskytujú služby emitentom zelených dlhopisov EÚ, musia byť zaregistrovaní v rámci Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, ktorý nad nimi vykonáva dohľad. Tým sa zabezpečí kvalita a spoľahlivosť ich služieb a vydaných posúdení v záujme ochrany investorov a zaistenia integrity trhu. V prípade štátnych emitentov sa počíta s osobitnou obmedzenou flexibilitou.

Kľúčovým cieľom je vytvoriť nový „zlatý štandard“ pre zelené dlhopisy, s ktorým bude možné porovnávať iné obchodné normy, a prípadne aj usilovať o ich zosúladenie. Tento štandard sa bude zameriavať na riešenie obáv z environmentálne klamlivých vyhlásení a na ochranu integrity trhu s cieľom zabezpečiť financovanie legitímnych environmentálnych projektov. Dnes prijatý návrh Komisie bude v rámci legislatívneho postupu spolurozhodovania predložený Európskemu parlamentu a Rade.

Viac..  Medziročná inflácia v eurozóne v máji stúpla na rekordných 8,1 percenta

Udržateľné financovanie a taxonómia EÚ

Európska komisia dnes prijala aj delegovaný akt, ktorým sa dopĺňa článok 8 nariadenia o taxonómii, v ktorom sa od finančných a nefinančných spoločností vyžaduje, aby investorom poskytovali informácie o environmentálnom správaní svojich aktív a hospodárskych činností. Trhy a investori potrebujú jasné a porovnateľné informácie o udržateľnosti s cieľom zabrániť environmentálne klamlivým vyhláseniam. V dnes prijatom delegovanom akte sa bližšie určuje obsah, metodika a prezentácia informácií, ktoré majú zverejňovať veľké finančné a nefinančné spoločnosti, pokiaľ ide o podiel ich obchodných, investičných alebo úverových činností, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ.

Nefinančné spoločnosti budú musieť zverejňovať podiel svojho obratu, kapitálu a prevádzkových nákladov súvisiacich s environmentálne udržateľnými hospodárskymi činnosťami vymedzenými v nariadení o taxonómii a delegovanom akte o taxonómii EÚ v oblasti klímy formálne prijatom 4. júna 2021, ako aj vo všetkých budúcich delegovaných aktoch týkajúcich sa ďalších environmentálnych cieľov. Finančné inštitúcie, hlavne veľké banky, správcovia aktív, investičné spoločnosti a poisťovne/zaisťovne, budú musieť zverejňovať podiel environmentálne udržateľných hospodárskych činností na celkových aktívach, ktoré financujú alebo do ktorých investujú. Delegovaný akt bude predložený Európskemu parlamentu a Rade na kontrolu v trvaní 4 mesiacov, ktorá sa môže raz predĺžiť o 2 mesiace.

Vyjadrenia členov kolégia:

Valdis Dombrovskis, podpredseda Komisie, ktorý tiež dohliada na finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, povedal: „Dnešná stratégia udržateľného financovania je kľúčom k získaniu súkromných finančných prostriedkov na dosiahnutie našich cieľov v oblasti klímy a riešenie ďalších environmentálnych výziev. Chceme tiež vytvoriť udržateľné možnosti financovania pre malé a stredné podniky. Budeme spolupracovať s našimi medzinárodnými partnermi na prehĺbení spolupráce v oblasti udržateľného financovania, pretože globálne výzvy si vyžadujú globálne opatrenia. Navrhujeme aj normu pre zelené dlhopisy s cieľom bojovať proti environmentálne klamlivým vyhláseniam a jasne označiť tie dlhopisy, ktoré skutočne predstavujú udržateľnú investíciu.“

Komisárka, zodpovedná za finančné služby, finančnú stabilitu a úniu kapitálových trhov, Mairead McGuinnessová k tomu povedala: „V dnes prijatej stratégii je stanovený náš ambiciózny plán udržateľného financovania na nasledujúce roky. Na dosiahnutie našich cieľov v oblasti klímy potrebujeme trvalé úsilie, aby sme zabezpečili viac peňažných tokov do udržateľného hospodárstva. Treba vynaložiť značné investície na ekologizáciu hospodárstva a vytvorenie inkluzívnejšej spoločnosti, v ktorej bude mať každý možnosť zohrávať svoju úlohu. Musíme zintenzívniť globálnu spoluprácu v otázkach klímy a životného prostredia, pretože EÚ nemôže bojovať proti zmene klímy osamotene – nevyhnutná je globálna koordinácia a opatrenia. Náš návrh normy EÚ pre zelené dlhopisy navyše stanovuje zlatý štandard na trhu a reaguje na potreby investorov, pokiaľ ide o dôveryhodný a spoľahlivý nástroj pri udržateľnom investovaní.“

Súvislosti

Európska zelená dohoda jasne ukázala, že na prechod ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu a dosiahnutie cieľov Únie v oblasti environmentálnej udržateľnosti sú potrebné značné investície vo všetkých hospodárskych sektoroch. Veľká časť z týchto finančných tokov musí pochádzať zo súkromného sektora. Vyplnenie tejto investičnej medzery znamená presmerovanie súkromných kapitálových tokov smerom k environmentálne udržateľnejším investíciám a vyžaduje si komplexné prehodnotenie európskeho finančného rámca. V Európskej zelenej dohode sa predovšetkým zdôrazňuje, že investori a spoločnosti by mali mať možnosť ľahšie identifikovať environmentálne udržateľné investície a zabezpečiť, aby boli dôveryhodné.

Dnešnými návrhmi robí EÚ ďalší výrazný krok smerom k dosiahnutiu cieľov zelenej dohody, a to zabezpečením komplexného prístupu k financovaniu zelenej transformácie.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

komisia

Európska komisia vydá na jeseň zelené dlhopisy v hodnote do 250 miliárd eur

Európska komisia dnes schválila nezávisle hodnotený rámec pre zelené dlhopisy a urobila tak ďalší krok …