komisia
PHOTO: © European Union.

Výzva EK: Vybudovať konkurencieschopnejší a dynamickejší trh s odbornými službami

Komisia predložila aktualizované odporúčania pre reformy týkajúce sa siedmich oblastí odborných služieb pre podniky. Cieľom  odporúčaní je motivovať členské štáty a poskytnúť im pomoc pri vytváraní regulačného prostredia, ktoré je priaznivé pre rast, inováciu a vytváranie pracovných miest, a najmä odstrániť pretrvávajúce prekážky na jednotnom trhu so službami.

Aktualizované odporúčania sú odrazom minimálneho pokroku, ktorý členské štáty od roku 2017 dosiahli pri reformovaní pravidiel v oblasti odborných služieb. Len niekoľko členských štátov prijalo opatrenia na odstránenie neprimeranej regulácie. Vo všeobecnosti sa v reformách zohľadnili odporúčania Komisie len čiastočne a vo väčšine členských štátov tak stále ostáva značný priestor na ďalšie zlepšenia v oblasti regulácie.

Cielené a účinné štrukturálne reformy v týchto oblastiach by prospeli európskym priemyselným systémom, ktoré pandémia výrazne zasiahla, vytvorením otvorenejšieho podnikateľského prostredia a zlepšením výberu, cien a dostupnosti služieb pre spotrebiteľov a priemyselné odvetvie.

Komisár Thierry Breton zodpovedný za vnútorný trh povedal: „Odborné služby pre podniky sú pre európske hospodárstvo kľúčové. Závisia od nich európski spotrebitelia aj všetky priemyselné ekosystémy. Dnešné odporúčania poskytujú členským štátom nový impulz na zlepšenie konkurencieschopnosti a odolnosti nášho jednotného trhu služieb a posilnenie obnovy po pandémii COVID-19. Keďže sa za posledné štyri roky v reformách pokročilo len mierne, je nevyhnutné pridať. Európska komisia je pripravená členské štáty v tomto procese podporovať.“

Odporúčania sa zameriavajú na sedem oblastí odborných služieb pre podniky s vysokým potenciálom rastu, inovácií a zamestnanosti: architekti, inžinieri, právnici, účtovníci, patentoví zástupcovia, realitní agenti a turistickí sprievodcovia. Odporúčania sa zameriavajú na vnútroštátne pravidlá, ktoré regulujú prístup k týmto službám a ich vykonávanie, napríklad tak, že vyhradzujú široké oblasti činností odborníkom s osobitnou kvalifikáciou alebo obmedzujú formy obchodných spoločností a určujú povolené vlastnícke štruktúry. Takéto postupy môžu obmedziť hospodársku súťaž, ako aj prístup podnikov ku kapitálu, úspory z rozsahu a inovácie. Prístup k regulovaným povolaniam a ich výkon sa opakovane uvádza medzi pretrvávajúcimi prekážkami pre podnikanie na jednotnom trhu.[1] Na tento účel sa v odporúčaniach navrhuje: i) monitorovať pokrok v reformách; ii) zvýšiť informovanosť o zaťažujúcej regulácii; a iii) určiť oblasti reforiem s najvyšším hospodárskym potenciálom.

Viac..  Operačný program Technická pomoc má najvyšší podiel čerpania zdrojov EÚ, využil zhruba 75 %

V členských štátoch sa v oznámení analyzuje a porovnáva reštriktívnosť prekážok uložených podobným povolaniam v rôznych členských štátoch. Oznámenie a súvisiace odporúčania sú súčasťou ambiciózneho programu Komisie na zlepšenie integrácie, konkurencieschopnosti a dynamiky jednotného európskeho trhu so službami, ako sa uvádza v aktualizovanej novej priemyselnej stratégii na rok 2020.[2] Realizuje kľúčové opatrenia stanovené v akčnom pláne Komisie na presadzovanie práva.[3]

Súvislosti

Služby pre podniky, z ktorých mnohé sú regulované odborné služby, predstavujú približne 13 % pridanej hodnoty EÚ a približne 14 % zamestnanosti v EÚ. Tieto odvetvia poskytujú medzivstupy pre všetky priemyselné ekosystémy a zohrávajú zásadnú úlohu v európskom hospodárstve. To znamená, že dobre fungujúci sektor odborných služieb môže byť významným zdrojom hospodárskeho rastu a dobrých životných podmienok a hladké fungovanie tohto sektora bude dôležité na dosiahnutie silného oživenia hospodárstva po kríze spôsobenej ochorením COVID-19.

Týmto oznámením sa aktualizujú a posilňujú odporúčania pre vnútroštátne reformy v oblasti regulácie odborných služieb adresované členským štátom v roku 2017. Ide o súčasť opatrení nadväzujúcich na vzájomné hodnotenie v zmysle revidovanej smernice o uznávaní odborných kvalifikácií z roku 2013 (2013/55/EÚ).

Odporúčania dopĺňa pracovný dokument útvarov Komisie s podrobnejšou analýzou vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa osobitných odborných služieb.

O mam

Avatar