caputova
Prezidentka Zuzana Čaputová. PHOTO: NR SR.

Reakcia Vladimíra Bilčíka na Správu o stave republiky prezidentky Zuzany Čaputovej


v súvislosti s vypuknutím pandémie zaznamenala svetová ekonomika najväčší prepad v modernej histórii. Pokles svetovej ekonomiky bol dvojnásobne vyšší než počas finančnej krízy v roku 2009. Napriek tomu je ekonomická a sociálna situácia na Slovensku lepšia než sa pôvodne predpokladalo, keďže napríklad nezamestnanosť raketovo nevystrelila nahor, ako tomu bolo počas finančnej krízy.

Stabilizovaná situácia nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii, je aj výsledkom razantnej reakcie Európskej komisie a Európskej centrálnej banky. Vďaka aktívnej monetárnej politike a vytvoreniu masívneho finančného balíka v podobe Plánu obnovy a odolnosti nedošlo k nárastu podnikateľskej neistoty a k ochromeniu našich hospodárstiev. Únia sa poučila z chýb, ktoré urobila počas finančnej a dlhovej krízy v minulej dekáde, a to je dobré znamenie pre ďalšie fungovanie Európskej únie.

Je potrebné oceniť kroky vlády vedúce k sanácii ekonomických následkov pandémie. Je však zároveň na mieste priznať si, že bolo aj mnoho nedostatkov. Cez záchrannú sieť našej sociálnej pomoci v prvých mesiacoch prepadávalo veľa občanov. Pomoc a kompenzácie firmám, ktoré nemohli počas pandémie podnikať, napríklad v oblasti gastra, hotelierstva a kultúry, boli často zmätočné a z hľadiska výšky pomoci patrili k tým nižším v rámci krajín EÚ.

Dnes sa však už rozhoduje o tom, či dokážeme vytvoriť podmienky pre pokračovanie ekonomického rozvoja. Dnes sa rozhoduje o tom, či sa bude životná úroveň približovať štandardu v západných krajinách alebo budeme stagnovať. Žiadna vláda v histórii Slovenska nemala k dispozícii toľko prostriedkov ako tá dnešná. Finančné zdroje v podobe eurofondov a plánu obnovy sú dostatočné na modernizáciu našej spoločnosti, na zvýšenie výkonnosti a udržateľnosti nášho hospodárstva aj na zabezpečenie podmienok pre rast životnej úrovne.

Aby sme tento cieľ dosiahli, musíme s plnou vážnosťou riešiť tému chudoby a regionálnych rozdielov, ktoré majú na južnom strednom a východnom Slovensku aj národnostný rozmer, ktorý nemožno opomenúť. Z hľadiska makroekonomických ukazovateľov síce vidíme pozitívny trend, no zároveň musíme vidieť aj zväčšovanie priepasti medzi týmito faktami a reálnou každodennou situáciou ľudí. Stále sme svedkami obrovských regionálnych rozdielov a vzniku sociálnych nerovností. Nemôžeme prehliadať životy rozdelených rodín, v ktorých sú matky alebo otcovia nútení cestovať za prácou do zahraničia opúšťajúc svoje deti, pretože si nevedia doma nájsť prácu, ktorá by ich dôstojne uživila.

Chudoba zostáva silno ukotvená najmä medzi rodičmi samoživiteľmi a vo viacdetných rodinách. Viac než tretina rodín samoživiteľov žije pod hranicou chudoby a pri viacdetných rodinách toto číslo dosahuje takmer 40 percent. Najvyššiemu riziku chudoby sú vystavené deti a hrozí nám, že aj dosiahnuté vzdelanie prestane byť zárukou vymanenia sa zo sociálnych rizík. Talent detí ostane zadupaný kvôli materiálnej deprivácii ich rodičov. Pandémia tento problém ešte viac vyhrotila. Musíme vynaložiť maximálne úsilie na to, aby sme umožnili každému dieťaťu v škole uspieť a rozvíjať svoj talent bez ohľadu na sociálny pôvod.

Rovnako sa potrebujeme vysporiadať s rastom cien, s ktorým je spojené postpandemické oživenie svetovej ekonomiky. Ceny tovarov a služieb rastú kvôli efektu odloženej spotreby a kvôli narušeniu dodávateľských reťazcov vplyvom pandémie. Budú rásť ceny potravín aj energií a tento efekt tiež dopadne najmä na nízkopríjmové rodiny. Preto je namieste uvažovať aj o cielených a zmysluplných kompenzáciách.

Zásadné sú tiež investície do infraštruktúry a do programov regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka. Slovenský vidiek by mal byť pilierom lokálnej ekonomiky a zamestnanosti, udržateľnej tvorby krajiny aj miestom pre kvalitný a harmonický život. V uplynulom roku však naši farmári čelili najmä obavám z hroziacej straty akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry a chýbajúcej intervenčnej stratégie agrorezortu, ktorá spôsobovala veľkú neistotu až existenčné problémy najmä malých farmárov. V obidvoch témach dnes sledujem pokrok. Aj v týchto chvíľach prebieha na ministerstve pôdohospodárstva audit, ktorý má fyzicky zhodnotiť stav pripravenosti PPA do budúcich období. Verím, že dopadne úspešne, lebo inú možnosť si ani pripustiť nemôžeme.

V oblasti životného prostredia oceňujem podporu rezortu ambicióznym klimatickým cieľom. Rovnako oceňujem podporu efektívneho obehového hospodárstva s dôrazom na zálohovanie PET fliaš a plechoviek, ktoré u nás, ako prvej krajiny v našom regióne, začne fungovať od budúceho roku. Oceňujem tiež, že sa otvorila téma reformy národných parkov a ochrany biodiverzity.

Vzhľadom na veľké hrozby a negatívne dopady na zdravie obyvateľstva však musíme zásadným spôsobom pridať v rýchlom odstraňovaní starých environmentálnych záťaží. Ani tie najvypuklejšie, ako petrochemická záťaž v obci Predajná, či odstraňovanie PCB látok na východnom Slovensku, sa nepodarilo úspešne naštartovať. Obdobne dlhodobý problém nedostatočnej kvality ovzdušia, kvôli ktorému na Slovensku predčasne umiera niekoľko tisíc našich občanov, vyústil do žaloby Európskej komisie s potenciálne vysokými finančnými pokutami pre našu krajinu. Bezuhlíková budúcnosť a udržanie vody v krajine je bezprecedentnou výzvou našej generácie a týka sa zásadných zmien fungovania celej našej spoločnosti a ekonomiky.

Vláda nastúpila do svojej služby pre Slovensko zo silným protikorupčným étosom, ale aj s očakávaním veľkých reformných zmien. Je treba zohľadniť, že pandémii na istý čas museli reformy ustúpiť a že mnohé sú súčasťou plánu obnovy, ktorý sme prijali ako jeden z prvých štátov v rámci Európskej únie a prvý v regióne Vyšehradskej štvorky. Potrebujeme čo najskôr pristúpiť k realizácii reforiem, a teda k čo najefektívnejšiemu zužitkovaniu uvedených zdrojov z EÚ.

Od apríla tohto roku vidím jednotu postojov vládnych predstaviteľov pri väčšine kľúčových zahraničnopolitických otázok. Vidím ju pri potrebe brániť spoločné hodnoty a právny štát v Európskej únii, pri podpore a solidarite s našim najbližším susedom, Českom, v súvislosti s útokom vo Vrběticiach, či na všetkých relevantných medzinárodných fórach.

Naše postoje a konzistentnosť nezostali v únii či NATO nepovšimnuté, skôr naopak – zo skúsenosti našich diplomatov a diplomatiek, ale aj mojich vlastných interakcií, či už s predstaviteľmi Európskej únie, Nemecka, Rakúska, Dánska, Spojených štátov amerických a ďalšími, veľmi dobre viem, že naše hodnotové zahraničnopolitické pozície sú oceňované viac, ako si možno doma uvedomujeme. Konzistentnosť a predvídateľnosť nie je dôležitá pre to, že nás za ňu iní pochvália, ale preto, že v praxi nám otvára cestu k lepším vyjednávacím pozíciám a presadeniu našich záujmov a priorít.

Vyzdvihnúť treba tiež úsilie našich ozbrojených síl v posledných mesiacoch. Okrem nezastupiteľnej pomoci v boji s pandémiou našim vojačkám a vojakom ďakujem za plnenie všetkých ostatných úloh, či už pri obrane nášho štátu alebo v zahraničných misiách. Podmienky služby v ozbrojených silách sa však zmenia k lepšiemu len vtedy, ak výdavky na obranu budú stabilné a udržateľné aj do budúcnosti. Na Slovensku už roky pretrváva tradícia, že ozbrojené sily sú obvykle prvé, od koho sa očakáva výkon v čase núdze, ale žiaľ, aj prvé, keď príde na škrty v rozpočte či šetrenie.

Viac..  EK schválila strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky

Špeciálne chcem na tomto mieste vyzdvihnúť aj odvahu a nasadenie vojakov pri evakuácii z Kábulu našich občanov a tých, ktorí majú s našou republikou blízke väzby. Všetci vieme, že sa tak dialo za podmienok nezvládnutého odchodu spojencov z krajiny a za veľmi riskantných podmienok.

Vážené dámy, vážení páni,

veľmi diskutovanou témou uplynulých mesiacov a aktuálnych týždňov je téma spravodlivosti. Chcela by som oceniť viaceré systémové zmeny, ako napríklad vytvorenie najvyššieho správneho súdu, ktorý okrem štandardnej agendy správnych senátov bude riešiť aj dôležitú agendu disciplinárnej zodpovednosti sudcov a prokurátorov. Ale tiež reformu zloženia Súdnej rady SR, previerky majetkových pomerov sudcov a previerky sudcovskej spôsobilosti.

Spravodlivosť však nebola diskutovanou témou len v súvislosti s prijímaním systémových zmien, ale najmä kvôli vyšetrovaniu veľkých korupčných káuz. Verím, že sa všetci zhodneme na tom, že pre fungovanie spoločnosti v akejkoľvek dobe, je potrebné, aby vo verejnej službe neboli ľudia, ktorí svoju moc nielenže neunesú, ale ju dokonca zneužijú vo svoj prospech. Rovnako verím, že sa zhodneme, že akýkoľvek uzdravujúci proces pre spoločnosť, teda aj vysporiadavanie sa s korupciou, sa musí diať zákonným spôsobom.

Za normálnych okolností by sme ďalej s dôverou sledovali proces očisty, ako vyšetrovanie rozpletá jeden prípad za druhým, polícia hromadí dôkazy a súdy na ich základe objektívne rozhodujú. Namiesto toho sme dnes svedkami, ako dve strany v bezpečnostných zložkách, obrazne povedané, mieria na seba dostupnými kompetenčnými zbraňami. Vidíme neprehľadnosť, rôzne interpretácie reality, emócie prevládajúce nad vecnosťou, či zneužívanie témy. Je to do istej miery pochopiteľné, pretože ide o veľa. Vyše dvadsiatky ľudí priznalo svoju vinu a vypovedajú o paralelnom svete, v ktorom si dočasne mysleli, že je možné brať zo spoločného, a to beztrestne. Vypovedajú o schémach, ktoré si vytvorili, a za ktoré ich doposiaľ nikto nebral na zodpovednosť. Ide teda nielen o osobnú slobodu vyšetrovaných osôb, ale aj o ozdravenie a o budúci charakter nášho štátu.

Skutočnosť, že je to pochopiteľné, však neznamená, že je to správne. Politicky činné osoby, ako sme tu my všetci, nemáme a ani nemáme mať žiadne možnosti zasiahnuť do prebiehajúcich vyšetrovaní. Musíme rešpektovať deľbu moci, a teda konajúce orgány ochrany práva. Ani ako prezidentka republiky nemám, a je to tak správne, žiadne informácie o konkrétnych vyšetrovaniach, okrem tých, ktoré sú mediálne dostupné. Nebudem tu preto vynášať rozsudky namiesto súdov. Chcem dôverovať justícii, že ak by aj pri vyšetrovaní vznikli chyby, súdy dokážu posúdiť dôkazy, a tiež zákonnosť ich získania. Mali by sme deľbu moci rešpektovať nielen vo svojich skutkoch, ale aj vo svojich vyjadreniach, ktorými môžeme podkopávať zvyšky dôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie.

Roky počúvame slová o potrebe vyriešiť kontrolu informačných služieb na Slovensku. Vyše desať rokov registrujem v odbornej, ale aj politickej verejnosti debatu o potrebe zmien v policajnej inšpekcii. Minimálne desať rokov sa hovorí aj o potrebe upraviť fungovanie prokuratúry na Slovensku, ktorá má prevládajúce prvky románskeho modelu, žiaľ, s rezíduami sovietskeho vzoru. Analýzy, podklady k legislatívnym zmenám, konferencie na tieto témy sa tu konali opakovane. Tridsať rokov po Nežnej sa potkýname o tie isté deficity fungovania orgánov vymožiteľnosti práva a bezpečnostných zložiek. Toto je naša politická zodpovednosť. Tam má smerovať naša pozornosť, energia a naša práca. Roky absentujúcu ochotu k zásadným zmenám a reformám však ani pri najlepšej vôli nemôže nahradiť práca jednej komisie. Musíme sa vystríhať rizika, aby rýchle riešenia pripravené len na jednu, i keď výnimočnú situáciu, ju vo výsledku ešte nezhoršili.

Pokiaľ ide o vyšetrované prípady, máme trvať na tom, že dôležité je nielen to, aby vyšetrovania boli dôveryhodné a spravodlivé, ale aby sa takými aj javili. Toto je legitímna požiadavka voči orgánom spravodlivosti – poskytnúť nám, ako verejnosti, všetky informácie, ktoré poskytnúť môžu tak, aby to neohrozilo priebeh vyšetrovania. Lebo tak, ako my, politickí reprezentanti, aj oni sú vo verejnej službe.

Vážené dámy, vážení páni,

ako som povedala v úvode, prihováram sa vám voleným reprezentantom, ako jedna z vás, ktorí sme vo voľbách prevzali zodpovednosť za vedenie nášho štátu. Samozrejme, primerane kompetenciám, ale každý z nás za službu Slovensku.

Kríza zvyšuje tlak na nás všetkých, napriek tomu sme odkázaní žiť spolu, no bez pochopenia a vzájomného porozumenia to nedokážeme. Osobitne sa to týka strán vládnej koalície, ktoré na seba prevzali najväčší podiel zodpovednosti za vedenie štátu a ktoré, ak chcú ďalej vládnuť, mali by ukazovať jednotu a jasnú vôľu spolupracovať. Lebo vzájomné spory iba prehlbujú sklamanie verejnosti.

Týka sa to samozrejme aj opozície, ktorá spoluvytvára atmosféru, spoludefinuje mieru kultúrnosti v politike a vo výsledku sa podieľa na oslabení súdržnosti celej spoločnosti. Celková politická debata klesla na úroveň, kde nikdy nebola. Práca s klamstvom, vulgarizmy, osobné útoky sa už stávajú štandardom. Je naivné si myslieť, že sa to skončí iba v tejto miestnosti, alebo zasiahne iba adresáta urážok. Nie, spoločne formujeme našu spoločnosť, a každý prejav nenávisti je odkazom ľuďom, ktorí nás volili, že naše osobné spory sú pre nás viac, ako skutočné problémy ľudí.

Slovenská republika je dnes zranenou krajinou, ktorá potrebuje zvládnuť celosvetovú zdravotnú krízu s čo najmenšími stratami a potrebuje zvládnuť aj ďalšie výzvy, ktorým čelíme. My, politické vedenie štátu, máme zodpovednosť voči všetkým občanom, aby sme svoju rolu plnili na úrovni, ktorá bude porovnateľná s najlepšie riadenými štátmi sveta. K tomu potrebujeme vzájomný rešpekt a spoluprácu. Veľmi si želám, aby sme v tejto historickej skúške obstáli, lebo inak budú dejiny voči nám nemilosrdné.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Rozšírenie EÚ musí byť politickou prioritou, aj keď situácia na západnom Balkáne nie je jednoduchá

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Poslanci …